22

Ye^lu^saa^lem Nyei Zuiz

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix siemv nyei fai? Meih oix siemv naaiv norm maaih nziaamv guoqv buangv nyei zingh fai? Hnangv naaic meih oix zuqc gorngv nzengc bun naaiv norm zingh nyei mienh hiuv duqv ninh mbuo zoux nyei yietc zungv gamh nziev nyei sic. 3Meih oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Naaiv norm zingh nyei mienh maaih daix mienh bun nziaamv liouc cuotv nyei sic buangv zingh gu'nyuoz. Ninh mbuo yaac zoux miuc-fangx bun ganh maaih uix ziouc bun zingh zuqc mietc nyei ziangh hoc taux. 4Laaix meih mbuo daix mienh bun nziaamv liouc cuotv, meih mbuo ziouc maaih zuiz. Meih mbuo zoux nyei miuc-fangx bun ganh maaih uix, bun zingh setv mueiz nyei hnoi-nyieqc taux fatv, yaac bun weic naaiv norm zingh dingc ziangx nyei hnyangx-daauh taux aqv. Hnangv naaic yie oix bun naaiv norm zingh zuqc maanc guoqv mangc piex yaac zuqc maanc fingx huotv. 5Mengh dauh ndortv, ceux lunc nyei zingh aah! Yiem go yiem fatv nyei mienh oix huotv meih.
6“ ‘+“Mangc maah! Yiem meih gu'nyuoz zoux hlo nyei I^saa^laa^en Mienh longc ganh nyei lingc daix mienh, bun nziaamv liouc cuotv. 7Yiem meih mbu'ndongx, mienh mangc piex diex maac. Ninh mbuo zeix yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh yaac kuei guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav. 8Yiem meih gu'nyuoz mienh mangc piex yie nyei cing-nzengc ga'naaiv yaac bun yie nyei ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ maaih uix. 9Yiem meih mbu'ndongx maaih mienh gorngv jaav nyei waac weic bun mienh zuqc daix bun nziaamv liouc cuotv. Yiem meih gu'nyuoz maaih mienh yiem mbong gu'nguaaic nyanc ziec bun miuc-fangx nyei ga'naaiv yaac zoux laih hlopv, nyaiv haic nyei sic. 10Yiem meih mbu'ndongx maaih deix mienh caux ganh nyei die nyei auv-dorn bueix. Yiem meih gu'nyuoz maaih deix mienh qangv maanh bueix maaih sin-yienc, maiv cing-nzengc nyei m'sieqv dorn. 11Yiem meih mbu'ndongx maaih dauh zoux gamh nziev nyei sic, hienx juangc laangz mienh nyei auv. Maaih dauh hienx ninh nyei mbuangz, maaih dauh hienx ninh nyei dorc fai muoc, se ninh nyei die nyei sieqv. 12Yiem meih mbu'ndongx maaih mienh zipv nyaanh hmuangx weic daix mienh, bun nziaamv liouc cuotv. Ninh bungx zaeqv yaac longc leic fai longc gauh camv buonv, fai niouv juangc laangz mienh cuotv nyaanh weic duqv nyaanh nyanc. Meih la'kuqv yie mi'aqv.” Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. 13“ ‘Mangc maah! Weic naaiv yie oix mbaix buoz-zaangv-taatv, laaix yiem meih mbu'ndongx duqv maiv baengh fim nyei nyaanh yaac daix mienh, bun nziaamv liouc cuotv. 14Taux yie zoux bun meih nyei hnoi-nyieqc, meih haih diev duqv nyei fai? Meih nyei buoz corc maaih qaqv nyei fai? Yie, Ziouv, gorngv liuz yaac za'gengh oix ei jienv zoux. 15Yie oix bun meih faatv nzaanx yiem maanc guoqv maanc fingx mbu'ndongx. Yie oix mietc nzengc yiem meih gu'nyuoz laih hlopv nyei jauv. 16Yiem maanc guoqv mienh nyei nza'hmien meih bun ganh zuqc maaih uix. Meih ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’+”

