16

Ƀing Ană Plei Yerusalaim Ƀu Dŏ Tŏng Ten

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, pơhiăp kơčrâo bĕ kơ plei Yerusalaim hơdôm tơlơi bruă hơƀak drak ñu hơmâo ngă laih, 3laih anŭn laĭ bĕ tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp kơ plei Yerusalaim: Anih tơkeng kơ ih jing amăng anih lŏn ƀing Kanaan. Ama ih jing mơnuih Amôr laih anŭn amĭ ih jing mơnuih Hit. 4Ƀơi hrơi amĭ ih tơkeng rai kơ ih arăng ƀu khăt hĭ ôh proaĭ pŭng săt ih, kŏn rao pơrơgoh hĭ ih hăng ia lơi laih anŭn arăng ƀu pơrơpao hĭ ih hăng hra, kŏn pŏn sŏm hĭ ih hăng khăn lơi. 5Ƀu hơmâo hlơi pô lăng pap mơñai kơ ih ƀôdah glưh pran jua yuakơ ih ôh kiăng kơ ngă brơi hơdôm tơlơi anŭn kơ ih hlâo adih. Kơđai glaĭ, arăng glŏm hĭ ih amăng đang hơma yuakơ čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi tơkeng rai kơ ih, arăng djik djak kơ ih laih yơh.
6“ ‘Giŏng anŭn, Kâo găn nao hăng ƀuh ih pơpư̆ tơkai tơngan bă hăng drah amĭ ih, jing pô tơkeng rai kơ ih, laih anŭn tơdang ih hlak dŏ đih pơ anŭn bă hăng drah, Kâo laĭ kơ ih tui anai, “Hơdip bĕ!” 7Kâo ngă brơi kơ ih prŏng đĭ kar hăng sa ƀĕ phŭn kơyâo amăng đang hơma. Ih prŏng đĭ kơjăp rơjăng laih anŭn jing hĭ kar hăng khul gơnam pơhrôp hiam yơh. Tơsâo ih čă hiam laih anŭn blâo drơi jan ih čă glông, samơ̆ ih dŏ mơhlŭn.
8“ ‘Tơdơi kơ anŭn Kâo găn nao dơ̆ng laih anŭn tơdang Kâo lăng pơ ih hăng ƀuh ih truh thŭn thâo pơkhăp laih, Kâo la̱ng ao Kâo hăng go̱m hĭ tơlơi mơhlŭn ih anŭn. Kâo pha brơi kơ ih tơlơi ƀuăn rơ̆ng Kâo hăng pơjing sa tơlơi pơgop pơlir hăng ih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, tui anŭn ih jing pô lŏm kơ Kâo yơh.
9“ ‘Kâo mơnơi brơi kơ ih hăng ia laih anŭn rao hĭ drah mơ̆ng ih hăng pik ia ƀâo mơngưi ƀơi ih. 10Kâo buh brơi kơ ih hăng ao sĭt jă̱ hiam laih anŭn čut brơi tơkhŏ sanđal ƀơi tơkai ih. Kâo buh brơi ih hăng ao blâo ƀlĭ laih anŭn go̱m hĭ ih hăng khul ao yom. 11Kâo pơhrôp kơ ih hăng gơnam pơhrôp anai: Kâo buh brơi añŭ ƀơi tơngan ih laih anŭn ƀơi tơkuai ih, 12laih anŭn Kâo buh brơi kong ƀơi adŭng ih, buai ƀơi tơngia ih laih anŭn đoăn tuang hiam rô̆ ƀơi akŏ ih. 13Tui anŭn, ih hơmâo gơnam pơhrôp hăng mah laih anŭn amrăk. Khul sum ao ih jing mơ̆ng bơnăl blâo ƀlĭ, yom laih anŭn sĭt jă̱ hiam. Gơnam ƀơ̆ng ih jing tơpŭng ƀlĭ, ia hơni laih anŭn ia rơmuă ôliwơ. Ih jing hĭ hiam rô̆ biă mă laih anŭn jing sa čô hơbia pơtao yơh. 14Tơlơi hing ang kơ ih hing hyu amăng ƀing lŏn čar yuakơ ih hiam rô̆ kơdrưh kơang Kâo hơmâo pha brơi laih kơ ih hăng pơjing brơi kơ ih hiam hlo̱m ƀo̱m, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
