10

Tin-Hungh Nyei Njang-Laangc Leih Nqoi Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

1Yie aengx cau hmien mangc, buatc ⟨ke^lu^mbim⟩ nyei m'nqorngv gu'nguaaic nyei lungh maaih nyungc hinc cuotv hnangv mbanv mbuov nzang nyei la'bieiv-jaaix, fangx zeiv hnangv norm weic. 2Tin-Hungh gorngv mbuox zuqv la'maah ndie-muonc wuov laanh mienh, “Meih bieqc mingh yiem ke^lu^mbim ga'ndiev wuov deix yienh nyei mbu'ndongx zorqv yietc puangv yiem ke^lu^mbim ga'ndiev zieqc jienv douz nyei douz-taanx haaz buangv zingh.” Yie mangc jienv wuov zanc ninh bieqc yienh mbu'ndongx mi'aqv.
3Wuov laanh mienh bieqc nyei ziangh hoc, ke^lu^mbim souv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei naamh bung. Maaih dorv mbuonx yiem buangv gu'nyuoz wuov kang laatc. 4Ziouv nyei njang-laangc yiem ke^lu^mbim faaux taux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh ndaangc. Biauv ziouc maaih mbuonx buangv nzengc. Weih gormx nyei laatc gu'nyuoz yaac maaih Ziouv nyei njang-laangc buangv nzengc. 5Maaih wuov deix ke^lu^mbim nyei ndaatv nyei qiex mbui, yiem ga'nyiec wuov kang laatc zungv muangx duqv haiz, yaac haiz hnangv Nernh Jiex Wuov Dauh gorngv waac nyei qiex mbui.
6Ziouv paaiv zuqv jienv la'maah ndie-muonc wuov laanh mienh gorngv, “Zorqv yiem wuov deix yienh mbu'ndongx, se yiem ke^lu^mbim mbu'ndongx nyei douz” wuov zanc, wuov laanh mienh ziouc bieqc mingh souv jienv yietc norm yienh ga'hlen. 7Maaih dauh ke^lu^mbim yiem wuov deix ke^lu^mbim mbu'ndongx sung buoz cuotv taux yiem ke^lu^mbim mbu'ndongx nyei douz, zorqv deix douz an jienv zuqv la'maah ndie-muonc wuov laanh nyei buoz. Wuov laanh mienh zorqv daaih ziouc cuotv mi'aqv. 8(Yiem wuov deix ke^lu^mbim nyei ndaatv ga'ndiev buatc maaih buoz hnangv mienh nyei buoz nor.)
9Yie aengx mangc, buatc ke^lu^mbim nyei ga'hlen maaih biei norm yienh. Yietc dauh ke^lu^mbim maaih yietc norm yienh yiem ga'hlen. Yienh yaac buatc njapc njapc hnangv nzang nyei la'bieiv-jaaix. 10Naaiv deix biei norm yienh nyei fangx zeiv fih hnangv nzengc, hnangv yietc norm yienh maaih ganh norm yienh gungh gangc fapv bieqc gu'nyuoz. 11Yienh mingh nyei ziangh hoc, biei bung zungv mingh duqv nyei. Maiv zuqc guinh nzuonx. M'nqorngv huin haaix bung ziouc mingh wuov bung aqv, maiv zuqc guinh sin. 12Ninh mbuo nyei ziangh sin, liemh diqc daanz, buoz, caux ndaatv maaih m'zing buangv nzengc. Wuov deix biei norm yienh yaac maaih m'zing buangv nzengc. 13Naaiv deix yienh yie ganh nyei m'normh haiz heuc benx “haih guinh nyei yienh.” 14Naaiv deix ke^lu^mbim maaih biei norm hmien. Da'yietv norm hmien benx ke^lu^mbim nyei hmien. Da'nyeic norm mienh nyei hmien, da'faam norm sienh nyei hmien, da'feix norm domh jaangv nyei hmien.
15Ke^lu^mbim faaux mi'aqv. Naaiv se yie yiem Ke^mbaa Ndaaih hlen buatc nangh nyei ga'naaiv. 16Ke^lu^mbim haaix zanc mingh, yienh yaac gan jienv ninh mbuo nyei ga'hlen mingh. Ke^lu^mbim yang ndaatv weic yiem ga'ndiev ndau faaux, wuov deix yienh yaac caux jienv ninh mbuo faaux. 17Ke^lu^mbim yiem dingc, yienh yaac yiem dingc. Ke^lu^mbim faaux, yienh yaac caux jienv faaux, weic zuqc nangh nyei ga'naaiv nyei maengc yiem naaiv deix yienh gu'nyuoz.
18Nqa'haav Ziouv nyei njang-laangc leih nqoi zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh ndaangc mingh yiem ke^lu^mbim nyei gu'nguaaic. 19Ke^lu^mbim cuotv nyei ziangh hoc ziouc yang ndaatv dorng jienv yie yiem ga'ndiev ndau faaux. Yienh yaac gan ninh mbuo nyei ga'hlen mingh. Ninh mbuo dingh njiec zaangc Ziouv nyei biauv dong bung nyei gaengh. I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei njang-laangc yaac yiem ninh mbuo gu'nguaaic.
20Naaiv se yie yiem Ke^mbaa Ndaaih hlen buatc yiem I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh ga'ndiev nangh nyei ga'naaiv. Yie ziouc hiuv duqv benx ke^lu^mbim. 21Dauh dauh ke^lu^mbim maaih biei norm hmien, biei kuaaiv ndaatv. Yiem ninh mbuo nyei ndaatv ga'ndiev maaih hnangv baamh mienh nyei buoz. 22Ninh mbuo nyei hmien nyei mou zeiv, liemh hmien liemh sin nyei mou zeiv, hnangv yie yiem Ke^mbaa Ndaaih hlen buatc wuov nor. Ninh mbuo dauh dauh baeng zaqc nyei mingh wuov ndaangc.