17

Ob Tug Dav thiab Tsob Hmab

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li qhia ib zaj lus pivtxwv rau cov Yixalayees, 3tus TSWV uas kav ib puas tsav yam kom koj hais li no rau lawv: Muaj ib tug dav loj uas ob phab tis zoo nkauj thiab cov plaub tis ntev heev. Tus dav ntawd ya mus rau saum roob Lenpanoos thiab lov tau ib lub ntsis ntoo ciab; 4tus dav coj lub ntsis ciab ntawd mus rau hauv lub tebchaws uas muaj kev lag kev luam thiab muab cog rau hauv lub nroog uas cov tub lag tub luam nyob. 5Tus dav ho coj ib lub noob hauv tebchaws Yixalayees mus cog rau hauv ib thaj av zoo uas muaj dej txaus yug kom lub noob ntawd tuaj kaus thiab loj hlob. 6Tus yub ntawd tuaj ua ib tsob hmab tsis siab, tiamsis nws ncau ceg nthuav rau ob sab. Tsob hmab ntawd cov ceg hlav mus txog rau ntawm tus dav, thiab cov cag nrhau mus tob. Cov ceg thiab cov nplooj tsaus nti.
7“Muaj dua ib tug dav loj uas ob phab tis ntev thiab muaj plaub tuab heev. Tsob hmab nrhau cag mus txog rau ntawm tus dav, thiab cov ceg los hlav nplooj mus rau ntawm tus dav; tsob hmab cia siab hais tias tus dav yuav muab dej yug nws ntau dua hauv lub vaj uas nws tuaj. 8Tiamsis tsob hmab ntawd yeej cog tau rau hauv thaj av zoo uas muaj dej txaus, nws cov ceg thiaj hlav nplooj ntau, tawg paj txi txiv thiab ua ib tsob hmab uas zoo heev.
9“Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv nug li no: Tsob hmab no puas yuav loj hlob taus? Thawj tus dav yeej dob tau tsob hmab, zaws cov txiv thiab ntshua tej ceg povtseg kom tsob hmab qhuav. Tsis tas yuav sib zog lossis cia ib haivneeg uas muaj zog tuaj dob povtseg li. 10Tsob hmab ntawd yeej cog rau hauv thaj av uas zoo lawm tiag, tiamsis nws puas yuav loj hlob taus; thaum cov cua sab hnubtuaj ntsawj tuaj, nws puas yuav ntsws? Nws puas yuav tuag tshav rau ntawm thaj chaw uas nws tuaj?”

Txhais Cov Lus Pivtxwv

11Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 12“Koj nug saib cov neeg ntxeev siab puas paub zaj lus pivtxwv ntawd lub ntsiab. Koj hais rau lawv hais tias vajntxwv Npanpiloos tuaj rau hauv Yeluxalees, ntes cov Yudas tus vajntxwv thiab nws cov nomtswv coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm. 13Vajntxwv Npanpiloos tseem ntes cov Yudas tus vajntxwv tsevneeg ib tug coj mus thiab yuam kom nws coglus ua raws li vajntxwv hais. Nws ntes cov nomtswv coj mus kaw, 14tsis pub kom haivneeg Yudas sawv taus thiab kom lawv ua raws li tej lus uas cog tseg lawm xwb. 15Tiamsis cov Yudas tus vajntxwv ntxeev siab thiab tso ib pab nomtswv mus rau nram tebchaws Iziv coj nees thiab tubrog coob heev tuaj. Nws puas yuav ua tiav? Nws ua li ntawd, nws puas yuav khiav dim? Nws yuav rhuav tsis tau nws tej lus cog tseg thiab khiav tsis dim li!”
16Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yog tus Vajtswv uas muaj sia nyob, cov Yudas tus vajntxwv yuav tuag rau hauv tebchaws Npanpiloos, rau qhov nws rhuav tej lus cog tseg uas nws nrog vajntxwv Npanpiloos uas tsa nws ua vajntxwv ntawd lawm. 17Txawm yog Falaus muaj tubrog coob heev los yuav pab cov Yudas tus vajntxwv tua tsis yeej, thaum cov Npanpiloos tuaj khawb av meem tus ntsayeej kom tua tau neeg tuag coob ntawd. 18Cov Yudas tus vajntxwv saib tsis taus thiab rhuav tej lus cog tseg lawm. Nws ua txhua yam li ntawd mas nimno nws yuav khiav tsis dim li.”
19Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yog tus Vajtswv uas muaj sia nyob, kuv yuav rau txim rau nws vim nws tuav kuv lub npe coglus hais tias nws yuav ua raws li tej lus cog tseg ntawd. 20Kuv yuav nthuav vas khwb nws. Kuv yuav coj nws mus rau tim tebchaws Npanpiloos thiab rau txim rau nws, rau qhov nws tsis muab siab npuab kuv. 21Nws cov tubrog uas siab tawv tshaj yuav tuag tas rau hauv tshavrog, thiab cov seem yuav tawg khiav ua sab ua sua rau txhua qhov. Koj thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no.”

Cia Siab Rau Vajtswv Tej Lus Cog Tseg

  22Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no:
  “Kuv yuav txiav tsob ntoo ciab uas siab lub ntsis,
  thiab lov tus ntsuag mos; kuv yuav
   coj mus cog rau saum roob siab,
  23yog cov Yixalayees lub roob uas siab tshaj plaws.
  Nws yuav ncau ceg, txi txiv thiab
   peem tsheej ua ib tsob ntoo ciab loj heev.
  Yuav muaj txhua yam noog los ua
   zes thiab nyob ntawm tej ceg.
  24Txhua tsob ntoo uas nyob hauv
  lub tebchaws yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.
  Kuv ua rau cov ntoo uas siab kom qis,
   thiab ua kom cov ntoo uas qis siab tuaj.
  Kuv ua rau cov ntoo uas tseem ntsuab kom tuag tshav,
  thiab ua kom cov ntoo uas qhuav lawm rov hlav nplooj.
Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no. Kuv yuav ua raws li tej lus uas kuv tau hais lawm.”