15“ ‘Samơ̆ ih đaŏ kơnang kơ tơlơi hiam rô̆ ih laih anŭn yua tơlơi hing ang ih pô kiăng kơ jing hĭ pô rĭh răm. Ih đih hrŏm hăng hlơi pô găn rai laih anŭn tơlơi hiam rô̆ ih lŏm hĭ kơ pô anŭn yơh. 16Ih yua đơđa sum ao ih kiăng kơ pơhrôp hơdôm anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng anŭn, jing anih ih ngă rĭh răm. Djơ̆ biă mă ñu, tơlơi anŭn ƀu či hơmâo ôh kŏn či truh lơi. 17Ih ăt mă gơnam pơhrôp hiam Kâo brơi laih kơ ih, jing gơnam pơhrôp pơkra hăng mah hăng amrăk, laih anŭn ih pơkra kơ ih pô khul rup trah đah rơkơi laih anŭn kơkuh pơpŭ pơrĭh răm hăng ƀing gơñu. 18Laih anŭn ih mă hơdôm ao sĭt jă̱ ih buh brơi kơ ƀing gơñu hăng pơyơr brơi ia rơmuă ôliwơ Kâo hăng gơnam ƀâo mơngưi ƀơi anăp gơñu. 19Wơ̆t hăng gơnam ƀơ̆ng Kâo pha brơi laih kơ ih, jing tơpŭng ƀlĭ, ia rơmuă ôliwơ laih anŭn ia hơni Kâo pha brơi kơ ih kiăng kơ ƀơ̆ng, ih pơyơr jing gơnam ƀâo mơngưi pơmơak ƀơi anăp gơñu. Anŭn yơh jing tơlơi hơmâo truh laih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
20“ ‘Laih anŭn ih mă ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi jing ƀing ană ih tơkeng rai brơi kơ Kâo laih anŭn pơyơr hĭ ƀing gơ̆ jing gơnam ƀơ̆ng kơ khul rup trah anŭn. Sĭt yơh tơlơi bruă ih ngă anŭn jing sat hloh kơ tơlơi rĭh răm ih ngă anŭn yơh. 21Ih pơdjai hĭ ƀing ană bă Kâo laih anŭn pơyơr čuh hĭ ƀing gơ̆ kơ khul rup trah. 22Amăng abih bang tơlơi bruă hơƀak drak ih hăng tơlơi rĭh răm ih, ih ƀu hơdơr ôh kơ rơnŭk ih dŏ čơđai, tơdang ih dŏ mơhlŭn đôč đač, pơpư̆ amăng drah ih pô.
23“ ‘Răm ƀăm yơh! Răm ƀăm yơh kơ ih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Thim dơ̆ng amăng abih bang tơlơi sat ƀai pơkŏn ih ngă, 24ih pơkra anih adri̱ng kơ ih pô laih anŭn pơkra anih kơkuh pơpŭ kơ rup trah amăng djŏp anih arăng pơjơnum glaĭ. 25Ƀơi rĭm jơlan phŭn ih pơkra khul sang kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng hăng pơgrĭ hĭ tơlơi hiam rô̆ ih, pơyơr nanao drơi jan ih kiăng kơ ngă rĭh răm hăng hlơi pô găn nao rai pơ anŭn yơh. 26Ih ngă rĭh răm hăng ƀing Êjip, jing ƀing re̱ng gah amoaih kluh kơ ih prŏng prin, laih anŭn čuih brơi kơ Kâo hil ƀrŭk yơh hăng tơlơi ih juăt ngă rĭh răm anŭn. 27Tui anŭn, Kâo yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih laih anŭn hruă anet tui guai lŏn ih. Kâo jao hĭ ih kơ tơlơi kluh amoaih ƀing rŏh ayăt ih, ƀing ană đah kơmơi ƀing Philistia, jing ƀing dŏ kơtuă biă mă yơh yua mơ̆ng tơlơi bruă sat ƀai ih ngă anŭn. 28Ih ăt ngă rĭh răm hăng ƀing Assiria mơ̆n yuakơ ih aka ƀu hrăp ôh. Wơ̆t tơdah tơdơi kơ anŭn, ih ăt aka ƀu hrăp mơ̆n. 29Giŏng anŭn, ih pơthim mŭt tơlơi rĭh răm ih hăng ƀing Babilon, jing anih lŏn sĭ mơnia, samơ̆ wơ̆t tơdah hăng ƀing gơñu, ih ăt ƀu hrăp mơ̆n.
