15

Ye^lu^saa^lem Beiv Maiv Lamh Longc Nyei A'ngunc Hmei Nyei Waac-Beiv

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! A'ngunc hmei se gauh longx yiem lomc nyei haaix nyungc ndiangx nyei nquaah fai? 3Mienh dorh a'ngunc hmei mingh longc zoux haaix nyungc fai? Haih longc zoux ndiangx-ding kuangx ga'naaiv fai? 4Longc zoux zaangh dapv douz-nzauc buov, douz buov i bung dueiv-mueiz, mbu'ndongx benx douz-ganx mi'aqv, haih longc zoux duqv haaix nyungc maaih lamh longc fai? 5Se gorngv maiv gaengh buov nyei ziangh hoc se maiv lamh longc, zuqc douz buov benx douz-ganx liuz, fungc haih longc zoux haaix nyungc?
6“Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Yie hnangv haaix nor yiem lomc nyei ndiangx mbu'ndongx zorqv a'ngunc hmei longc zoux zaangh buov douz, yie ziouc bun Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx hnangv wuov nor. 7Yie ziouc mbienv hmien caux ninh mbuo doix-dekc. Maiv gunv ninh mbuo yiem douz biaux cuotv daaih, douz corc buov qui ninh mbuo. Yie mbienv hmien caux ninh mbuo doix-dekc nyei ziangh hoc, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’ 8Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yie oix bun wuov norm deic-bung zuqc baaic huaang nzengc weic zuqc ninh mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun yie.’+”