23

Ob vevncaug

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, muaj ob tug vevncaug hluas nkauj koom ib leeg nam. 3Ob tug ua puj muag cev rua huv Iyi tebchaws. Ob tug ua puj muag cev thaus tseed hluas nkauj lug lawm. Ob tug ob lub mig raug muab zuaj hab lub xubndag nkauj xwb raug kov. 4Tug tais laug npe hu ua Auhaula, tug nam hluas npe hu ua Auhaulinpa. Ob tug lug ua kuv tug hab ob tug yug tau tub hab ntxhais. Auhaula yog lub nroog Xamali, Auhaulinpa yog lub nroog Yeluxalee.
5“Auhaula ua puj muag cev thaus nwg tseed yog kuv tug. Nwg sab qaug quas lag lawv cov Axilia kws nwg nyam. Puab yog tub rog, 6hab naav tsoog yimlaaj, yog num tswv luj hab thawj tub rog. Puab puavleej caij neeg, txhua tug yog tub hluas zoo nraug kawg. 7Nwg txhad ua puj muag cev rua cov nuav, txhua tug yog Axilia cov thawj, hab nwg kuj pe txhua tug kws nwg qaug sab rua tej txoov daab huvsw ua qas puag rua nwg. 8Nwg tsw tseg qhov kws nwg tau ua puj muag cev txwj thaus nwg nyob huv Iyi tebchaws lug. Thaus nwg tseed hluas tej tub hluas tub nrug nwg pw hab kov nwg lub xubndag nkauj xwb, hab ua taag nrho le puab lub sab nyam rua nwg.
9“Vem le nuav kuv txhad muab nwg cob rua cov kws nwg nyam txhais teg, yog cob rua huv cov Axilia kws nwg qaug sab txhais teg. 10Puab muab nwg hle lab qaab, puab txeeb nwg tej tub tej ntxhais, hab xuas ntaaj tua nwg. Thaus txav txem rua nwg lawm, nwg txhad ua ib tsoom quaspuj lu lug thuaj luag.
11“Nwg tug nam hluas Auhaulinpa pum le nuav, los nwg tseed phem heev dua nwg tug tais laug qhov kws nwg qaug sab rua luas hab ua puj muag cev phem heev dua nwg tug tais laug. 12Nwg sab qaug quas lag lawv cov Axilia, kws yog num tswv luj hab thawj tub rog, hab tej tub rog kws naav rwg tsho hlau. Puab puavleej caij neeg, txhua tug yog tub hluas zoo nraug ntxag. 13Kuv pum nwg qas puag tsuas lawm. Ob vevncaug taug tuab txujkev.
14“Tassws nwg tseed ua puj muag cev heev dua qub. Nwg pum tej duab txwvneej ntawm phaab ntsaa, yog tej duab kws cov Kheentia naav tsoog tsho lab lab. 15Puab muaj hlaab tawv sa ntawm duav, muaj phuam ntoo sau taubhau tso tw, txhua tug zoo yaam nkaus le tej thawj tub rog. Mas daim duab hov yog cov tuabneeg Npanpiloo kws thau u yug rua huv Kheentia tebchaws. 16Thaus nwg pum tej duab ntawd, nwg kuj qaug sab rua puab, hab tso cov tub xaa xuv moog cuag puab huv Kheentia tebchaws. 17Cov Npanpiloo kuj tuaj nrug nwg pw huv nwg lub txaaj, puab deev nwg ua rua nwg qas puag tsuas. Thaus nwg raug puab ua qas puag tsuas lawm, nwg dhuav fee plhu hlo. 18Thaus nwg ua puj muag cev taab meeg hab ua rua suavdawg pum nwg lab qaab, kuv dhuav fee plhu hlo, ib yaam le kuv dhuav fee plhu hlo ntawm nwg tug tais laug. 19Txawm yog le ntawd los nwg tseed yimfuab ua puj muag cev, hab ncu txug thaus nwg tseed hluas nkauj nwg ua puj muag cev rua huv Iyi tebchaws. 20Nwg qaug sab rua cov kws nwg nyam ntawd, puab nqaj pleeg luj ib yaam le neeg luav le, puab tej kua npaum le neeg. 21Yog le nuav koj txhad ntshaw koj txujkev pleeg thaus koj tseed hluas nkauj, es cov Iyi kov koj xubndag hab zuaj koj lub txwv mig hluas nkauj.
22“Vem le hov, Auhaulinpa 'e, Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav tshoov cov kws koj nyam hab fee plhu dhuav lawm, kuas tuaj tawm tsaam koj. Kuv yuav coj puab txhua faab tuaj, 23yog cov Npanpiloo hab cov Kheentia huvsw, hab cov Pekhau hab cov Sau‑a hab cov Khau‑a, hab cov Axilia huvsw, yog cov tub hluas zoo nraug, puavleej yog num tswv hab cov thawj, yog cov thawj rog hab tub rog, puavleej caij neeg. 24Puab yuav tuaj saab peg tuaj tawm tsaam koj. Puab muaj tsheb ua rog tsheb nyuj hab ib paab tuabneeg coob heev, puab yuav txhwj tub rog tawm tsaam koj txhua faab, puab tuav rawv tej daim phaj hlau luj hab daim phaj miv hab mom hlau. Kuv yuav muab fwjchim txav txem rua puab mas puab yuav txav txem rua koj lawv le puab txuj kevcai txav txem. 25Hab kuv yuav tso kuv txujkev chim lug tawm tsaam koj, mas puab yuav txav txem npau tawg heev rua koj. Puab yuav txav koj lub qhov ntswg hab koj nplooj ntseg pov tseg, hab cov kws tshuav nyob yuav raug nav ntaaj tuag taag. Puab yuav txeeb koj tej tub tej ntxhais hab cov kws tshuav nyob yuav raug muab suavtawg hlawv. 26Puab yuav hle koj lub tsho hab lws koj tej npauj nyag npauj kub zoo zoo nkauj coj moog. 27Kuv yuav ua kuas koj txujkev ua dev ua npua hab koj txujkev ua puj muag cev kws koj coj huv Iyi tebchaws lug pluj taag moog, koj txhad le tsw ntshaw saib cov tuabneeg Iyi hab tsw ncu txug puab dua le lawm. 28Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav muab koj cob rua huv cov kws koj ntxub hab koj dhuav fee plhu hlo txhais teg. 29Mas puab yuav ua rua koj lawv le puab ntxub, hab txeeb txhua yaam kws koj khwv tau, hab muab koj tso lab qaab do cuas, hab thws qhov kws koj lab qaab hab ua puj muag cev tshwm lug. Koj txujkev ua dev ua npua hab koj txujkev ua puj muag cev 30coj tej nuav lug raug koj, vem yog koj ua puj muag cev rua ib tsoom tebchaws, hab koj pe puab tej txoov daab ua rua koj qas puag tsuas. 31Koj ua lawv le koj tug tais laug, vem le nuav kuv yuav muab nwg lub khob rua huv koj txhais teg.