30“ ‘Kâo hil kơ ih biă mă yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp, tơdang ih ngă abih bang tơlơi anŭn, jing tơlơi ih ngă kar hăng sa čô đah kơmơi rĭh răm ƀu thâo mlâo mlañ ôh! 31Tơdang ih pơkra hơdôm anih rĭh răm ih ƀơi rĭm jơlan phŭn laih anŭn pơkra sang kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng amăng rĭm anih arăng pơjơnum glaĭ, ih ƀu hrup hăng pô rĭh răm ôh, yuakơ ih ngă tơlơi anŭn ƀu djơ̆ kiăng kơ prăk ôh.
32“ ‘Ơ bơnai pyu pơde hơi! Ih khăp đih hrŏm hăng ƀing tuai hloh kơ đih hrŏm hăng rơkơi ih pô! 33Rĭm pô rĭh răm tŭ mă gơnam apăh, samơ̆ ih pha brơi gơnam brơi pơyơr kơ pô khăp ih, plŏm plư ƀing gơñu kiăng kơ rai pơ ih mơ̆ng djŏp anih hăng đih hrŏm hăng ih. 34Tui anŭn, ih jing pô rĭh răm phara biă mă hăng ƀing rĭh răm pơkŏn. Ƀu hơmâo hlơi pô pơgŏ̱ kơ ih jing hĭ mơnuih rĭh răm ôh. Kơđai glaĭ, ih jing phara biă mă, yuakơ ih apăh kơ arăng laih anŭn ih ƀu tŭ mă hơget gĕt ôh kơ ih pô.
35“ ‘Hơnŭn yơh, Ơ pô rĭh răm hơi, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh! 36Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Yuakơ ih hơmâo kluh amoaih laih anŭn pŏk hĭ laih tơlơi mơhlŭn ih amăng tơlơi rĭh răm ih hăng ƀing ih khăp, laih anŭn yuakơ abih bang rup trah hơƀak drak ih laih anŭn yuakơ tơlơi ih pha brơi kơ ƀing gơñu drah ƀing ană bă ih, 37hơnŭn yơh Kâo či pơƀut glaĭ abih bang ƀing pô khăp ih, jing hăng ƀing anŭn yơh ih pơmơak, jing ƀing mơnuih ih khăp wơ̆t hăng ƀing mơnuih ih pơrơmut mơ̆n. Kâo či pơƀut glaĭ ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih mơ̆ng jum dar yơh laih anŭn Kâo či tŏh hĭ sum ao ih gah anăp gơñu, tui anŭn ƀing gơñu či ƀuh abih bang tơlơi dŏ mơhlŭn ih yơh. 38Kâo či klă̱ kơđi kơ ih kơ tơlơi djai yơh yuakơ ih jing đah kơmơi klĕ pyu hăng pơdjai mơnuih. Kâo či ba rai ƀơi ih drah rŭ nua kơ tơlơi hil ƀrŭk Kâo hăng tơlơi hil ga̱r Kâo yơh. 39Giŏng anŭn, Kâo či jao hĭ ih kơ ƀing pô khăp ih laih anŭn ƀing gơñu či pơglưh hĭ khul anih ih hăng pơrai hĭ khul sang kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng ih yơh. Ƀing gơñu či tŏh hĭ abih bang sum ao ih hăng mă pơđuaĭ hĭ gơnam pơhrôp yom ih laih anŭn lui brơi kơ ih dŏ mơhlŭn đôč đač yơh. 40Ƀing gơñu či ba rai ƀing mơnuih lu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, jing ƀing či glŏm pơtâo kơ ih hăng khăt tơčŏh hĭ ih jing lu črăn. 41Ƀing gơñu či čuh hĭ khul sang ih laih anŭn pơruă pơkơhma̱l hĭ ih ƀơi anăp lu ƀing đah kơmơi. Kâo či pơđŭt hĭ tơlơi rĭh răm ih laih anŭn ih ƀu či kla kơ ƀing pô khăp ih dơ̆ng tah. 42Giŏng anŭn, tơlơi Kâo hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih anŭn či hrŏ hĭ laih anŭn tơlơi hil ga̱r Kâo či wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng ih yơh. Kâo či rơiêŭ hĭ laih anŭn ƀu hil ƀrŭk dơ̆ng tah.
