11

I^saa^laa^en Nyei Bieiv Zeiv Zuqc Dingc Zuiz

1Ziouv nyei Singx Lingh bouh yie faaux, dorh yie mingh taux zaangc Ziouv nyei biauv nyei dong bung gaengh, se huin mingh dong bung wuov dauh gaengh. Bieqc gaengh wuov norm dorngx maaih nyic ziepc hmz laanh mienh. Yie buatc yiem ninh mbuo mbu'ndongx maaih baeqc fingx nyei bieiv zeiv, se Atc^su nyei dorn, Yaa^aa^san^yaa, caux Mbe^nai^yaa nyei dorn, Be^laa^ti^yaa. 2Ziouv gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Naaiv deix mienh se yiem naaiv norm zingh daav orqv nyei za'eix yaac caangh laangh zoux waaic sic. 3Ninh mbuo gorngv, ‘Gomv biauv nyei ziangh hoc maiv gaengh taux fatv. Naaiv norm zingh beiv norm caeng. Yie mbuo beiv caeng gu'nyuoz nyei orv.’ 4Baamh mienh aah! Meih oix zuqc douc waac gorngv ninh mbuo. Gunv douc waac aqv.”
5Ziouv nyei Singx Lingh njiec daaih yiem yie yaac gorngv mbuox yie, “Meih oix zuqc gorngv, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv, I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Meih mbuo hnangv naaic hnamv, mv baac yie hiuv duqv maaih haaix nyungc yiem meih mbuo nyei hnyouv. 6Meih mbuo yiem naaiv norm zingh daix mienh ndongc naaic camv yaac guangc zuqc daix daic nyei mienh nyei sei buangv jaai-horngc.’
7“Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih mbuo daix daic guangc zingh gu'nyuoz nyei mienh se benx orv. Naaiv norm zingh benx caeng. Mv baac yie oix bun meih mbuo yiem naaic gu'nyuoz zuqc dorh cuotv mingh. 8Meih mbuo gamh nziex nzuqc ndaauv, yie ziouc bun meih mbuo zuqc nzuqc ndaauv daix.’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 9‘Yie oix yiem naaiv norm zingh gu'nyuoz dorh meih mbuo cuotv daaih jiu bun ganh fingx mienh yaac siemv dingc meih mbuo nyei zuiz. 10Meih mbuo ziouc zuqc nzuqc ndaauv daix. Yie zungv oix yiem I^saa^laa^en nyei gapv-jaaix dingc meih mbuo nyei zuiz. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 11Naaiv norm zingh se maiv zeiz meih mbuo nyei caeng. Meih mbuo yaac maiv zeiz naaiv norm caeng nyei orv. Yie oix yiem I^saa^laa^en nyei gapv-jaaix dingc meih mbuo nyei zuiz. 12Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv, weic zuqc meih mbuo maiv ei jienv yie nyei leiz-latc yaac maiv ei yie nyei leiz. Meih mbuo gan weih gormx wuov deix guoqv nyei baeqc fingx nyei leiz.’+”
13Doix yie douc jienv waac nyei ziangh hoc, Mbe^nai^yaa nyei dorn, Baa^laa^ti^yaa daic mi'aqv. Yie ziouc mbaapv njiec ndau heuc qiex hlo nyei, “Ziouv Tin-Hungh aah! Kouv aqv. Meih za'gengh oix mietc nzengc zengc njiec nyei I^saa^laa^en Mienh fai?”

Tin-Hungh Laengz Bun I^saa^laa^en Mienh Duqv Nzuonx Hnangv Loz Wuov Nor

14Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 15“Baamh mienh aah! Meih nyei gorx-youz, meih nyei cien-ceqv, meih nyei yietc zungv zuqc guaatv mingh nyei juangc fingx I^saa^laa^en Mienh, se Ye^lu^saa^lem nyei mienh, gorngv, ‘Ninh mbuo leih Ziouv go. Naaiv deix ndau ceix bun yie mbuo benx yie mbuo nyei buonc aqv.’
16“Weic naaiv meih oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. Maiv gunv yie zorqv I^saa^laa^en Mienh suiv mingh go nyei guoqv nyei mienh mbu'ndongx, yaac maiv gunv yie bun ninh mbuo nzaanx mingh maanc guoqv mbu'ndongx, yie yaac oix yiem ninh mbuo mingh yiem nyei guoqv zoux caamx ninh mbuo nyei singx dinc.’
17“Weic naaiv oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie oix yiem maanc fingx mbu'ndongx siou zunv meih mbuo, yaac yiem meih mbuo zuqc mingh yiem nzaanx nyei guoqv dorh meih mbuo gapv zunv daaih, aengx zorqv I^saa^laa^en Deic-Bung jiu bun meih mbuo.”+’
18“Ninh mbuo duqv nzuonx daaih yiem jienv wuov zanc, ninh mbuo ziouc zorqv yietc zungv gamh nziev nyei, youx nyei orqv sic guangc nzengc. 19Yie oix bun ninh mbuo maaih nduqc diuc hnyouv yaac bun ninh mbuo maaih siang-lingh wuonh. Yie oix zorqv nqoi hnangv la'bieiv ngaengc nyei hnyouv aengx bun mau nyei, muangx waac nyei hnyouv, 20weic bun ninh mbuo gan yie nyei leiz-latc yaac ei yie nyei leiz zoux. Ninh mbuo ziouc zoux yie nyei baeqc fingx. Yie yaac oix zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 21Mv baac kungx maaih hnyouv gan ninh mbuo gamh nziev haic, youx haic nyei wuov deix ga'naaiv, ziux ninh mbuo zoux nyei yie oix winh bun ninh mbuo.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.

Tin-Hungh Nyei Njang-Laangc Leih Nqoi Ye^lu^saa^lem

22Wuov deix ⟨ke^lu^mbim⟩ yang nqoi ndaatv. Wuov deix yienh yaac yiem ninh mbuo nyei ga'hlen. I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei njang-laangc yaac yiem ninh mbuo gu'nguaaic. 23Ziouv nyei njang-laangc yiem zingh mbu'ndongx faaux, dingh jienv zingh nyei dong bung maengx wuov norm mbong gu'nguaaic. 24Singx Lingh dorh yie faaux. Yiem laauc yaangh nyei sic gu'nyuoz, Tin-Hungh nyei Singx Lingh dorh yie mingh Mbaa^mbi^lon, taux zuqc guaatv mingh nyei mienh wuov.
 Yie buatc liuz nyei laauc yaangh sic ziouc mitc mi'aqv.
25Yie ziouc zorqv Ziouv bun yie buatc nyei yietc zungv sic gorngv mbuox zuqc guaatv mingh nyei mienh muangx.