17

Ua pev lug txug tug daav hab tsob txwv maab

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub 'e, ca le ua txhaj mim txwv has hab ua paaj lug has rua cov Yixayee, 3has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Muaj ib tug daav luj hab kauj tis luj hab plaub kauj tis ntev, muaj plaub ntau ntau txaij nraug zeeg, lug rua huv Lenpanoo, hab ntxo lub ntsws ntoo cab. 4Nwg muab tej ntsws ntoo mog txav kwv moog rua lub tebchaws kws ua laag ua luam hab muab tso rua huv lub nroog kws muaj tub laag tub luam. 5Hab nwg muab lub noob qoob huv lub tebchaws cog rua huv qhov aav zoo. Nwg muab cog rua ntawm tej ntug dej, ib yaam le cog ceg ntoo txwv duaj deg. 6Lub noob kuj tuaj hab hlub zoo yaam nkaus le tsob txwv maab qeg taub kws ceg nthuav daav heev. Nwg tej ceg kuj nthuav tuaj txug tug daav hab nwg tej caag kuj ntsa aav tub. Lub noob tuaj ua ib tsob txwv maab nthuav ceg hab hlaav nplooj.
7“ ‘Tassws muaj dua ib tug daav luj kawg muaj kauj tis luj hab muaj plaub ntau. Mas tsob txwv maab ntawd nrhau caag tuaj nrhav tug daav nuav, hab nthuav ceg ncaaj nraim tuaj rua tug daav kuas tug daav nduav dej rua nwg. Ntawm lub chaw kws cog 8tug daav muab tsob txwv maab hov tshais moog cog rua huv qhov aav zoo ntawm ntug dej lawm sub txhad le hlaav ceg hab txw txwv, ua tsob txwv maab kws muaj koob meej.’
9“Ca le has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Tsob txwv maab nuav yuav hlub tau lov? Thawj tug daav yuav tsw muab nwg dob hlo caag hab de tej txwv ua rua tej nplooj mog tuag tshaav taag lov? Tsw txug muaj txhais npaab kws muaj zug hab tuabneeg coob txhad dob tau tsob txwv maab rhu caag. 10Saib maj, thaus muab tsob txwv maab tshais moog cog dua, nwg yuav hlub zoo lov? Thaus cua saab nub tuaj ntsawj raug nwg, nwg yuav tsw tuag tshaav qhuav lov? Nwg yeej yuav tuag tshaav rua huv lub chaw kws cog nwg.’ ”
11Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 12“Nwgnuav ca le has rua cov tuabneeg kws pheej faav xeeb tas, ‘Mej tsw paub tas tej nuav muaj lub ntsab le caag?’ Ca le has rua puab tas, ‘Saib maj, tug vaajntxwv huv Npanpiloo tuaj rua huv Yeluxalee hab nteg tug vaajntxwv hab cov thawj coj moog txug nwg huv Npanpiloo. 13Nwg muab ib tug noob vaaj huv Yeluxalee nrug nwg sws cog lug twv tseg. Tej tuabneeg kws ua thawj huv lub tebchaws, mas vaajntxwv huv Npanpiloo tau nteg coj moog lawm, 14sub lub tebchaws txhad poob qeg kawg tsw tsaab ua luj hab tuav tau tej lug cog tseg, lub tebchaws txhad nyob tau. 15Tassws tug vaajntxwv huv Yeluxalee faav xeeb rua tug vaajntxwv huv Npanpiloo txhad le khaiv tuabneeg moog rua Iyi tebchaws thov neeg ua rog hab ib paab tub rog coob. Nwg yuav ua tau tav lov? Tug kws ua tej nuav nwg yuav tswv dim hab lov? Muab tej lug cog tseg rhuav los tseed dim hab lov?
16“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has tas, kuv yeej muaj txujsa nyob, mas nwg yeej yuav tuag rua huv lub chaw kws tug vaajntxwv kws tsaa nwg ua vaajntxwv huv Yeluxalee nyob, yog tuag rua huv Npanpiloo vem nwg saib tsw taug tug vaajntxwv huv Npanpiloo tej lug twv tseg hab muab tej lug cog tseg rhuav. 17Falau hab nwg tej paab tub rog coob coob hab nwg tej tuabneeg coob coob yuav paab tsw tau nwg ua rog, rua thaus luas tib tej chaw sab vej ntaus lub nroog hab xov laj kaab vej lub nroog sub txhad tua tau tej tuabneeg coob coob. 18Vem yog nwg saib tsw taug tej lug twv tseg hab rhuav tej lug cog tseg, hab vem nwg tub nrug tug vaajntxwv huv Npanpiloo tuav teg cog lug los nwg tseed ua tej nuav, nwg yeej yuav tsw dim.
19“ ‘Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, mas qhov kws nwg saib tsw taug tej lug cog tseg kws nwg tuav kuv lub npe twv hab rhuav tej lug cog tseg, mas kuv yuav ua pauj rua sau nwg lub taubhau. 20Kuv yuav nthuav kuv lub vaag cuab nwg hab nwg yuav maag kuv rooj hlua. Kuv yuav coj nwg moog rua Npanpiloo hab txav txem rua nwg hov ntawd tsua qhov kws nwg faav xeeb rua kuv. 21Hab nwg tej tub rog kws sab tuab tshaaj yuav raug nav ntaaj tuag taag, hab cov kws tsw tuag los yuav tawg tswv rw quas sua moog lawv le cua ntsawj rua txhua faab. Mas mej txhad paub tas kuv kws yog Yawmsaub tau has ca lawm.
22“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Kuv yuav txav lub ntsws ntoo cab kws sab lug cog. Kuv yuav muab nwg ib tug ceg mog luv hab kuv yuav muab cog rua sau lub ncov roob sab ntaag. 23Kuv yuav muab nwg cog rua sau Yixayee lub roob sab, sub txhad ncau ceg hab txw txwv hab ua ib tsob ntoo cab kws muaj koob meej. Hab txhua yaam noog yuav nyob rua huv hab yuav lug ua zeg rua huv tej ceg kws muaj ntxoov ntxoo. 24Mas txhua tsob ntoo huv haav zoov yuav paub tas kuv kws yog Yawmsaub ua rua tsob ntoo sab qeg moog hab ua rua tsob ntoo qeg sab tuaj, ua rua tsob ntoo ntsuab qhuav moog hab ua rua tsob ntoo qhuav ntsuab tsaus nti tuaj. Kuv kws yog Yawmsaub has ca lawm, kuv yuav ua le ntawd.’ ”