43“ ‘Yuakơ ih ƀu hơdơr ôh kơ rơnŭk ih dŏ čơđai samơ̆ čuih brơi kơ Kâo hil hăng abih bang tơlơi sat anŭn, sĭt Kâo či ba rai ƀơi akŏ ih pô hơdôm tơlơi bruă ih hơmâo ngă laih yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Rơngiao kơ khul tơlơi bruă hơƀak drak ih pơkŏn, ih ăt ngă rĭh răm hloh dơ̆ng mơ̆n.

Ană Dra Jing Hĭ Hrup Hăng Amĭ Ñu

44“ ‘Rĭm čô hlơi pô đŏk tuar khul tơlơi pơrơtưh ñu anŭn či đŏk tuar tơlơi pơrơtưh anai yơh kơ ih, “Amĭ brung, ană brung.” 45Ih jing ană đah kơmơi amĭ ih sĭt yơh, jing pô djik djak hĭ kơ rơkơi ñu wơ̆t hăng ƀing ană bă ñu. Laih anŭn ih jing amai adơi sĭt hăng ƀing amai adơi ih, jing ƀing djik djak hĭ laih ƀing rơkơi gơñu wơ̆t hăng ƀing ană bă gơñu. Amĭ ih jing mơnuih Hit laih anŭn ama ih jing mơnuih Amôr. 46Amai tha ih jing Samaria, jing ƀing hơdip pơ gah dư̱r kơ ih hrŏm hăng ƀing ană đah kơmơi ñu. Laih anŭn adơi ih, jing pô hơdip pơ gah thu̱ng kơ ih hrŏm hăng ƀing ană đah kơmơi ñu, jing Sedôm yơh. 47Ih ƀu djơ̆ kơnơ̆ng rơbat tui hơdôm jơlan ƀing gơñu laih anŭn ngă tui hơdôm tơlơi bruă hơƀak drak gơñu đôč ôh, samơ̆ amăng abih bang hơdră jơlan ih, ƀu sui ôh ih jing hĭ sat ƀai hloh kơ ƀing gơñu yơh. 48Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, adơi ih Sedôm hăng ƀing ană đah kơmơi ñu ƀu hơmâo ngă laih ôh hlâo adih tui hăng tơlơi ih hăng ƀing ană đah kơmơi ih hơmâo ngă laih anai.
49“ ‘Anai yơh jing tơlơi soh adơi ih Sedôm: Ñu hăng ƀing ană đah kơmơi ñu jing pơgao pơang, ƀơ̆ng trơi rơbeh rơbai laih anŭn hơdip rơnŭk rơnua. Ƀing gơñu ƀu djru kơ ƀing ƀun rin kơƀah kơƀap ôh. 50Ƀing gơñu ngă pơgao laih anŭn ngă hơdôm tơlơi hơƀak drak ƀơi anăp Kâo. Hơnŭn yơh, Kâo pơrai hĭ laih ƀing gơñu tui hăng tơlơi ih hơmâo ƀuh laih yơh. 51Samaria ƀu ngă soh lu truh kơ sămkrah tơlơi soh ih ngă laih ôh. Ih hơmâo ngă laih hơdôm tơlơi hơƀak drak hloh kơ ƀing gơñu laih anŭn ih hơmâo ngă brơi laih kơ ƀing amai adơi ih jing hĭ kar hăng tơpă hơnơ̆ng yơh tơdang pơhơmu hăng ih, yua mơ̆ng abih bang tơlơi ih hơmâo ngă laih. 52Glăm mă bĕ tơlơi mlâo mlañ ih yuakơ ih hơmâo pơjing rai laih đơđa tơlơi yap tơpă brơi kơ ƀing amai adơi ih. Yuakơ khul tơlơi soh ih jing sat ƀai hloh kơ tơlơi soh gơñu, ƀing gơñu jing kar hăng tơpă hơnơ̆ng hloh kơ ih yơh. Tui anŭn, tŭ mlâo laih anŭn glăm mă tơlơi pơmlâo bĕ, yuakơ ih hơmâo ngă laih kơ ƀing amai adơi ih jing hĭ kar hăng tơpă hơnơ̆ng hloh kơ ih.
