17

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Čim Si̱ng Hăng Phŭn Hrĕ Boh Kơƀâo

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, prap pre bĕ sa tơlơi pơhiăp laih anŭn pơruai bĕ kơ sang anŏ ƀing Israel sa tơlơi pơhơmutu. 3Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Sa drơi čim si̱ng prŏng hăng čăng kơtang ñu, blâo čăng glông laih anŭn bă hăng ia hiam rô̆ pŏr nao pơ anih lŏn Lebanôn. Găm ƀơi rơjŭng sa ƀĕ phŭn kơyâo sar, 4ñu pơjŏh hĭ rơjŭng kơyâo anŭn laih anŭn čơgong nao pơ anih lŏn ƀing sĭ mơnia, jing anih ñu pla kơyâo anŭn amăng plei ƀing sĭ mơnia.
5“ ‘Ñu mă đơđa khul anăh pơjĕh anih lŏn ih laih anŭn pla amăng lŏn kơmơ̆k. Ñu pla pơjĕh anŭn kar hăng kơyâo hơngo̱ ia hơmâo lu ia, 6laih anŭn pơjĕh anŭn čă đĭ hăng jing hĭ phŭn hrĕ boh kơƀâo čă lar hyu yơh. Khul than phŭn hrĕ anŭn wĕh anăp nao pơ ñu, samơ̆ akha phŭn anŭn ăt dŏ gah yŭ anŭn. Tui anŭn, kơyâo anŭn jing sa phŭn hrĕ hăng pơtơbiă rai khul than ngan pum pam yơh.
7“ ‘Samơ̆ hơmâo sa drơi čim si̱ng prŏng pơkŏn dơ̆ng ăt hơmâo čăng kơtang laih anŭn bă hăng blâo ia hiam rô̆. Hlak anŭn, phŭn hrĕ boh kơƀâo anŭn čă nao akha ñu pơ čim anŭn mơ̆ng anih arăng hơmâo pla laih ñu laih anŭn yơr tơbiă than ñu pơ čim pơkŏn dơ̆ng kiăng kơ rơkâo ia dơ̆ng. 8Arăng hơmâo pla laih phŭn anŭn amăng lŏn hiam bă hăng ia kiăng kơ phŭn anŭn pơtơbiă rai khul than ngan, boh čroh laih anŭn jing hĭ phŭn hrĕ yom pơphan yơh.’
9“Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Phŭn anŭn či čă đĭ prŏng mơ̆? Arăng ƀu či buč hĭ hăng tơluăh hĭ boh čroh phŭn anŭn kiăng kơ phŭn anŭn gliu krô hĭ ôh hă? Abih bang than čă phrâo či gliu hĭ yơh. Phŭn anŭn ƀu kiăng kơ hơpăl tơngan kơtang ƀôdah mơnuih lu ôh kiăng kơ buč hĭ akha phŭn anŭn. 10Wơ̆t dah tơdang arăng pla phŭn anŭn, hiư̆m ngă phŭn anŭn či čă prŏng đĭ mơ̆? Phŭn anŭn ƀu či gliu hĭ hlo̱m ƀo̱m ôh hă tơdang angĭn gah ngŏ̱ thut rai? Sĭt phŭn anŭn či gliu hĭ ƀơi anih arăng pla phŭn anŭn kiăng kơ čă đĭ laih yơh.’ ”
11Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 12“Laĭ bĕ kơ sang anŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng anŭn tui anai, ‘Ƀing gih ƀu thâo krăn kơ hơdôm tơlơi anŭn kiăng laĭ ôh hă?’ Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Pơtao prŏng dêh čar Babilon nao pơ plei Yerusalaim laih anŭn ba pơđuaĭ pơtao wơ̆t hăng ƀing khua moa plei anŭn, jing ba glaĭ ƀing gơñu hrŏm hăng pơtao pơ lŏn čar Babilon yơh. 13Giŏng anŭn, pơtao anŭn ăt mă sa čô amăng sang anŏ pơtao ƀing Yudah laih anŭn brơi kơ gơ̆ pơjing tơlơi pơtŭ ư kiăng kơ ƀuăn rơ̆ng dŏ tŏng ten hăng ñu. Pơtao anŭn ăt ba pơđuaĭ hĭ ƀing mơnuih yom pơphan anih lŏn anŭn, 14kiăng kơ djă̱ pioh hĭ dêh čar anŭn dŏ gah yŭ ñu, ƀu dưi tơgŭ pơkơdơ̆ng dơ̆ng tah, laih anŭn kơnơ̆ng dŏ hơdip tơdah ngă tui hăng tơlơi pơtŭ ư pơtao anŭn yơh. 15Samơ̆ pơtao dêh čar anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao prŏng anŭn hăng tơlơi ñu pơkiaŏ nao ƀing ding kơna ñu nao pơ lŏn čar Êjip kiăng mă khul aseh wơ̆t hăng sa tơpul ƀing ling tơhan lu yơh. Ñu či dưi ngă tơlơi anŭn mơ̆? Ñu, jing pô ngă hơdôm tơlơi anŭn, či tơklaih hĭ mơ̆? Ñu či dưi pơjŏh hĭ tơlơi ƀuăn rơ̆ng anŭn samơ̆ tơklaih hĭ mơ̆?
