12

Ua yam ntxwv txog qhov uas poob tebchaws

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, koj nyob hauv cov neeg uas pheej fav xeeb nruab nrab. Lawv muaj qhov muag los saib tsis pom, muaj qhov ntsej los tsis hnov lus, 3vim lawv yog cov neeg uas pheej fav xeeb. Yog li no, neeg tus tub, koj cia li hwbxwm nra ib yam li tus uas yuav poob tebchaws, thiab cia li khiav ua neeg poob tebchaws nruab hnub nrig tab meeg lawv. Koj yuav khiav ib yam li tus uas poob tebchaws, tawm ntawm koj lub chaw mus rau ib qho tab meeg lawv. Tej zaum lawv yuav nkag siab, txawm yog lawv yog cov neeg uas pheej fav xeeb. 4Koj cia li ris koj lub nra tawm mus nruab hnub nrig tab meeg lawv yam li tej nra uas raug poob tebchaws. Mas thaum tsaus ntuj koj yuav tawm mus tab meeg lawv, ib yam li tus uas raug poob tebchaws. 5Cia li tho qhov tsev tab meeg lawv pom thiab coj lub nra tawm lub qhov tsev ntawd mus. 6Cia li tsaws koj lub nra rau saum xub pwg tab meeg lawv, thiab cia li kwv tawm mus thaum tsaus ntuj nti. Koj yuav npog ntsej muag, kom thiaj tsis pom lub tebchaws. Kuv muab koj ua yam ntxwv rau cov Yixayee.”
7Kuv kuj ua raws li uas Yawmsaub hais. Kuv ris kuv lub nra tawm nruab hnub nrig ib yam li tej nra uas raug poob tebchaws. Thaum tsaus ntuj kuv txawm xuas kuv txhais tes tho qhov tsev. Kuv kwv kuv lub nra tawm mus thaum tsaus ntuj nti, kuv kwv saum xub pwg tab meeg lawv.
8Tagkis thaum kaj ntug Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 9“Neeg tus tub, haiv neeg Yixayee uas pheej fav xeeb, puas tau hais rau koj tias, ‘Koj ua dabtsi?’ los tsis hais? 10Koj cia li hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Tej lus no ntsig txog tus thawj hauv Yeluxalees thiab cov Yixayee sawvdaws uas nyob qhov ntawd.’ 11Koj cia li hais tias, ‘Kuv ua yam ntxwv rau nej.’ Qhov uas kuv ua li no, twb yog lawv yuav raug ib yam li ntawd. Lawv yuav raug poob tebchaws, lawv yuav raug ntes kuav mus. 12Tus thawj uas nyob hauv lawv nruab nrab yuav tsaws nws lub nra rau saum xub pwg tawm khiav tsaus ntuj nti mus. Nws yuav tho qhov tsev thiab tawm mus. Nws yuav npog ntsej muag xwv nws lub qhov muag thiaj tsis pom lub tebchaws. 13Kuv yuav nthuav vas cuab nws mas nws yuav mag kuv lub vas. Kuv yuav coj nws mus rau Npanpiloo hauv cov Kheedia lub tebchaws, tiamsis nws yuav tsis pom lub tebchaws. Nws yuav tuag rau qhov ntawd. 14Kuv yuav ua kom cov uas nyob ib ncig nws txhua tus, tag nrho nws cov tub teg tub taws thiab nws cov tub rog huvsi, ri sua mus raws cua rau txhua fab. Thiab kuv yuav rho ntaj caum tua lawv mus. 15Thaum kuv ntiab lawv mus nyob rau hauv ib tsoom tebchaws thiab ua rau lawv khiav ri sua mus rau hauv luag tej tebchaws, mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub. 16Tiamsis kuv yuav pub qee leej dim hniav ntaj thiab kev tshaib kev nqhis thiab mob kis, kom lawv thiaj piav lawv tej kev qias vuab tsuab huvsi rau hauv ib tsoom tebchaws uas lawv khiav mus nyob ntawd paub, thiab lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.”
17Yawmsaub hais dua lus tuaj rau kuv tias, 18“Neeg tus tub, cia li noj mov ua tshee hnyo, thiab haus dej ua ntshai nrhw. 19Thiab hais rau cov neeg hauv lub tebchaws no tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no txog cov neeg hauv Yeluxalees hauv Yixayee tebchaws tias, Lawv yuav noj mov ua ntshai nrhw, thiab yuav haus dej ua siab poob nthav, vim txhua yam hauv lub tebchaws yuav raug muab lws du lug mus, yog tim cov neeg sawvdaws nyob hauv uas ua nruj ua tsiv. 20Thiab tej moos uas muaj neeg nyob yuav raug muab tso tseg piam tag thiab lub tebchaws yuav nyob do cuas. Mas nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”
21Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 22“Neeg tus tub, lo paj lug uas koj muaj hais txog Yixayee tebchaws tias, ‘Ib hnub dhau ib hnub los txhua zaj yog toog twb tsis tiav,’ yog li cas maj? 23Cia li hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv yuav ua kom lo paj lug no ploj tag mus, lawv yuav tsis siv lo paj lug no hauv Yixayee dua li lawm.’ Cia li hais rau lawv tias, ‘Hnub ntawd twb los txog tes lawm, txhua zaj yog toog kuj yuav tiav. 24Rau qhov yuav tsis muaj ib zaj yog toog cuav thiab yuav tsis muaj tej lus hais txog tom hauv ntej uas dag ntxias rau hauv cov Yixayee li lawm. 25Tiamsis kuv uas yog Yawmsaub yuav hais tej lus uas kuv hais xwb, thiab yuav muaj raws li tej lus ntawd, tsis tos ntev lawm. Nej cov neeg uas pheej fav xeeb 'e, hauv nej tiam no ntag kuv yuav hais thiab ua kom tiav. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”
26Yawmsaub hais lus dua tuaj rau kuv tias, 27“Neeg tus tub, saib maj, cov neeg Yixayee hais tias, ‘Tej yog toog uas nws pom yog tej uas tseem nyob yav tom hauv ntej ub ntev hnub, thiab nws cev Vajtswv tej lus txog tej sijhawm uas tseem nyob deb.’ 28Vim li no cia li hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv cov lus tsis muaj ib los uas yuav tos ntev li lawm, tiamsis tej lus uas kuv hais yeej yuav ua kom tiav. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”