20

I^saa^laa^en Mienh Ngaengc Tin-Hungh

1Yiem zuqc guaatv mingh nyei da'cietv hnyangx, hmz hlaax saeng-ziepc, maaih deix I^saa^laa^en nyei ⟨mienh gox⟩ daaih naaic Ziouv ziouc zueiz jienv yie nyei nza'hmien.
2Yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 3“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei mienh gox, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Meih mbuo daaih se weic naaic yie fai?” Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, yie zungv maiv bun meih mbuo naaic yie.”+’
4“Baamh mienh aah! Meih oix siemv ninh mbuo fai? Meih oix siemv ninh mbuo fai? Meih oix zuqc bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo nyei ong-taaix zoux wuov deix gamh nziev haic nyei sic. 5Mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. “Dongh yie ginv I^saa^laa^en wuov hnoi, yie houv jienv caux Yaakopv nyei douh zong nyei zeiv-fun laengz waac, yaac bun ninh mbuo yiem I^yipv Deic-Bung hiuv duqv yie. Yie houv jienv mbuox ninh mbuo, ‘Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.’ 6Wuov hnoi yie houv jienv laengz waac mbuox ninh mbuo, yie oix dorh ninh mbuo cuotv I^yipv, dorh ninh mbuo bieqc yie weic ninh mbuo lorz nyei deic-bung, se ndau-touv longx nyei deic-bung. Beiv maanc guoqv, naaiv norm deic-bung gauh nzueic jiex. 7Yie yaac gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Meih mbuo gorqv-mienh oix zuqc guangc dongh meih mbuo nyei m'zing a'hneiv mangc wuov deix gamh nziev nyei miuc-fangx. Maiv dungx laaix I^yipv Mienh nyei miuc-fangx bun ganh maaih uix. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.’
8“ ‘Mv baac ninh mbuo ngaengc yie, maiv kangv muangx yie. Ninh mbuo yaac maiv guangc dongh ninh mbuo nyei m'zing a'hneiv wuov deix gamh nziev nyei ga'naaiv, yaac maiv guangc I^yipv Mienh nyei miuc-fangx. Yie ziouc gorngv, yie oix yiem I^yipv Deic-Bung nouz ninh mbuo, bun yie nyei ga'qiex baetv cuotv zoux bun ninh mbuo. 9Mv baac yie weic yie ganh nyei mengh maiv hnangv naaic zoux. Maiv oix bun yie nyei mengh yiem dongh yie nyei mienh yiem wuov deix guoqv nyei mienh nyei nza'hmien zuqc maaih uix. Yie dorng jienv naaiv deix norm-norm guoqv nyei mienh bun ninh mbuo hiuv duqv yie, weic zuqc yie dorh yie nyei baeqc fingx cuotv I^yipv Deic-Bung. 10Hnangv naaic yie dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung aengx dorh ninh mbuo bieqc deic-bung-huaang. 11Yie zorqv yie nyei leiz-latc jiu bun ninh mbuo yaac bun ninh mbuo hiuv duqv yie nyei leiz. Se gorngv mienh ei jienv zoux ziouc duqv ziangh jienv. 12Yie aengx zorqv yie nyei ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ jiu bun ninh mbuo weic zoux jangx-hoc yiem yie caux ninh mbuo mbu'ndongx, weic bun ninh mbuo hiuv duqv se yie, Ziouv, bun ninh mbuo cing-nzengc.
13“ ‘Mv baac I^saa^laa^en nyei zeiv-fun yiem deic-bung-huaang ngaengc jienv yie. Ninh mbuo maiv ei yie nyei leiz-latc, zungv ngaengc jienv yie nyei leiz. Se gorngv mienh ei jienv naaiv deix leiz zoux, ziouc duqv ziangh jienv. Ninh mbuo yaac zoux bun yie nyei Dingh Gong Hnoi maaih uix hlo haic. Yie ziouc gorngv yie oix yiem deic-bung-huaang bun yie nyei ga'qiex baetv cuotv zoux bun ninh mbuo zuqc mietc nzengc. 14Mv baac yie weic yie ganh nyei mengh maiv hnangv naaic zoux. Maiv oix bun yie nyei mengh yiem dongh yie dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov deix fingx nyei nza'hmien zuqc maaih uix. 15Yie aengx yiem deic-bung-huaang caux ninh mbuo houv waac gorngv, yie maiv dorh ninh mbuo bieqc yie ceix bun ninh mbuo wuov norm ndau-touv longx nyei deic-bung, se beiv maanc guoqv, gauh nzueic jiex nyei guoqv, 16weic zuqc ninh mbuo ngaengc yie nyei leiz, maiv gan yie nyei leiz-latc yaac bun yie nyei Dingh Gong Hnoi maaih uix, laaix ninh mbuo nyei hnyouv gan jienv ninh mbuo nyei miuc-fangx. 