17

Hai Chim Ðại Bàng và Cây Nho

1Lời của CHÚA đến với tôi, 2“Hỡi con người, hãy đặt ra một câu đố và kể một ẩn dụ cho nhà I-sơ-ra-ên. 3Hãy bảo, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Một con đại bàng to lớn với đôi cánh rộng và lông dài, lông nó nhiều màu sắc, từ Li-băng bay đến.
  Nó đậu trên chót của cây bá hương;
  4Nó cắn đứt đọt non của ngọn cây ấy;
  Nó tha đọt ấy về xứ của dân buôn bán,
  Và đặt nó trong thành của các thương gia.
  5Sau đó nó lại tha một hạt giống trong xứ ấy,
  Ðem gieo hạt giống ấy vào một mảnh đất màu mỡ,
  Ðặt hạt giống ấy vào nơi có nhiều nước,
  Và một cây lớn lên nhanh như một cây liễu.
  6Cây ấy đâm chồi và trở thành một cây nho cành lá sum suê, nhưng lại thấp lè tè;
  Các nhánh của nó hướng về con đại bàng,
  Các rễ của nó đâm sâu xuống đất.
  Vậy nó trở nên một cây nho;
  Các cành nó mọc ra, và lá nó um tùm.
  7Lại có một con đại bàng lớn khác, với đôi cánh rộng và nhiều lông,
  Và nầy, từ luống đất nơi nó đã được trồng,
  Các rễ của cây nho bắt đầu quay về con đại bàng đó;
  Các cành của nó cũng hướng về con đại bàng đó,
  Ðể mong được nó ban cho nước.
  8Cây nho ấy đã bị bứng lên và đem trồng nơi mảnh đất màu mỡ khác có nhiều nước,
  Với tham vọng rằng nó có thể ra nhiều cành, ra nhiều trái, và trở thành một cây nho sai trái.”’”

  9Hãy bảo, “CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  ‘Nó há có thể ra nhiều trái hay sao?
  Con đại bàng ấy há sẽ không nhổ bứt gốc nó lên,
  Khiến các trái nó hư thối và héo đi,
  Các chồi lá non của nó phải héo úa đi hay sao?
  Khi ấy người ta sẽ không cần dùng nhiều sức hay nhiều người để nhổ gốc nó lên.
  10Khi nó bị bứng lên và trồng xuống lại,
  Há nó có thể lớn mạnh được hay sao?
  Khi gió đông thổi ngang qua nó,
  Há chẳng phải nó hoàn toàn bị héo tàn,
  Rồi chết khô trong luống đất nó đã lớn lên hay sao?’”
11Bấy giờ lời của CHÚA đến với tôi, 12“Bây giờ ngươi hãy nói với nhà phản loạn đó, ‘Các ngươi há không biết những điều ấy chỉ về gì hay sao?’ Hãy nói với chúng, ‘Vua của Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem bắt vua và các quan của nó, rồi đem chúng đi với hắn về Ba-by-lôn. 13Hắn đã chọn một người trong hoàng tộc, bắt người ấy lấy lời thề lập giao ước với hắn. Hắn cũng đã bắt đi các quan quyền trong xứ, 14để vương quốc đó trở nên yếu đi, mà không nổi lên chống lại hắn nữa, và để người ấy tiếp tục giữ giao ước với hắn hầu được tồn tại. 15Thế nhưng người ấy đã nổi loạn chống lại hắn và đã sai các sứ giả đến Ai-cập để xin viện trợ các ngựa chiến và một đội quân lớn. Người ấy có thể thành công được sao? Có thể nào một kẻ làm như thế mà khỏi bị phạt sao? Có thể nào một người bội lời thệ ước mà có thể khỏi bị phạt chăng?” 16CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống của Ta mà thề rằng chắc chắn người ấy sẽ chết ở Ba-by-lôn, nơi vua đã ban cho người ấy vương quyền, vì người ấy đã khinh thường lời thề với vua, và đã bội ước giao ước lập với vua. 17Ðội quân hùng hậu và lực lượng quân sự đông đảo của Pha-ra-ôn sẽ không đến giúp người ấy trong cuộc chiến đó. Quân thù sẽ đắp ụ để tấn công và sẽ xây các chiến lũy để công thành, rồi chúng sẽ giết biết bao sinh mạng. 18Bởi vì người ấy đã khinh thường lời thề mình đã thề và bội ước giao ước mình đã lập, và bởi vì người ấy đã trao tay kết ước rồi trở mặt mà làm mọi sự đó, nên người ấy sẽ không thoát khỏi.’”
19Vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta lấy mạng sống của Ta mà thề rằng Ta sẽ báo trả trên đầu người ấy những gì người ấy đã nhân danh Ta thề rồi coi thường, và nhân danh Ta kết ước rồi bội ước. 20Ta sẽ giăng bẫy lưới của Ta ra để bắt người ấy và người ấy chắc chắn sẽ sa vào bẫy. Ta sẽ đem người ấy đến Ba-by-lôn và xử tội người ấy về tội phản loạn mà người ấy đã phạm chống lại Ta. 21Tất cả những quân tinh nhuệ của người ấy sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm. Những kẻ nào còn sống sót sẽ bị tản lạc khắp các hướng gió. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta, CHÚA, đã phán vậy.”

Tương Lai của Dân I-sơ-ra-ên

22CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Ta sẽ lấy một chồi non từ ngọn cây bá hương cao chót vót;
  Ta sẽ lấy nó ra.
  Ta sẽ ngắt một nhánh non của nó trong số các nhánh non ở trên ngọn cây ấy;
  Rồi Ta sẽ đem trồng nó trên một đỉnh núi cao vời vợi.
  23Ta sẽ trồng nó trên một ngọn núi cao của I-sơ-ra-ên,
  Ðể nó sẽ đâm cành và ra trái,
  Rồi nó sẽ trở thành một cây bá hương cao quý.
  Chim trời đủ loại sẽ đến sống dưới các nhánh nó,
  Dưới bóng mát của các cành nó mọi loài có cánh sẽ ở.
  24Bấy giờ mọi cây cối ngoài đồng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.
  Ta sẽ làm cho cây cao lớn bị hạ thấp và cây nhỏ thấp được cao lớn;
  Ta sẽ khiến cây xanh thành khô và cây khô trở nên xanh tươi.
  Ta, CHÚA, đã phán như thế, và Ta sẽ thực hiện điều ấy.”