18

Txojsia twg ua txhaum muaj txim yuav tuag

1Yawmsaub hais dua lus tuaj rau kuv tias, 2“Nej xav li cas txog lo paj lug uas hais txog Yixayee tebchaws tias, ‘Leejtxiv noj txiv hmab qaub, menyuam rhiab hniav’? 3Vajtswv Yawmsaub hais tias, Kuv yeej muaj txojsia nyob mas nej yuav tsis hais lo paj lug no rau hauv Yixayee dua li lawm. 4Saib maj, txhua txojsia yog kuv li, tsis hais leej txiv txojsia thiab menyuam txojsia puavleej yog kuv li. Txojsia twg ua txhaum muaj txim kuj yuav tuag.
5“Yog leejtwg ncaj ncees thiab ua tej uas ncaj thiab raug cai, 6yog tus ntawd tsis noj mov teev dab saum tej roob thiab tsis tsa qhov muag pe cov Yixayee tej dab mlom, thiab tsis deev luag tej pojniam thiab tsis nrog pojniam pw rau thaum tseem ua pojniam raws lub hli, 7thiab yog nws tsis quab yuam leejtwg, tiamsis thim tej tiv thawj rau tus uas tshuav nqe, thiab tsis ua tub sab, tiamsis muab mov rau tus uas tshaib noj, thiab muab tsoos tsho rau tus uas liab qab hnav, 8thiab yog nws tsis muab qev rau luag yuav paj nyiag lossis noj tshaj thawj, thiab nkaum tes tsis ua kev txhaum, thiab txiav txim ncaj ncees rau ob tog uas ua plaub, 9thiab yog nws ua raws li kuv tej kab ke, thiab ua tib zoo coj raws li kuv tej kevcai, mas tus ntawd thiaj yog tus ncaj ncees, nws yuav muaj txojsia nyob. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
10“Yog nws muaj ib tug tub uas ua tub sab, tua neeg los ntshav, thiab ua lwm yam 11uas nws leej txiv tsis tau ua kiag li, thiab yog tus tub ntawd mus noj mov teev dab saum tej roob, thiab deev luag pojniam, 12thiab quab yuam tej neeg pluag thiab tej neeg txom nyem, thiab ua tub sab, tsis thim tej tiv thawj rau luag, tsa qhov muag pe tej dab mlom, ua tej kev qias vuab tsuab, 13thiab muab qev txais rau luag yuav paj nyiag noj tshaj thawj, mas tus ntawd yuav muaj txojsia nyob lov? Nws yeej yuav tsis muaj txojsia nyob. Nws ua tej kev qias vuab tsuab no huvsi lawm, nws yeej yuav tuag. Qhov uas nws tuag ntawd nws ris nws xwb.
14“Tiamsis yog tus ntawd muaj ib tug tub uas pom tej kev txhaum txim huvsi uas nws txiv tau ua, thiab nws paub ntshai nws tsis ua raws li leej txiv ua, 15nws tsis noj mov teev dab saum tej roob, tsis tsa qhov muag pe Yixayee tej dab mlom, tsis deev luag tej pojniam, 16tsis ua txhaum rau leejtwg, tsis kom leejtwg muab tiv thawj yuam rau nws, tsis ua tub sab, tiamsis muab nws tej mov rau tus uas tshaib noj thiab pub tsoos tsho rau tus uas liab qab hnav, 17nkaum tes tsis ua txhaum, tsis yuav paj nyiag tsis noj tshaj thawj, nws ua raws li kuv tej kevcai thiab coj raws li kuv tej kab ke, mas nws yuav tsis this nws txiv tuag, nws yeej yuav muaj txojsia nyob. 18Tiamsis leej txiv, mas nws ua nruj ua tsiv thiaj tau nyiaj txiag, nyiag kwvtij li qhov txhia chaw, thiab ua tej uas tsis zoo rau hauv nws haiv neeg, mas nws yuav tuag rau nws lub txim.