17Maiv gunv hnangv naaic, yie mangc jienv ninh mbuo, korv-lienh ninh mbuo, ziouc maiv mietc ninh mbuo, maiv bun ninh mbuo yiem deic-bung-huaang zutc nzengc. 18Yie yiem deic-bung-huaang mbuox ninh mbuo nyei naamh nyouz, “Maiv dungx ei meih mbuo nyei ong-taaix nyei leiz-nyeic, yaac maiv dungx gan ninh mbuo nyei leiz. Maiv dungx laaix ninh mbuo nyei miuc-fangx bun ganh zuqc maaih uix. 19Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Oix zuqc gan yie nyei leiz-latc, muangx yie nyei leiz yaac ei jienv zoux. 20Siou yie nyei Dingh Gong Hnoi benx cing-nzengc hnoi. Naaiv hnoi yiem yie caux meih mbuo mbu'ndongx zoux jangx-hoc weic bun meih mbuo hiuv duqv yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.”
21“ ‘Mv baac wuov deix naamh nyouz ngaengc yie. Ninh mbuo maiv gan yie nyei leiz-latc, yaac maiv muangx yie nyei leiz, maiv ei jienv zoux. Se gorngv mienh ei jienv naaiv deix leiz zoux ziouc duqv ziangh jienv. Ninh mbuo yaac bun yie nyei Dingh Gong Hnoi maaih uix. Yie ziouc gorngv yie oix yiem deic-bung-huaang nouz ninh mbuo, bun yie nyei ga'qiex baetv cuotv zoux bun ninh mbuo. 22Mv baac yie weic yie nyei mengh hluotv buoz, maiv hnangv naaic zoux. Yie maiv oix bun yie nyei mengh yiem dongh dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov deix guoqv nyei mienh nyei nza'hmien, zuqc maaih uix. 23Yie yaac yiem deic-bung-huaang caux ninh mbuo houv waac gorngv yie oix bun ninh mbuo faatv nzaanx, bun ninh mbuo yiem ziex fingx ziex guoqv mienh mbu'ndongx, 24weic zuqc ninh mbuo maiv gan yie nyei leiz, zungv nqemh yie nyei leiz-latc yaac bun yie nyei Dingh Gong Hnoi maaih uix. Ninh mbuo nyei m'zing kungx mangc jienv ninh mbuo nyei ong-taaix nyei miuc-fangx. 25Yie ziouc zorqv maiv benx nyei leiz-latc bun ninh mbuo, se maiv haih bun mienh maaih maengc ziangh nyei leiz. 26Yie bun ninh mbuo laaix ninh mbuo fongc horc ziec nyei ga'naaiv bun ganh maaih uix. Yie bun ninh mbuo zorqv ninh mbuo nyei dauh dauh dorn-la'gauv longc douz buov ziec fongc horc. Naaiv se weic bun ninh mbuo youx! haic. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’
27“Baamh mienh aah! Weic naaiv oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yiem naaiv deix sic meih mbuo nyei ong-taaix aengx ki yie, weic zuqc ninh mbuo mbienv hnyouv bun yie. 28Yie dorh ninh mbuo bieqc yie houv jienv bun ninh mbuo nyei deic-bung wuov zanc, ninh mbuo buatc haaix norm mbong-hlang fai haaix diuh maaih normh camv nyei ndiangx, ninh mbuo yiem wuov fongc horc ziec yaac fongc horc cuoqv yie qiex jiez nyei ga'naaiv. Ninh mbuo yiem wuov bun ndaang nyei qiex faaux yaac yiem wuov ciev ziec. 29Yie gorngv mbuox ninh mbuo, meih mbuo mingh wuov deix hlang nyei dorngx se haaix nyungc?” ’+” (Wuov deix hlang nyei dorngx heuc Mbaamaa taux ih jaax hnoi.)
30“Weic naaiv meih oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Meih mbuo oix hnangv meih mbuo nyei ong-taaix bun ganh maaih uix ziouc mingh dorngc jauv baaix ninh mbuo gamh nziev haic nyei miuc-fangx fai? 31Meih mbuo fongc horc nyei ziangh hoc yaac zorqv meih mbuo nyei zingh nyeic, se meih mbuo nyei dorn, longc douz buov ziec, meih mbuo laaix naaiv deix miuc-fangx zoux bun ganh maaih uix taux ih jaax hnoi. O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Yie horpc zuqc bun meih mbuo daaih naaic yie fai?”+’ Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, yie maiv bun meih mbuo daaih naaic yie.
32“+‘Meih mbuo yiem hnyouv hnamv daaih, “Yie mbuo oix hnangv ganh fingx mienh caux ganh guoqv mienh baaix ndiangx caux la'bieiv.” Mv baac naaiv deix sic yietc liuz maiv haih maaih.’