Tin-Hungh Sinx Mienh Nyei Douz

17Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 18“Baamh mienh aah! Ziux yie mangc, I^saa^laa^en nyei zeiv-fun benx ndui maiv lamh longc nyei ga'naaiv. Ninh mbuo yiem douz-louh benx dongh siqv, yangh tiec, hlieqv caux jungz nyei nqaiv. Ninh mbuo benx sinx cuotv nyei nyaanh nqaiv. 19Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Laaix meih mbuo yietc zungv benx naaiv nyungc ga'naaiv-nqaiv, yie ziouc zorqv meih mbuo gapv zunv yiem Ye^lu^saa^lem. 20Hnangv mienh zorqv nyaanh, dongh siqv, hlieqv, jungz caux yangh tiec gapv zunv dapv jienv louh douz, cui douz buov yuqc, yie oix hnangv naaiv qiex jiez, nouz jienv zorqv meih mbuo gapv zunv yiem zingh gu'nyuoz buov yuqc. 21Yie oix zorqv meih mbuo gapv zunv aengx bun yie nyei ga'qiex baetv cuotv hnangv douz nor, ziouc buov meih mbuo yuqc. 22Nyaanh hnangv haaix nor yiem louh gu'nyuoz yuqc, meih mbuo oix zuqc hnangv wuov nor yiem zingh gu'nyuoz yuqc. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, nyei ga'qiex baetv cuotv bun meih mbuo.’+”

I^saa^laa^en Nyei Bieiv Zeiv Nyei Zuiz

23Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 24“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Deic-Bung, ‘Meih se maiv duqv saax cing-nzengc nyei deic-bung. Yie qiex jiez nyei hnoi yaac maiv maaih mbiungc duih njiec. 25Deic-bung gu'nyuoz nyei bieiv zeiv hnangv njunh jienv nyei sienh betv ga'naaiv nyanc. Ninh mbuo daix mienh, caangv zinh zoih caux jaaix nyei ga'naaiv, yaac bun deic-bung maaih auv-guaav camv. 26Deic-bung gu'nyuoz nyei sai mienh zoux dorngc yie nyei leiz-latc, yaac bun yie nyei cing-nzengc ga'naaiv maaih uix. Haaix nyungc cing-nzengc, haaix nyungc maaih uix, ninh mbuo maiv bun nqoi. Ninh mbuo yaac maiv njaaux mienh hiuv duqv cing-nzengc nyei caux maiv cing-nzengc nyei, hnangv haaix nor ganh nyungc. Ninh mbuo maiv goux yie nyei Dingh Gong Hnoi, ziouc bun yie yiem ninh mbuo mbu'ndongx zuqc mienh mangc piex. 27Yiem deic-bung gu'nyuoz nyei bieiv zeiv hnangv hieh juv betv ga'naaiv nyanc. Ninh mbuo daix mienh bun nziaamv liouc cuotv, hoic mienh nyei maengc, zoux maiv zingx weic duqv ga'naaiv. 28Deic-bung nyei douc waac mienh longc hui-baeqc nzaatv jienv weic buang baeqc fingx zoux nyei sic ziouc weic ninh mbuo buatc jaav hinc yaangh nyei sic yaac mbouv guaax gorngv benx gorngv-baeqc nyei waac. Ninh mbuo gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv.’ mv baac Ziouv maiv duqv gorngv. 29Deic-bung nyei mienh niouv mienh, luv mienh, zeix mienh jomc mienh caux dangx-donx mienh yaac maiv longc leiz nyei niouv yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh.
30“Yie yiem ninh mbuo mbu'ndongx lorz dauh ceix zingh laatc nyei mienh, oix bun ninh yiem yie nyei nza'hmien weic wuov norm deic-bung souv jienv zingh laatc mbaaix tong nyei dorngx, bun yie maiv mietc wuov norm deic-bung. Mv baac lorz maiv duqv yietc dauh. 31Weic naaiv yie nyei ga'qiex baetv cuotv bun ninh mbuo. Yie nyei ga'qiex hnangv douz nor buov mietc ninh mbuo. Ziux ninh mbuo zoux nyei jauv yie zungv oix winh bun ninh mbuo. Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv.”