10

Tơlơi Ang Yang Đuaĭ Hĭ Mơ̆ng Sang Yang

1Kâo lăng hăng ƀuh rup sa boh grê pơtao hăng pơtâo saphir gah ngŏ kuăl hŏng jing gah ngŏ kơ akŏ ƀing čerub. 2Yahweh laĭ hăng pô buh ao blâo ƀlĭ tui anai, “Nao bĕ pơ hơdôm pong rơdêh gah yŭ kơ ƀing čerub anŭn. Pơbă bĕ tơngan ih hăng hơdăng ngur mơ̆ng tŏng krah ƀing čerub anŭn laih anŭn pruai bĕ hơdôm hơdăng anŭn ƀơi plei anŭn.” Laih anŭn kâo hlak dŏ lăng yơh tơdang ñu mŭt nao.
3Hlak anŭn, ƀing čerub hlak dŏ dơ̆ng ƀơi gah thu̱ng pơ rơngiao kơ sang yang tơdang pô anŭn mŭt nao pơ kơplăh wăh khul pong rơdêh anŭn laih anŭn hơmâo kơthul pơbă hĭ anih wăl tơdron gah lăm. 4Giŏng anŭn, tơlơi ang yang Yahweh mơ̆ng gah ngŏ ƀing čerub anŭn đuaĭ nao pơ bah amăng sang yang yơh. Kơthul anŭn pơbă hĭ sang yang laih anŭn anih wăl tơdron ăt bă hăng tơlơi bơngač ang yang Yahweh mơ̆n. 5Dơnai khul čăng ƀing čerub arăng dưi hơmư̆ mơ̆ng anih wăl tơdron gah rơngiao mơ̆n, jing dơnai kar hăng dơnai Ơi Adai Dưi Kơtang yơh tơdang Ñu pơhiăp.
6Tơdang Yahweh pơđar kơ pô buh ao blâo ƀlĭ anŭn tui anai, “Mă bĕ apui mơ̆ng tŏng krah pong rơdêh anŭn, jing mơ̆ng tŏng krah ƀing čerub anŭn,” pô anŭn mŭt nao laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi djeo pong rơdêh anŭn yơh. 7Giŏng anŭn, sa čô čerub yơr tơbiă tơngan ñu pơ apui amăng tŏng krah gơñu anŭn. Ñu mă ƀiă mơ̆ng anŭn laih anŭn pioh ƀơi tơngan pô buh ao blâo ƀlĭ anŭn, jing pô mă apui anŭn hăng tơbiă yơh. 8Gah yŭ kơ čăng ƀing čerub anŭn kâo ƀuh kar hăng tơngan mơnuih yơh.
9Kâo lăng hăng ƀuh jĕ ƀơi ƀing čerub anŭn hơmâo pă̱ boh pong rơdêh, sa boh pong ƀơi sa gah ƀing čerub yơh. Khul pong rơdêh anŭn bơngač kar hăng pơtâo yom. 10Bơ kơ rup gơñu, pă̱ boh anŭn jing hrup soh sel. Rĭm pong anŭn arăng pơkra jing kar hăng sa boh pong anai pơkăl hăng pong adih yơh. 11Tơdang gơñu đuaĭ nao, gơñu či nao tui hăng pă̱ anăp ƀing čerub anŭn anăp nao yơh. Khul pong anŭn ƀu dar ôh tơdang ƀing čerub anŭn nao. 12Abih drơi jan gơñu, wơ̆t hăng rŏng gơñu, tơngan gơñu laih anŭn čăng gơñu, jing bă hăng mơta soh sel, jing kar hăng pă̱ boh pong rơdêh gơñu anŭn yơh. 13Kâo hơmư̆ arăng iâu kơ khul pong anŭn jing, “pong rơdêh huer.” 14Rĭm čerub anŭn hơmâo pă̱ ƀô̆ tui anai: Ƀô̆ tal sa jing ƀô̆ čerub anŭn yơh, ƀô̆ tal dua jing ƀô̆ mơnuih, ƀô̆ tal klâo jing ƀô̆ rơmung dŭl, laih anŭn ƀô̆ tal pă̱ jing ƀô̆ čim si̱ng.
15Giŏng anŭn, ƀing čerub anŭn pơyôt pŏr đĭ gah ngŏ kơ tơnah. Anŭn jing khul hlô hơdip kâo hơmâo ƀuh laih jĕ ƀơi krong Kêbar. 16Tơdang ƀing čerub anŭn đuaĭ, khul pong jĕ ƀơi ƀing gơñu anŭn ăt đuaĭ mơ̆n. Tơdang ƀing čerub anŭn blang čăng gơñu kiăng kơ tơgŭ mơ̆ng lŏn, khul pong anŭn ƀu đuaĭ hĭ mơ̆ng gah djeo gơñu ôh. 17Tơdang ƀing čerub anŭn ăt dŏ dơnơ̆ng, khul pong anŭn ăt dŏ dơnơ̆ng mơ̆n. Tơdang ƀing čerub anŭn tơgŭ, khul pong anŭn tơgŭ hrŏm hăng ƀing gơñu yơh, yuakơ jua bơngăt hlô hơdip anŭn dŏ hrŏm hăng khul pong anŭn.
18Giŏng anŭn, tơlơi ang yang Yahweh đuaĭ hĭ mơ̆ng gah ngŏ bah amăng sang yang laih anŭn dơ̆ng glaĭ gah ngŏ kơ ƀing čerub anŭn yơh. 19Tơdang kâo dŏ lăng, ƀing čerub anŭn blang čăng gơñu hăng tơgŭ mơ̆ng lŏn laih anŭn tơdang ƀing gơñu rơbat nao, khul pong anŭn ăt nao hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n. Ƀing gơñu dơ̆ng glaĭ ƀơi jơlan mŭt pơ amăng ja̱ng gah ngŏ̱ kơ sang yang Yahweh, laih anŭn tơlơi ang yang Ơi Adai ƀing Israel anŭn dŏ gah ngŏ kơ gơñu yơh.
20Anŭn yơh jing hơdôm hlô hơdip kâo hơmâo ƀuh laih gah yŭ kơ Ơi Adai ƀing Israel jĕ ƀơi krong Kêbar, laih anŭn kâo thâo kơnăl kơ tơlơi hơdôm hlô anŭn jing ƀing čerub yơh. 21Rĭm čerub anŭn hơmâo pă̱ boh ƀô̆ laih anŭn pă̱ ƀĕ čăng, laih anŭn gah yŭ čăng gơñu kâo ƀuh kar hăng hơmâo tơngan mơnuih yơh. 22Hơdôm ƀô̆ gơñu le̱ng kơ hơmâo ƀô̆ mơta kar hăng ƀô̆ hơdôm hlô kâo hơmâo ƀuh laih jĕ ƀơi krong Kêbar. Rĭm hlô anŭn rơbat tơpă nao pơ anăp yơh.