17

Ua piv lus txog tus dav thiab tsob txiv hmab

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub 'e, cia li ua txhiaj txhais hais thiab ua paj lug hais rau cov Yixayee, 3hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Muaj ib tug dav loj thiab kooj tis loj thiab plaub kooj tis ntev, muaj plaub ntau ntau txaij nraug zees, los rau hauv Lenpanoo, thiab ntxo lub ntsis ntoo ciab. 4Nws muab tej ntsis ntoo mos txiav kwv mus rau lub tebchaws uas ua lag ua luam thiab muab tso rau hauv lub nroog uas muaj tub lag tub luam. 5Thiab nws muab lub noob qoob hauv lub tebchaws cog rau hauv qhov av zoo. Nws muab cog rau ntawm tej ntug dej, ib yam li cog ceg ntoo txiv duaj deg. 6Lub noob kuj tuaj thiab hlob zoo yam nkaus li tsob txiv hmab qes qes uas ceg nthuav dav heev. Nws tej ceg kuj nthuav tuaj txog tus dav thiab nws tej cag kuj ntsia av tob. Lub noob tuaj ua ib tsob txiv hmab nthuav ceg thiab hlav nplooj.
7“ ‘Tiamsis muaj dua ib tug dav loj kawg muaj kooj tis loj thiab muaj plaub ntau. Mas tsob txiv hmab ntawd nrhau cag tuaj nrhiav tus dav no, thiab nthuav ceg ncaj nraim tuaj rau tus dav kom tus dav ntov dej rau nws. Ntawm lub chaw uas cog 8tus dav muab tsob txiv hmab ntawd tshais mus cog rau hauv qhov av zoo ntawm ntug dej lawm kom thiaj li hlav ceg thiab txi txiv, ua tsob txiv hmab uas muaj koob meej.’
9“Cia li hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Tsob txiv hmab no yuav hlob tau lov? Thawj tug dav yuav tsis muab nws dob kiag cag thiab de tej txiv ua rau tej nplooj mos tuag tshav tag lov? Tsis txog muaj txhais npab uas muaj zog thiab neeg coob thiaj dob tau tsob txiv hmab rho cag. 10Saib maj, thaum muab tsob txiv hmab tshais mus cog dua, nws yuav hlob zoo lov? Thaum cua sab hnub tuaj ntsawj raug nws, nws yuav tsis tuag tshav qhuav lov? Nws yeej yuav tuag tshav rau hauv lub chaw uas cog nws.’ ”
11Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 12“Nimno cia li hais rau cov neeg uas pheej fav xeeb tias, ‘Nej tsis paub tias tej no muaj lub ntsiab li cas?’ Cia li hais rau lawv tias, ‘Saib maj, tus vajntxwv hauv Npanpiloo tuaj rau hauv Yeluxalees thiab ntes tus vajntxwv thiab cov thawj coj mus txog nws hauv Npanpiloo. 13Nws muab ib tug noob vaj hauv Yeluxalees nrog nws sib cog lus twv tseg. Tej neeg uas ua thawj hauv lub tebchaws, mas vajntxwv hauv Npanpiloo tau ntes coj mus lawm, 14kom lub tebchaws thiaj poob qes kawg tsis tsab ua loj thiab tuav tau tej lus cog tseg, lub tebchaws thiaj nyob tau. 15Tiamsis tus vajntxwv hauv Yeluxalees fav xeeb rau tus vajntxwv hauv Npanpiloo thiaj li txib neeg mus rau Iyi tebchaws thov nees ua rog thiab ib pab tub rog coob. Nws yuav ua tau tiav lov? Tus uas ua tej no nws yuav khiav dim thiab lov? Muab tej lus cog tseg rhuav los tseem dim thiab lov? 16Vajtswv Yawmsaub hais tias, kuv yeej muaj txojsia nyob, mas nws yeej yuav tuag rau hauv lub chaw uas tus vajntxwv uas tsa nws ua vajntxwv hauv Yeluxalees nyob, yog tuag rau hauv Npanpiloo vim nws saib tsis taus tus vajntxwv hauv Npanpiloo tej lus twv tseg thiab muab tej lus cog tseg rhuav. 17Falau thiab nws tej pab tub rog coob coob thiab nws tej neeg coob coob yuav pab tsis tau nws ua rog, rau thaum luag tib tej chaw siab vij ntaus lub nroog thiab xov laj kab vij lub nroog kom thiaj tua tau tej neeg coob coob. 18Vim yog nws saib tsis taus tej lus twv tseg thiab rhuav tej lus cog tseg, thiab vim nws twb nrog tus vajntxwv hauv Npanpiloo tuav tes cog lus los nws tseem ua tej no, nws yeej yuav tsis dim. 19Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv yeej muaj txojsia nyob, mas qhov uas nws saib tsis taus tej lus cog tseg uas nws tuav kuv lub npe twv thiab rhuav tej lus cog tseg, mas kuv yuav ua pauj rau saum nws lub taubhau. 20Kuv yuav nthuav kuv lub vas cuab nws thiab nws yuav mag kuv rooj hlua. Kuv yuav coj nws mus rau Npanpiloo thiab txiav txim rau nws qhov ntawd rau qhov uas nws fav xeeb rau kuv. 21Thiab nws tej tub rog uas siab tuab tshaj yuav raug hniav ntaj tuag tag, thiab cov uas tsis tuag los yuav tawg khiav ri sua mus raws li cua ntsawj rau txhua fab. Mas nej thiaj paub tias kuv uas yog Yawmsaub tau hais cia lawm.
22“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv yuav txiav lub ntsis ntoo ciab uas siab los cog. Kuv yuav muab nws ib tug ceg mos lov thiab kuv yuav muab cog rau saum lub ncov roob siab ntag. 23Kuv yuav muab nws cog rau saum Yixayee lub roob siab, kom thiaj ncau ceg thiab txi txiv thiab ua ib tsob ntoo ciab uas muaj koob meej. Thiab txhua yam noog yuav nyob rau hauv thiab yuav los ua zes rau hauv tej ceg uas muaj ntxoov ntxoo. 24Mas txhua tsob ntoo hauv hav zoov yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub ua rau tsob ntoo siab qes mus thiab ua rau tsob ntoo qes siab tuaj, ua rau tsob ntoo ntsuab qhuav mus thiab ua rau tsob ntoo qhuav ntsuab tsaus nti tuaj. Kuv uas yog Yawmsaub hais cia lawm, kuv yuav ua li ntawd.’ ”