19

Nkauj quaj ntsuag txog Yixayee cov thawj

1“Koj cia li tsa suab quaj ntsuag txog Yixayee cov thawj, 2thiab hais tias,
  “ ‘Koj niam yog tus maum tsov ntxhuav
   uas nyob hauv nruab nrab
   tej tsov ntxhuav tiag lauj,
  nws nyob hauv nruab nrab tej thav tsov
   tu nws cov menyuam.
  3Nws tu ib tug menyuam tsov ntxhuav
   hlob tiav thav tsov ntxhuav,
   nws xyaum tom tsiaj thiab nws noj neeg.
  4Ib tsoom tebchaws tau hnov nws lub moo,
   lawv thiaj cuab qhov taub mag nws,
  lawv muab nqe lauj cab nws
   mus rau hauv Iyi tebchaws.
  5Thaum tus maum tsov ntxhuav tos ntev
   pom tias tsis muaj chaw vam lawm,
  nws thiaj muab dua
   nws ib tug menyuam tsov ntxhuav los
   tu kom hlob tiav thav tsov ntxhuav.
  6Nws tawg loj tawg lees
   hauv nruab nrab tej tsov ntxhuav,
  nws thiaj tiav thav tsov ntxhuav,
   nws xyaum tom tsiaj thiab noj neeg.
  7Nws ua rau lawv tej chaw ruaj khov pob tag
   thiab ua rau lawv tej moos nyob do cuas cia.
  Thaum hnov nws lub suab nyooj
   mas lub tebchaws thiab txhua tus
   uas nyob hauv ntshai kawg.
  8Ib tsoom tebchaws kuj tuaj
   tawm tsam vij nws txhua fab huvsi,
  lawv nthuav vas cuab nws,
   thiab nws mag lawv lub qhov taub.
  9Lawv muab nqe lauj cab nws
   los kaw rau hauv nkuaj,
   thiab coj nws mus rau vajntxwv Npanpiloo,
  lawv muab nws kaw
   rau hauv lub nkuaj uas khov heev,
  kom thiaj tsis hnov nws lub suab
   saum Yixayee tej roob.
  10Koj niam zoo yam nkaus li
   tsob txiv hmab hauv lub vaj
   uas cog rau ntawm ntug dej,
  txi txiv ncw thiab hlav ntsuag ntau
   vim yog muaj dej ntau.
  11Nws tej ntsuag uas khov dua tej
   kuj ua tej vajntxwv tus cwj,
   nws siab dua tej ceg
   uas ntsuab tsaus nti huvsi,
  leejtwg los kuj pom tias
   nws siab thiab ncau ceg ntau.
  12Tiamsis tsob txiv hmab ntawd
   raug tus uas npau taws heev
   muab dob kiag laim rau hauv pem teb,
  mas cov cua sab hnub tuaj ntsawj
   ua rau tuag tshav qhuav tag,
   nws tej txiv raug muab de du lug,
  tej ntsuag uas khov kho
   kuj tuag tshav qhuav tag,
   thiab hluavtaws muab kub lawm.
  13Nimno raug muab dob mus
   cog rau hauv tebchaws moj sab qhua,
  yog lub tebchaws uas
   qhuav nkig nkuav tsis muaj dej.
  14Hluavtaws tawm hauv tus ntsuag loj tuaj
   kub tej ceg thiab tej txiv huvsi,
  thiaj tsis tshuav tej ntsuag uas khov,
   thiab tsis muaj vajntxwv tus cwj dua li lawm.’
 “No yog zaj nkauj quaj ntsuag, thiab yuav siv ua zaj kwv txhiaj ntsuag mus li.”