22

Yeluxalees lub txim

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv dua tias, 2“Neeg tus tub, koj yuav txiav txim lov? Koj yuav txiav txim rau lub nroog uas ua kom los ntshav ntawd lov? Ua li no koj cia li piav txhua yam kev qias vuab tsuab uas nws ua rau nws mloog. 3Koj cia li hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, No yog lub nroog uas ua kom los ntshav rau hauv nruab nrab nws thiab ua tej dab mlom qias puas tsuas nws. Lub sijhawm uas teem rau nws los txog lawm. 4Koj muaj txim vim qhov uas koj ua rau muaj ntshav ntws los, thiab ua tej dab mlom qias puas tsuas koj. Koj thiaj coj hnub uas teem rau koj los ze lawm, thiab xyoo uas teem rau koj los txog lawm. Vim li no kuv thiaj ua rau koj raug ib tsoom tebchaws saib tsis taus thiab raug tej tebchaws thuam luag. 5Cov nyob ze nyob deb koj los thuam luag koj, koj yog lub nroog uas poob koob thiab muaj kev kub nthxov puv nkaus.
6“ ‘Saib maj, Yixayee cov thawj uas nyob hauv koj, txhua tus kuj huas mus ua kom los ntshav raws li nws muaj peevxwm ua tau. 7Tej niam tej txiv raug saib tsis taus rau hauv koj, lwm haiv neeg uas nrog nej nyob kuj raug quab yuam hauv nruab nrab koj, tej menyuam ntsuag tsis muaj txiv thiab tej poj ntsuam kuj raug tsim txom hauv koj. 8Koj saib tsis taus kuv tej qhov txhia chaw uas dawb huv, thiab ua qias puas tsuas kuv hnub Xanpatau. 9Muaj neeg nyob hauv koj uas iab hiam luag ua kom los ntshav, thiab muaj cov uas noj mov teev dab saum tej roob, thiab ua dev ua npua qias rau hauv koj. 10Hauv koj muaj cov uas deev nws txiv li pojniam, hauv koj muaj cov uas yuam deev tej pojniam uas cev tsis huv tseem ua pojniam. 11Ib tug ua dev rau nws tus kwvtij pojniam, ib tug ua dev yuam nws tus nyab qias puas tsuas. Hauv koj muaj dua ib tug ua dev rau nws tus muam uas yog nws txiv tus ntxhais. 12Hauv koj muaj cov uas yuav nyiaj xiab ua kom los ntshav. Koj yuav paj nyiag noj tshaj thawj, koj quab yuam txhav kwvtij zej zog li nyiaj txiag. Koj tsis nco qab kuv lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
13“ ‘Saib maj, vim li no kuv yuav npuaj teg rau qhov uas koj ua phem tau tshaj thawj thiab qhov uas ua kom los ntshav rau hauv koj. 14Hnub uas kuv rau txim rau koj, koj lub siab yuav tuab thev tau lov thiab koj txhais tes tseem yuav muaj zog lov? Kuv uas yog Yawmsaub tau hais li no lawm mas kuv yuav ua. 15Kuv yuav ua kom koj khiav ri sua mus rau hauv ib tsoom tebchaws thiab ntiab koj mus nyob rau hauv luag tej tebchaws, thiab kuv yuav rhuav tshem koj tej kev qias tsis huv tawm hauv koj mus. 16Ib tsoom tebchaws yuav pom koj qias puas tsuas yeej yog tim koj, mas koj yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”
17Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 18“Neeg tus tub, cov Yixayee ntxeev ua quav tooj quav hlau rau kuv lawm. Lawv sawvdaws yog tej quav tooj liab tooj dawb quav hlau quav txhuas hauv lub yeej vub, lawv yog cov quav nyiaj lawm xwb. 19Vim li no, Vajtswv Yawmsaub thiaj hais tias, ‘Vim nej yog quav tooj quav hlau xwb, mas kuv yuav sau zog nej rau hauv Yeluxalees. 20Luag sau nyiaj thiab tooj liab thiab hlau thiab txhuas thiab tooj dawb rau hauv lub yeej vub muab hlawv kom yaj li cas, kuv yuav sau zog nej ua npau taws chim tsawv los ua ke hlawv kom yaj ib yam li ntawd. 21Kuv yuav sau zog nej los ua ke, thiab yuav muab tej nplaim taws uas yog kuv txojkev npau taws hlawv nej thiab nej yuav yaj tag rau hauv nruab nrab. 22Nyiaj yaj tag rau hauv lub yeej vub li cas, nej yuav yaj tag rau hauv lub nroog ib yam li ntawd. Mas nej yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub nchuav txojkev npau taws los raug nej.’ ”
23Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 24“Neeg tus tub, cia li hais rau lub tebchaws tias, ‘Koj yog lub tebchaws uas tsis tau muab ntxuav kom huv thiab tsis muaj nag los rau hnub uas kuv chim.’ 25Cov thawj kav hauv lub tebchaws kuj zoo li tej tsov ntxhuav uas nyooj laws dua nqaij noj. Lawv noj neeg, lawv txeeb tej nyiaj txiag thiab tej qhov txhia chaw tsim txiaj coj mus, lawv ua rau muaj poj ntsuam coob hauv lub tebchaws. 26Cov pov thawj hauv lub tebchaws rhuav tshem kuv txoj kevcai thiab ua qias puas tsuas tej uas dawb huv rau kuv. Lawv tsis cais tej uas dawb huv thiab tej uas qias, thiab lawv tsis qhia hais tias yam twg huv thiab yam twg qias. Lawv tsis coj kuv hnub Xanpatau, lawv thiaj qias puas tsuas kuv lawm. 27Cov nom tswv hauv lub tebchaws zoo li tej hma uas dua nqaij noj ua ntshav los, txov luag txojsia thiaj tau ntau ntawm qhov uas ua tsis ncaj. 28Cov xibhwb cev Vajtswv lus hauv lub tebchaws muab hmoov zeb sib dawb pleev npog lawv tej kev txhaum. Lawv pom yog toog cuav thiab hais tej lus tsis tseeb rau tom hauv ntej hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no,’ tiamsis Yawmsaub yeej tsis tau hais kiag li. 29Tej pejxeem hauv lub tebchaws kuj quab yuam txhav luag nyiaj txiag thiab lws luag, lawv tsuj yuam tej pluag thiab tej txom nyem, thiab tsuj yuam lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob hais tsis taus lawv lawm. 30Thiab kuv nrhiav ib tug hauv lawv cov uas yuav tsim dua ntsa loog, thiab yuav sawv nres nroos ntawm tej chaw uas pob, tuav lub tebchaws rau ntawm kuv lub xubntiag, kom kuv thiaj tsis muab ua kom puam tsuaj, tiamsis kuv nrhiav tsis muaj ib tug kiag li. 31Vim li no kuv thiaj nchuav kuv txojkev chim los raug lawv, kuv muab nplaim taws uas yog kuv txojkev npau taws hlawv lawv kub hnyiab tag, kuv ua pauj rau saum lawv taubhau raws li lawv tau ua lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”