14

Teem txem cov kws pe txoov daab

1Yixayee cov kev txwj quas laug qee leej tuaj cuag kuv hab lug nyob ntawm kuv xubndag. 2Mas Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 3“Tuabneeg tug tub, cov tuabneeg nuav tuav rawv puab tej txoov daab rua huv puab lub sab lawm, hab muab tej kws ua rua puab dawm moog ua txhum muaj txem cuab rua ntawm puab xubndag. Tswm nyog kuv yuav kheev puab nug kuv lov? 4Yog le nuav, ca le has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Cov Yixayee yog leejtwg tuav rawv nwg tej txoov daab rua huv lub sab hab muab yaam kws ua kuas nwg dawm moog ua txhum muaj txem cuab rua ntawm nwg xubndag es tseed tuaj cuag tug xwbfwb cev Vaajtswv lug, mas kuv kws yog Yawmsaub yuav teb nwg kuas tswm nyog qhov kws nwg muaj txoov daab ntau kawg, 5sub kuv txhad tuav tau cov Yixayee lub sab kws ncaim ntawm kuv lawm txhua tug, vem puab tej txoov daab.’
6“Vem le nuav, ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Ca le ntxeev dua sab hab tig ntawm mej tej txoov daab rov lug, hab fee plhu hlo ntawm mej tej kev qas vuab tsuab huvsw. 7Cov Yixayee lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug cov Yixayee nyob, yog leejtwg tawm ntawm kuv moog tuav rawv nwg tej txoov daab rua huv lub sab, hab muab yaam kws ua kuas nwg dawm moog ua txhum muaj txem cuab rua ntawm nwg xubndag, es tseed tuaj cuag tug xwbfwb cev Vaajtswv lug ua nug rua kuv txug nwg, mas kuv kws yog Yawmsaub yuav teb nwg ntaag. 8Kuv yuav tsom ntsoov tawm tsaam tug hov. Kuv yuav ua rua nwg ua tug yaam ntxwv rua luas pum hab tag luas ncauj luas lu, hab muab nwg txav tawm huv kuv haiv tuabneeg moog. Mas mej txhad paub tas kuv yog Yawmsaub. 9Hab yog tug xwbfwb cev lug twg raug ntxag lu lug twg, kuj yog kuv kws yog Yawmsaub ntxag tug xwbfwb hov, mas kuv yuav tsaa kuv txhais teg tawm tsaam nwg, hab yuav ua kuas nwg puam tsuaj huv kuv haiv tuabneeg Yixayee moog. 10Puab yuav rws puab lub txem, tug xwbfwb hab tug kws moog ua nug yuav raug txem ib yaam nkaus, 11sub cov Yixayee txhad tsw yuam kev ntawm kuv moog, hab tsw ua tej kev txhum txem huvsw ua rua puab qas puag tsuas dua le lawm, tassws puab yuav ua kuv haiv tuabneeg hab kuv yuav ua puab tug Vaajtswv. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”

Yeluxalee yuav raug txem kuas tau

12Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 13“Tuabneeg tug tub, yog lub tebchaws twg faav xeeb ua txhum rua kuv, es kuv tsaa kuv txhais teg tawm tsaam lub tebchaws hov hab txav nwg tej zaub mov noj kuas tu nrho, hab tso kev tshaib nqhes lug rua nwg, hab rhuav tshem tej tuabneeg hab tej tsaj txhu huv lub tebchaws hov, 14mas txawm yog peb tug tuabneeg nuav, kws yog Nau‑a, Taniyee hab Yauj, nyob rua huv lub tebchaws hov, los qhov kws puab ua ncaaj nceeg tsuas yog paab tau puab txujsa dim xwb. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav.
15“Lossws yog kuv ua rua tsaj nyaum lug rua huv lub tebchaws hov ua rua tuabneeg tuag taag hab ua rua lub tebchaws nyob do cuas ca, tuabneeg txhad hlaa tsw tau moog rua huv le lawm vem yog muaj tej tsaj nyaum ntawd, 16Vaajtswv Yawmsaub has tas, kuv yeej muaj txujsa nyob, mas txawm yog peb tug tuabneeg hov nyob rua huv lub tebchaws ntawd, los puab yuav paab tsw tau tej tub tej ntxhais dim hlo le, tsuas yog puab tug kheej dim xwb, mas lub tebchaws yuav nyob do cuas ca.
17“Lossws yog kuv coj ntaaj lug rua huv lub tebchaws hov, hab has tas, ‘Ca nav ntaaj moog thoob plawg lub tebchaws,’ hab kuv rhuav tshem tej tuabneeg hab tsaj txhu huv lub tebchaws hov, 18Vaajtswv Yawmsaub has tas, kuv yeej muaj txujsa nyob, mas txawm yog peb tug tuabneeg hov nyob rua huv lub tebchaws ntawd, los puab yuav paab tsw tau tej tub tej ntxhais dim hlo le, tsuas yog puab tug kheej dim xwb.
19“Lossws yog kuv tso mob kis lug rua huv lub tebchaws hov, hab nchuav kuv tej kev npau tawg kws ua kuas lug ntshaav rua huv, txhad rhuav tshem tau tej tuabneeg hab tsaj txhu huv lub tebchaws hov, 20Vaajtswv Yawmsaub has tas, kuv yeej muaj txujsa nyob, mas txawm yog Nau‑a, Taniyee hab Yauj nyob rua huv, los puab yuav paab tsw tau tej tub tej ntxhais dim hlo le, qhov kws puab ua ncaaj nceeg tsuas yog paab tau puab dim xwb.
21“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Yuav yimfuab raug kev txom nyem luj dua le hov, rua thaus kuv tso kuv plaub yaam kev teem txem kws nyaav heev lug rua Yeluxalee, yog nav ntaaj, kev tshaib nqhes, tsaj nyaum hab mob kis, txhad rhuav tshem tej tuabneeg hab tsaj txhu huv lub tebchaws ntawd. 22Txawm yog le ntawd los yog yuav muaj qee leej dim txujsa huv lub tebchaws ntawd coj puab tej tub tej ntxhais tawm lug, mas thaus puab tawm lug cuag mej hab mej pum puab lub neej hab tej kws puab tub ua lawm, mej yuav tsw nyaav sab rua tej xwm txheej phem kws kuv tau ua rua Yeluxalee hab txhua yaam kws kuv coj lug raug lub nroog hov. 23Puab cov yuav ua rua mej tsw nyaav sab rua thaus mej pum puab lub neej hab tej kws puab tub ua lawm mas mej yuav paub tas txhua yaam kws kuv ua rua huv lub nroog hov tsw yog kuv laam ua tsw muaj keeb puam. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”