17

Domh Jaangv Caux A'ngunc Hmei Nyei Waac-Beiv

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc gorngv waac-ormv yaac gorngv benx waac-beiv mbuox I^saa^laa^en nyei zeiv-fun. 3Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv, “Maaih norm domh jaangv hlo! nyei. Ninh nyei ndaatv hlo haic, ndaatv-biei yaac ndaauv. Biei za'gengh nzueic haic, zorpc ziex nyungc setv. Naaiv norm domh jaangv ndaix taux Le^mbaa^norn Mbong yaac njapv diuh si^ndaa zongh ndiangx-dueiv. 4Ninh wuotv gu'nguaaic ningv nyei nquaah lunx ndutv ziouc ndaam mingh taux norm saeng-eix mienh nyei deic-bung ziouc an jienv norm maaiz maaic nyei mienh nyei zingh mbu'ndongx.
5“ ‘+“Nqa'haav ninh zorqv deix wuov norm deic-bung nyei nyim zuangx jienv ndau-longx nyei dorngx. Ninh zuangx jienv maaih wuom camv nyei dorngx hnangv zungh suiv-liemh ndiangx. 6Nyim guqc nyaah hlo daaih benx diuh a'ngunc hmei aiv nyei mv baac louc luangh jangv nyei. Hmei nyei nquaah huin mingh domh jaangv wuov bung mv baac nzungh corc njiec ga'ndiev ndo nyei. Nyim ziouc benx a'ngunc hmei cuotv nquaah, cuotv normh camv.
7“ ‘+“Aengx maaih ganh norm domh jaangv hlo! nyei, ndaatv yaac hlo, ndaatv-biei yaac camv. Ih zanc naaiv zungh a'ngunc nyei nzungh caux nquaah yiem zuangx nyei dorngx huin mingh naaiv norm domh jaangv weic bun domh jaangv fuqv wuom. 8Naaiv zungh a'ngunc hmei zungv zuangx ndau-longx, wuom camv nyei dorngx, weic bun haih cuotv nquaah ziangh biouv, benx nzueic haic nyei a'ngunc hmei.”+’
9“Meih oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Naaiv zungh a'ngunc hmei haih nzueic yaac hlo fai? Domh jaangv maiv zeiz oix baeng cuotv nzungh, cutv nzengc biouv bun hmei nyaux fai? Maiv zuqc longc domh qaqv fai mienh camv liemh nzungh baeng cuotv. 10Se gorngv suiv mingh zuangx ganh norm dorngx, hmei haih nzueic, haih hlo nyei fai? Ninh yietv zuqc dong bung nyei nziaaux buonc, hmei maiv zeiz oix nqaai nzengc fai? Ninh oix yiem ninh zuangx jienv nyei dorngx nqaai nzengc.”+’+”

Porv Mengh Waac-Beiv

11Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 12“Meih ih zanc oix zuqc mbuox wuov deix hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun, ‘Meih mbuo maiv hiuv duqv naaiv deix sic nyei eix leiz fai?’ Meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Mbaa^mbi^lon nyei hungh daaih taux Ye^lu^saa^lem Zingh zorqv ninh mbuo nyei hungh caux yietc zungv zoux hlo nyei mienh dorh mingh Mbaa^mbi^lon. 13Ninh zorqv yietc dauh wuov deix maaih hungh douh nyei mienh caux ninh liepc ngaengc waac yaac bun ninh houv jienv waac. (Deic-bung nyei yietc zungv zoux hlo nyei mienh ninh yaac guaatv mingh nzengc 14weic bun wuov norm deic-bung mau, aengx liepc maiv jiez, ziouc bun wuov deix liepc nyei ngaengc waac haih yiem duqv wuonv.) 15Mv baac Yu^ndaa nyei hungh mbienv hnyouv bun Mbaa^mbi^lon nyei hungh diex ziouc paaiv gong-zoh mingh lorz I^yipv nyei hungh diex, tov ninh bun maaz caux domh baeng-guanh camv nyei. Hungh diex hnamv daaih za'gengh haih zoux duqv cuotv nyei fai? Zoux naaiv nyungc sic nyei mienh haih biaux duqv ndutv nyei fai? Se gorngv ninh ngaengc jienv ninh liepc nyei ngaengc waac, ninh haih biaux duqv ndutv nyei fai?’
16“ ‘Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, ninh oix zuqc yiem Mbaa^mbi^lon daic, se yiem liepc ninh zoux hungh wuov dauh hungh diex yiem nyei dorngx. Ninh mangc piex wuov dauh hungh caux wuov dauh hungh diex houv nyei waac yaac ngaengc caux ninh liepc jiez nyei ngaengc waac. 17Faalo Hungh caux ninh nyei domh baeng-guanh caux mienh camv yaac maiv haih tengx Se^nde^ki^yaa mborqv jaax doix Mbaa^mbi^lon Mienh wetv nie-ndui aengx ceix laatc weih gormx weic daix mienh camv. 18Laaix ninh mangc piex houv nyei waac aengx ngaengc laengz nyei ngaengc waac yaac laaix ninh ganh houv jienv waac mv baac corc zoux naaiv deix yietc zungv sic, ninh zungv maiv haih biaux duqv ndutv.”
19“ ‘Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Weic naaiv yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, laaix ninh mangc piex ninh caux yie houv nyei waac, yaac ngaengc jienv caux yie liepc jiez nyei ngaengc waac, yie zungv oix winh bun ninh. 20Yie oix corng nqoi mungz zaaux jienv ninh. Ninh zungv zuqc yie nyei mungz hlopv jienv, yie ziouc dorh ninh mingh taux Mbaa^mbi^lon, yiem wuov siemv ninh nyei zuiz laaix ninh mbienv hnyouv bun yie. 21Yiem ninh nyei baeng-guanh gauh longx jiex nyei baeng oix zuqc nzuqc ndaauv daix. Duqv maengc cuotv zengc njiec nyei mienh ziouc nzaanx mingh biei bung lungh ndiev. Meih mbuo ziouc hiuv duqv se yie, Ziouv, gorngv liuz naaiv deix waac.”

Ziouv Laengz Jiez Ngaengc Waac Bun Ye^lu^saa^lem

22“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie ganh oix zorqv hlang nyei si^ndaa zongh ndiangx gu'nguaaic dueiv nyei nquaah lunx dorh mingh zuangx. Yie oix wuotv diuh dueiv-mueiz-ningv nyei nquaah lunx dorh mingh zuangx norm za'gengh hlang haic nyei mbong. 23Yie oix zuangx yiem I^saa^laa^en gauh hlang jiex nyei mbong, ninh ziouc cuotv nquaah ziangh biouv, benx diuh maaih mengh dauh nyei ndiangx. Nyungc-nyungc norqc oix daaih yiem wuov zungh ndiangx ga'ndiev. Aengx maaih nyungc-nyungc norqc oix yiem ninh nyei nquaah zoux lauz bingx laangh. 24Yiem lomc-huaang nyei diuh diuh ndiangx ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, bun aiv nyei ndiangx haih hlang, bun hlang nyei ndiangx aiv. Yie bun ndiangx-nyiemz nqaai mingh, bun nqaai nyei ndiangx nyiemz daaih.”
 “+‘Yie, Ziouv, gorngv liuz yaac oix ei jienv zoux.’+”