53“ ‘Samơ̆ Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ tơlơi đĭ kơyar Sedôm hăng ƀing ană đah kơmơi ñu laih anŭn Samaria hăng ƀing ană đah kơmơi ñu, laih anŭn tơlơi đĭ kơyar ih hrŏm hăng ƀing gơñu, 54kiăng kơ ih dưi grơ̆ng glăm tơlơi mlâo mlañ hăng tơlơi pơmlâo ih yuakơ abih bang tơlơi ih hơmâo ngă laih kiăng kơ pơjuh alum kơ ƀing gơñu. 55Bơ kơ ƀing amai adơi ih anŭn, jing Sedôm hăng ƀing ană đah kơmơi ñu laih anŭn Samaria hăng ƀing ană đah kơmơi ñu, či jing hĭ đĭ kơyar kar hăng ƀing gơñu hlâo adih yơh. Laih anŭn ih hăng ƀing ană đah kơmơi ih či đĭ kơyar glaĭ dơ̆ng kar hăng ih hơmâo hlâo adih yơh. 56Hlâo adih ih ƀu či laĭ djơ̆ ôh adơi ih Sedôm amăng hrơi ih pơgao pơang, 57jing hlâo kơ tơlơi sat ƀai ih arăng thâo krăn hĭ. Wơ̆t tơdah tui anŭn, ră anai ƀing ană đah kơmơi Edôm yơh klao djik kơ ih laih anŭn abih bang ƀing lŏn čar re̱ng gah ñu wơ̆t hăng ƀing ană đah kơmơi Philistia ăt kar kaĭ mơ̆n, jing abih bang ƀing kơnung djuai, lŏn čar dŏ jum dar ih yơh djik djak kơ ih. 58Ih či glăm mă kơ hơdôm boh răm mơ̆ng khul tơlơi ngă rĭh răm ih laih anŭn mơ̆ng khul tơlơi bruă hơƀak drak ih yơh, Yahweh pơhiăp laih.
59“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či ngă kơ ih tui hăng tơlơi ih lăp tŭ yơh, yuakơ ih hơmâo djik djak hĭ laih tơlơi ƀuăn rơ̆ng Kâo tơdang ih pơjŏh hĭ tơlơi pơgop anŭn. 60Samơ̆ Kâo či hơdơr tơlơi pơgop Kâo pơjing laih hăng ih amăng rơnŭk ih dŏ hlak ai laih anŭn Kâo či djă̱ pioh sa tơlơi pơgop hlŏng lar hăng ih yơh. 61Giŏng anŭn, ih či hơdơr hơdôm jơlan ih laih anŭn tŭ mlâo yơh tơdang ih ju̱m ƀing amai adơi ih, jing pô tha hloh kơ ih laih anŭn pô čơđai hloh kơ ih. Kâo či jao hĭ ƀing gơñu kơ ih jing kar hăng ană đah kơmơi ih, samơ̆ ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi pơgop Kâo hăng ih ôh. 62Tui anŭn, Kâo či pơphrâo glaĭ tơlơi pơgop Kâo hăng ih, laih anŭn ih či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo jing Yahweh. 63Giŏng anŭn, tơdang Kâo song mă ih mơ̆ng abih bang tơlơi ih hơmâo ngă laih, ih či hơdơr hăng tŭ mlâo laih anŭn ƀu či ha̱ amăng bah ih dơ̆ng tah yuakơ tơlơi arăng pơluă gŭ ih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’ ”