15

Lus Pivtxwv Hais Txog Tsob Hmab

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, yuav ua li cas muab tsob hmab piv tau rau tsob ntoo? Yog muab tsob txiv hmab piv rau tsob ntoo uas nyob hauv havzoov yuav txawv li cas? 3Koj puas siv tau tsob hmab ntawd ua tau ib yam dabtsi? Koj puas muab tau tsob hmab ntawd los ua nqelauj dai tau tej yam dabtsi? 4Nws tsuas zoo ua taws rauv xwb. Yog thaum ob tog tw kub hnyiab tas thiab ntu nruab nrab ua hluavncaig lawm, koj puas tseem siv tau kom muaj nqis? 5Thaum tseem tsis tau muab hlawv twb siv tsis tau ua dabtsi. Tom qab uas nws kub hnyiab tas ua hluavncaig lawm hajyam siv tsis tau li lawm.”
6Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no: “Luag sau tej hmab hauv havzoov coj mus hlawv povtseg li cas, kuv yuav coj cov Yixalayees uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees mus ib yam li ntawd, 7thiab kuv yuav rau txim rau lawv. Lawv twb dim hluavtaws kub ib zaug lawm, tiamsis zaum no hluavtaws yuav kub lawv kom dulug. Thaum kuv rau txim rau lawv, nej yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 8Vim lawv tsis muab siab npuab kuv; yog li ntawd, kuv yuav muab lawv lub tebchaws ua kom ua suabpuam tas.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tej lus no.