16“ ‘Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, ñu či djai hĭ amăng lŏn čar Babilon, jing amăng anih lŏn pô pơtao, jing pô brơi laih kơ ñu jing pơtao, jing tơlơi ƀuăn rơ̆ng hăng pô pơtao anŭn yơh ñu hơngah hĭ laih anŭn tơlơi pơtŭ ư pơtao anŭn yơh ñu pơjŏh hĭ. 17Pharaoh hăng ƀing ling tơhan kơtang ñu wơ̆t hăng abih bang tơpul ling tơhan ñu ƀu či djru kơ ñu amăng tơlơi pơblah ôh, tơdang ƀing rŏh ayăt pơdơ̆ng đĭ khul toa pơblah laih anŭn pơkra hơdôm bruă blah hruă kiăng pơrai hĭ lu tơlơi hơdip mơnuih. 18Ñu hơngah hĭ laih tơlơi ƀuăn rơ̆ng ñu ƀuăn laih hlâo adih tơdang ñu pơjŏh hĭ tơlơi pơgop. Yuakơ ñu hơmâo pơjao tơngan laih hăng pơtao anŭn laih anŭn ngă laih abih bang khul tơlơi anŭn, sĭt ñu ƀu či tơklaih hĭ ôh.
19“ ‘Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Kâo či jao ƀơi akŏ ñu pô tơlơi ƀuăn rơ̆ng Kâo ñu hơmâo hơngah hĭ laih, laih anŭn tơlơi pơgop Kâo ñu hơmâo pơjŏh hĭ laih. 20Kâo či dăng hơñuăl Kâo kiăng kơ ƀač ñu laih anŭn ñu či djơ̆ hĭ amăng čơđo̱ng Kâo yơh. Kâo či ba ñu nao pơ lŏn čar Babilon laih anŭn klă̱ kơđi ƀơi ñu amăng anih anŭn yơh yuakơ ñu ƀu dŏ tŏng ten hăng Kâo ôh. 21Abih bang ƀing ling tơhan ñu, jing ƀing đuaĭ kơdŏp, či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm, laih anŭn ƀing dŏ so̱t arăng či pơčơlah hĭ tui hăng anăp angĭn thut yơh. Giŏng anŭn, ih či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo jing Yahweh, jing Pô hơmâo pơhiăp laih tơlơi anŭn.
22“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pô yơh či mă sa ƀĕ čơnŭh ƀơi rơjŭng kơyâo sar laih anŭn pla čơnŭh anŭn. Kâo či kơjŏh hĭ rơdŭ ƀơi rơjŭng čơnŭh anŭn laih anŭn pla rơdŭ anŭn ƀơi sa boh čư̆ prŏng glông yơh. 23Ƀơi čư̆ glông hloh ƀing Israel anŭn Kâo či pla rơdŭ anŭn. Rơdŭ anŭn či pơtơbiă rai khul than laih anŭn hơmâo boh čroh hăng jing hĭ kơyâo sar prŏng kơjăp yơh. Abih bang djuai čim či ngă hruh ƀơi kơyâo anŭn. Ƀing gơñu či hơmâo anih dŏ kơđap amăng tơui khul than kơyâo anŭn yơh. 24Abih bang khul kơyâo đang hơma či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, jing Pô pơrơbuh hĭ kơyâo glông laih anŭn ngă brơi kơ kơyâo be̱r čă đĭ glông. Kâo ngă kơ kơyâo săt jing hĭ krô laih anŭn ngă brơi kơ kơyâo krô jing hĭ kơyâo mơtah yơh.
 “ ‘Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih, laih anŭn Kâo či ngă yơh.’ ”