13

Cem Cov Txivneej uas Cev Vajtswv Lus Cuav

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li cem cov Yixalayees cov cev Vajtswv lus uas pheej cev Vajtswv lus raws li lawv xav xwb. Koj hais kom lawv cia li mloog tus TSWV tej lus.”
3Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Cov cev Vajtswv lus uas ruam yuav raug puastsuaj! Lawv hais raws li lawv xav xwb, lawv tsis tau ua yogtoog pom dabtsi li. 4Cov Yixalayees, nej cov cev Vajtswv lus tsis muaj nqis ib yam li tej hma uas nyob hauv lub nroog uas pob puas tas lawm. 5Lawv tsis zov tej qhov uas sab phabntsa vau lawm lossis lawv tsis kho sab phabntsa ntawd. Yog li ntawd, hnub uas tus TSWV los thiab muaj kev tsov kev rog tuaj, cov Yixalayees yuav tiv tsis tau. 6Tej zaj yogtoog uas lawv ua yog cuav thiab tej lus qhia tshwm uas lawv hais yog lus dag xwb. Lawv dag hais tias yog lawv cev kuv tej lus, tiamsis kuv tsis tau txib lawv mus. Tsis tas li ntawd xwb, lawv tseem xav kom tej lus uas lawv hais yog lus tseeb! 7Kuv qhia rau lawv hais tias, tej zaj yogtoog uas nej pom yog cuav thiab tej lus qhia tshwm uas nej hais yog lus dag. Nej hais tias yog nej hais kuv cov lus, tiamsis kuv tsis tau hais rau nej!”
8Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau lawv hais tias, “Nej tej lus yog lus cuav thiab tej zaj yogtoog uas nej pom yog dag xwb. Kuv yog tus uas tawmtsam nej ntag. 9Kuv yuav rau txim rau nej cov uas cev Vajtswv lus cuav thiab hais tej lus qhia tshwm uas ua rau neeg yuam kev. Thaum kuv haivneeg tuaj sib sau sablaj ua ke, nej yuav tsis tau koom nrog lawv; nej tej npe yuav tsis muaj nyob hauv phau ntawv uas teev cov Yixalayees tej npe; nej yuav tsis tau rov los rau hauv nej lub tebchaws. Ces nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam.
10“Cov cev Vajtswv lus uas ua rau kuv haivneeg yuam kev hais tias cia li tso siab tsis muaj dabtsi. Tiamsis tsis yog li ntawd! Kuv haivneeg puab tau tus ntsayeej lawm, ces cov cev Vajtswv lus mam coj hmoovsib tuaj leem rau. 11Koj hais rau cov cev Vajtswv lus ntawd hais tias lawv tus ntsayeej yuav pob puas tas. Kuv yuav tso nag thiab tso lawg hlob heev los ntaus thiab cua daj cua dub yuav ntsawj tus ntsayeej ntawd. 12Tus ntsayeej ntawd yuav pob, ces txhua tus yuav nug koj hais tias cov hmoovsib uas leem tus ntsayeej dua twg tas lawm?”
13Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv chim, kuv thiaj tso cua daj cua dub, tso nag thiab lawg los ntaus lawv tus ntsayeej. 14Kuv txhob txwm rhuav tus ntsayeej uas lawv muab hmoovsib leem kom tawg tas, tshuav tus taw ntsa lawm xwb. Tus ntsayeej yuav vau los ntaus nej tuag tas. Ces txhua tus thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.
15“Tus ntsayeej thiab cov neeg uas muab hmoovsib leem tus ntsayeej yuav raug kuv txojkev chim uas loj kawg nkaus. Ces kuv yuav qhia rau koj hais tias tus ntsayeej thiab cov neeg uas muab hmoovsib leem tus ntsayeej twb ploj tas lawm, 16cov cev Vajtswv lus ntawd, yog cov uas hais rau lub nroog Yeluxalees kom cia li tso siab thaum uas tsis muaj kev tso siab!” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam yog tus hais li ntawd.

Cem Cov Pojniam uas Cev Vajtswv Lus Cuav

17Tus TSWV hais tias, “Tub noobneej, nimno koj tsa qhovmuag ntsia koj haivneeg cov pojniam uas pheej hais tej lus qhia tshwm. Koj cia li cem lawv 18thiab qhia tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau lawv hais tias,
 “Cov pojniam ko yuav raug puastsuaj! Nej xaws tej pluaj ntaub rau txhua tus coj ntawm dabteg thiab ntos phuam rau txhua tus ntoo saum taubhau kom lawv muaj hwjchim tswj lwm tus lub neej. Nej xav tau lub hwjchim uas tswj kuv haivneeg txojsia thiab txojkev tuag mus siv kom muaj nqi rau nej.
19Nej ua saib tsis taus kuv tabmeeg kuv haivneeg kom nej tau ob peb phoovtes hmoov nplej thiab tau ob peb lub ncuav. Nej tua tej neeg uas tsis tsimnyog tuag, tiamsis nej tseg cov neeg uas tsimnyog tuag cia. Nej ua li ntawd kom dag tau kuv haivneeg ntseeg nej.”
20Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no: “Kuv ntxub tej pluaj ntaub uas nej coj ntawm dabteg uas nej siv tswj kuv haivneeg txojsia thiab txojkev tuag. Kuv yuav chua tej ntawd ntawm nej tes mus thiab tso cov neeg uas raug nej tswjhwm kom dim. 21Kuv yuav chua nej tej phuam povtseg thiab tso kuv haivneeg kom dim ntawm nej lub hwjchim. Ces nej yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.
22“Nej tej lus dag ua rau cov neeg ncaj ncees uas kuv tsis xav kom raug mob qaug zog kawg li. Nej tav kev tsis pub cov neeg ua phem tso lawv tej kev phem kev qias tseg kom lawv thiaj tau txojsia. 23Nimno nej tej zaj yogtoog cuav thiab tej lus qhia tshwm ua rau neeg yuam kev tsis muaj lawm. Kuv cawm kuv haivneeg dim ntawm nej lub hwjchim lawm, nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”