19“Tiamsis nej tseem hais tias, ‘Ua cas tus tub yuav tsis ris leej txiv tej kev txhaum txim?’ Thaum tus tub ua ncaj ua ncees thiab ua raug cai, thiab ua tib zoo coj raws li kuv tej kab ke huvsi, nws yeej yuav muaj txojsia nyob. 20Txojsia uas ua txhaum muaj txim yuav tuag. Tus tub yuav tsis ris leej txiv tej kev txhaum txim, thiab leej txiv yuav tsis ris tus tub tej kev txhaum txim. Tus ncaj ncees yuav tau nws txojkev ncaj ncees, tus uas phem yuav tau nws txojkev phem.
21“Tiamsis yog tus neeg phem tso plhuav nws txojkev phem uas nws tau ua lawm tseg thiab coj raws li kuv tej kab ke huvsi thiab ua ncaj ua ncees thiab raug cai, nws yeej yuav muaj txojsia nyob, nws yuav tsis tuag. 22Tej kev fav xeeb uas nws tau ua lawm yuav tsis nco ib qho los rau txim rau nws kiag li. Nws yuav muaj txojsia nyob vim tej kev ncaj ncees uas nws tau ua lawm. 23Vajtswv Yawmsaub hais tias, Kuv txaus siab rau qhov uas tej neeg phem tuag lov? Kuv yeej txaus siab rau qhov uas lawv tso lawv txojkev phem tseg es muaj txojsia nyob heev dua los tsis yog? 24Tiamsis thaum tus ncaj ncees twg tso nws txojkev ncaj ncees tseg mus ua txhaum muaj txim thiab ua tej uas qias vuab tsuab ib yam li tej neeg phem ua, nws tseem yuav muaj txojsia nyob thiab lov? Tej kev ncaj ncees uas nws tau ua lawm yuav tsis nco ib qho cia kiag li. Vim nws tej kev fav xeeb thiab tej kev txhaum muaj txim uas nws tau ua lawm, nws yeej yuav tuag.
25“Tiamsis nej tseem hais tias, ‘Tej uas tus Tswv ua mas ua tsis ncaj.’ Cov Yixayee 'e, cia li mloog nawj. Tej uas kuv ua, ua tsis ncaj lov? Twb yog tej uas nej ua, ua tsis ncaj los tsis yog? 26Thaum tus ncaj ncees tso nws txojkev ncaj ncees tseg mus ua txhaum muaj txim, nws yuav tuag rau qhov uas nws ua ntawd. Nws yuav tuag rau tej kev txhaum muaj txim uas nws tau ua. 27Thiab thaum tus neeg phem tso nws txojkev phem uas nws tau ua tseg lawm thiab ua ncaj ua ncees thiab raug cai, nws yuav cawm tau nws txojsia. 28Vim nws ua tib zoo xav thiab muab nws tej kev fav xeeb uas nws tau ua lawm tso tseg, nws yeej yuav muaj txojsia nyob, nws yuav tsis tuag. 29Tiamsis cov Yixayee hais tias, ‘Tej uas tus Tswv ua mas ua tsis ncaj.’ Cov Yixayee 'e, tej uas kuv ua, ua tsis ncaj ntag lov? Twb yog tej uas nej ua, ua tsis ncaj los tsis yog?
30“Vajtswv Yawmsaub hais tias, Cov Yixayee 'e, vim li no, kuv yuav txiav txim rau nej txhua tus raws li nws tau ua lawm. Cia li ntxeev dua siab thiab tso plhuav nej txojkev fav xeeb tseg, ntshai tsam nej tej kev txhaum txim ua rau nej dawm thiab puam tsuaj. 31Cia li tso tej kev fav xeeb uas nej tau ua tawm tsam kuv huvsi pov tseg, thiab cia li yuav lub siab tshiab thiab ntsuj plig tshiab lauj. Cov Yixayee 'e, nej yuav tuag ua dabtsi? 32Vajtswv Yawmsaub hais tias, Kuv yeej tsis txaus siab rau qhov uas ib tug twg tuag li. Yog li ntawd, cia li tig kiag rov los thiab muaj txojsia nyob.”