14

Tơlơi Klă Kơđi Kơ Ƀing Kơkuh Kơ Rup Trah

1Hơmâo đơđa ƀing kŏng tha ƀing Israel rai pơ kâo hăng dŏ be̱r ƀơi anăp kâo. 2Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 3“Ơ ană mơnuih hơi, ƀing đah rơkơi anai hơmâo kơkuh pơpŭ laih khul rup trah amăng pran jua gơñu laih anŭn pơtơhneč hĭ laih gơñu pô. Hiư̆m ngă, Kâo či laĭ glaĭ kơ hơdôm tơlơi ƀing gơñu tơña mơ̆? 4Hơnŭn yơh, pơhiăp pơruai bĕ hăng ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Tơdang hlơi pô amăng ƀing Israel kơkuh pơpŭ khul rup trah amăng pran jua ñu pô laih anŭn pơtơhneč hĭ laih ñu pô hăng nao bưp pô pơala, Kâo, jing Yahweh, či laĭ glaĭ kơ ñu tui hăng tơlơi soh ñu kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah yơh. 5Kâo či ngă kơ tơlơi anŭn kiăng kơ pơwir glaĭ pran jua ƀing Israel, jing abih bang ƀing hlơi pô hơmâo hơngah lui hĭ laih Kâo kiăng kơ đuaĭ tui khul rup trah gơñu.’
6“Hơnŭn yơh, pơhiăp bĕ kơ sang anŏ ƀing Israel tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kơhma̱l bĕ! Wĕh đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng rup trah gih laih anŭn hơngah lui hĭ bĕ abih bang tơlơi hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak gih!
7“ ‘Tơdang hlơi pô amăng ƀing Israel ƀôdah ƀing tuai pă hơdip amăng ƀing Israel pơčơlah hĭ ñu pô mơ̆ng Kâo laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah amăng pran jua gơñu hăng pơtơhneč hĭ ñu pô, giŏng anŭn nao pơ pô pơala kiăng kơ tơña kơ Kâo, sĭt Kâo, jing Yahweh, či laĭ glaĭ kơ ñu tui hăng tơlơi soh ñu pô kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah yơh! 8Kâo či anăp ƀô̆ mơta Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô anŭn laih anŭn pơjing ñu jing tơlơi hơmutu hăng tơlơi pơhơmutu yơh. Kâo či puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng ƀing ană plei Kâo. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo jing Yahweh.
9“ ‘Tơdah sa čô pô pơala thâo mơneč kiăng kơ pơhiăp laĭ lui hlâo, Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơblư̆ hĭ laih pô pơala anŭn, laih anŭn Kâo či yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu kiăng pơrai hĭ ñu mơ̆ng tŏng krah ƀing ană plei Kâo jing ƀing Israel yơh. 10Ƀing gơñu či glăm mă tơlơi soh gơñu pô, anŭn jing pô pơala anŭn či jing hĭ soh kar hăng pô rai tơña kơ ñu mơ̆n. 11Hơnŭn yơh, ƀing ană plei Israel ƀu či jrôk đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo dơ̆ng tah, laih anŭn ƀing gơñu kŏn pơgrĭ hĭ gơñu pô lơi hăng abih bang tơlơi soh gơñu. Ƀing gơñu či jing ƀing ană plei Kâo laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai gơñu yơh.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.

Ơi Adai Či Phat Kơđi Plei Yerusalaim

12Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng kâo tui anai, 13“Ơ ană mơnuih hơi, tơdah sa boh lŏn čar ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo yuakơ tơlơi ƀu dŏ tŏng ten hăng Kâo, sĭt Kâo či yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar anŭn kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi djru ñu laih anŭn brơi rai tơlơi ư̆ rơpa kiăng kơ pơdjai hĭ mơnuih mơnam hăng hlô mơnơ̆ng lŏn čar anŭn yơh, 14wơ̆t tơdah hơmâo ƀing klâo čô anai: Noah, Daniêl laih anŭn Yôb dŏ amăng lŏn čar anŭn, sĭt ƀing gơñu kơnơ̆ng dưi pơklaih hĭ gơñu pô đôč yuakơ tơlơi tŏng ten gơñu, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
15“Tơdah Kâo pơkiaŏ rai khul hlô glai amăng djŏp lŏn čar anŭn kiăng kơ pơdjai hĭ mơnuih amăng anŭn laih anŭn lŏn čar anŭn jing hĭ rơngol tơl ƀu hơmâo hlơi pô dưi găn nao rai dơ̆ng tah yuakơ khul hlô glai anŭn, 16Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp, wơ̆t tơdah hơmâo klâo čô mơnuih anŭn dŏ amăng lŏn čar anŭn, sĭt ƀing gơñu ăt kŏn dưi pơklaih hĭ lơi ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu. Hơjăn ƀing gơñu đôč yơh dưi klaih, samơ̆ anih lŏn anŭn či jing hĭ rơngol yơh.
17“Tơdah Kâo ba rai tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar anŭn hăng laĭ tui anai, ‘Brơi bĕ tơlơi pơblah hơmâo djŏp amăng anih lŏn anŭn,’ laih anŭn Kâo pơdjai hĭ ƀing mơnuih wơ̆t hăng khul hlô mơnơ̆ng gơñu mơ̆n, 18Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp, wơ̆t tơdah hơmâo klâo čô mơnuih anŭn dŏ amăng lŏn čar anŭn, sĭt ƀing gơñu ăt ƀu dưi pơklaih hĭ lơi ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu pô, samơ̆ kơnơ̆ng hơjăn gơñu pô đôč yơh či dưi klaih hĭ.
19“Tơdah Kâo brơi rai tơlơi kli̱n khe̱ng amăng anih lŏn anŭn kiăng kơ tuh trŭn tơlơi hil Kâo ƀơi lŏn čar anŭn mơ̆ng tơlơi ngă tuh drah, tơlơi pơdjai hĭ ƀing mơnuih wơ̆t hăng khul hlô mơnơ̆ng gơñu, 20Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp, wơ̆t dah tơdah Noah, Daniêl laih anŭn Yôb dŏ amăng anih lŏn anŭn, ƀing gơñu ƀu dưi pơklaih hĭ ôh ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu, samơ̆ ƀing gơñu kơnơ̆ng dưi pơklaih hĭ gơñu pô đôč yua mơ̆ng tơlơi tŏng ten gơñu.
21“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Či hơmâo tơlơi răm rai prŏng yơh tơdang Kâo brơi rai pă̱ mơta tơlơi phat kơđi kơtang pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim tui anai: Tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa, khul hlô glai laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng kiăng kơ pơdjai hĭ ƀing mơnuih wơ̆t hăng khul hlô mơnơ̆ng gơñu! 22Samơ̆ ăt či hơmâo đơđa ƀing dŏ so̱t. Anŭn jing ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi arăng či ba tơbiă hĭ mơ̆ng anŭn. Ƀing gơñu či nao pơ ƀing gih laih anŭn tơdang ƀing gih ƀuh hơdôm tơlơi bruă tơlơi hơdip hơdơ̆ng sat ƀai gơñu, ƀing gih či tŭ tơlơi pơjuh alum yơh yuakơ rĭm tơlơi truh sat Kâo hơmâo brơi truh laih ƀơi plei Yerusalaim anŭn jing djơ̆ găl. 23Ƀing gih či tŭ tơlơi pơjuh alum yơh tơdang ƀing gih ƀuh hơdôm tơlơi bruă tơlơi hơdip hơdơ̆ng gơñu, yuakơ ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo hơmâo ngă laih amăng anih lŏn anŭn hăng tơhơnal tơlơi.” Anŭn yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.