Ziouv Laengz Liepc I^saa^laa^en Hnangv Loz Wuov Nor

33“Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, yie oix sung yie henv haic nyei buoz, longc domh qaqv, yaac bun yie nyei ga'qiex baetv cuotv. Yie yaac oix zoux hungh gunv meih mbuo. 34Yie zungv oix sung yie henv haic nyei buoz, longc domh qaqv, yaac bun yie nyei ga'qiex baetv cuotv bun meih mbuo faatv nzaanx nyei yiem maanc guoqv maanc fingx mbu'ndongx dorh meih mbuo cuotv daaih gapv zunv. 35Yie oix dorh meih mbuo bieqc mingh yiem maanc guoqv nyei deic-bung-huaang. Yiem naaic yie ziouc caux meih mbuo hmien doix hmien siemv meih mbuo nyei zuiz. 36Yie yiem I^yipv nyei deic-bung-huaang siemv meih mbuo nyei ong-taaix nyei zuiz hnangv haaix nor, yie ziouc hnangv wuov nor siemv meih mbuo nyei zuiz.’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 37‘Yie oix bun meih mbuo nzun jiex yie nyei biaav ga'ndiev, bun meih mbuo oix zuqc ei jienv caux yie laengz jiex nyei ngaengc waac. 38Yie oix zorqv cuotv nzengc yiem meih mbuo mbu'ndongx hnyouv ngaengc nyei mienh. Liemh mbienv hnyouv bun yie wuov deix, yie oix zorqv ninh mbuo cuotv ninh mbuo yiem nyei deic-bung mv baac ninh mbuo maiv duqv bieqc I^saa^laa^en Deic-Bung. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’
39“I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo dauh dauh aeqv, se gorngv meih mbuo maiv muangx yie, yiem naaiv mingh gunv mingh baaix meih mbuo nyei miuc-fangx maah! Mv baac meih mbuo maiv duqv aengx longc meih mbuo fongc horc nyei ga'naaiv fai miuc-fangx bun yie nyei cing-nzengc mbuox maaih uix.’ 40Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yiem yie nyei cing-nzengc mbong, se I^saa^laa^en nyei mbong-hlang nyei dorngx, I^saa^laa^en nyei yietc zungv zeiv-fun, se dauh dauh, oix yiem wuov norm deic-bung fu-sux yie. Yiem wuov yie oix zipv ninh mbuo. Yiem wuov yie oix longc meih mbuo fongc horc nyei ga'naaiv caux meih mbuo ginv gauh longx jiex nyei zingh nyeic caux jienv meih mbuo fongc horc ziec cing-nzengc nyei ga'naaiv. 41Yie yiem maanc fingx mbu'ndongx dorh meih mbuo cuotv daaih wuov zanc, yaac yiem meih mbuo zuqc faatv nzaanx nyei yiem ganh guoqv, dorh meih mbuo daaih gapv zunv. Yie ziouc zipv meih mbuo hnangv benx horpc hnyouv nyei qiex-ndaang. Yie yaac oix yiem meih mbuo mbu'ndongx dorng jienv maanc fingx bun cing yie cing-nzengc. 42Yie dorh meih mbuo bieqc I^saa^laa^en Deic-Bung, se yie houv bun meih nyei ong-taaix nyei deic-bung wuov zanc meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 43Yiem wuov meih mbuo ziouc jangx zuqc meih mbuo nyei jauv caux meih mbuo zoux nyei yietc zungv sic, dongh meih mbuo zoux bun ganh maaih uix. Meih mbuo ziouc nzorng meih mbuo ganh laaix meih mbuo zoux nyei yietc zungv orqv sic.’ 44Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Yie weic yie ganh nyei mengh zoux, maiv zeiz ei meih mbuo zoux nyei waaic sic caux zoux nyei orqv sic zoux bun meih mbuo. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’+”

Douc Waac Gorngv Naamh Bung Zuqc Dingc Zuiz

45Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 46“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc huin hmien mingh naamh bung zunh gorngv naamh bung maengx yaac douc waac gorngv naamh bung nyei ndiangx-lomc. 47Oix zuqc gorngv mbuox naamh bung nyei ndiangx-lomc, ‘Oix zuqc muangx Ziouv nyei waac. Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie oix yiem meih gu'nyuoz diemv zieqc douz, ziouc buov qui yiem meih mbu'ndongx nyei diuh diuh ndiangx-nyiemz caux diuh diuh ndiangx-nqaai. Zieqc jienv hiaangx haic nyei douz yaac maiv noic duqv daic. Yiem naamh bung taux baqv bung, dauh dauh nyei hmien oix zuqc douz buov laauz. 48Yietc zungv baamh mienh ziouc zieqv duqv se yie, Ziouv, diemv zieqc douz, yaac maiv maaih haaix dauh noic duqv douz daic.”+’+”
49Yie ziouc gorngv, “Aav, Ziouv Tin-Hungh aah! Mienh ziangv jienv yie gorngv, ‘Ninh maiv zeiz kungx gorngv waac-beiv fai?’+”