32“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “Koj yuav haus koj tug tais laug lub khob kws luj hab tub.
   Koj yuav raug luas luag hab saib tsw taug
   vem lub khob ntim ntau kawg le.
  33Koj tsuas muaj kws qaug cawv hab lwj sab xwb.
   Koj tug tais laug Xamali lub khob
   yog txujkev ntshai kawg hab kev puam tsuaj.
  34Koj yuav haus hab yuav haus kuas khee kawv huv qaab khob,
   koj yuav cua tej txhais khob kws tawg
   hab yuav dua koj lub mig.
Kuv tub has ca le ntawd lawm. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
35“Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Vem koj nov qaab kuv hab muab kuv laim tseg rua tom koj qub qaab, vem le nuav koj yuav raug lub txem kws koj ua dev ua npua hab ua puj muag cev.”
36Yawmsaub has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, koj yuav txav txem rua Auhaula hab Auhaulinpa lov? Koj ca le pav tej kws puab ua qas vuab tsuab rua puab paub. 37Tsua qhov ob tug tau ua nkauj ua nraug, hab ob tug txhais teg lu ntshaav, ob tug deev ob tug tej txoov daab. Ob tug tseed muab ob tug tej tub kws ob tug yug rua kuv tua xyeem rua tej txoov daab ua tej txoov daab le zaub mov. 38Heev dua le ntawd ob tug tseed ua le nuav rua kuv, tuab nub xwb ob tug ua qas puag tsuas lub chaw kws pe kuv hab puag tsuas kuv nub Xanpatau. 39Vem yog nub kws ob tug muab ob tug le mivnyuas tua xyeem rua ob tug tej txoov daab, ob tug kuj nkaag rua huv lub chaw kws pe kuv hab, txhad ua qas puag tsuas lub chaw ntawd. Tej nuav ntaag yog tej kws ob tug ua rua huv kuv lub tuam tsev.
40“Hab ob tug tseed hu tej txwvneej kws nyob deb deb tuaj. Ob tug tso tuabneeg moog hu, na cav puab kuj tuaj. Koj kuj daa dej hab pleev koj qhov muag kaim quas zoj hab coj npauj nyag npauj kub tog puab. 41Koj nyob tsawg sau ib lub rooj kws zoo nkauj, muaj ib lub rooj noj mov nyob ntawm koj xubndag hab koj muab kuv le tshuaj tsw qaab hab kuv le roj tso rua sau lub rooj ntawd. 42Muaj tuabneeg coob coob nrug nwg nyob qw ua lomzem nrov ntshu quas fwv, hab muaj tej txwvneej dog dig qaug cawv kws coj huv tebchaws moj saab qhua tuaj. Puab muab paug teg ua rua cov quaspuj coj hab muab mom kub zoo nkauj ua rua puab ntoo.
43“Kuv txhad has tas, ‘Cov txwvneej nyam moog nrug tug kws ua nkauj ua nraug ntau ntawd sws deev lov?’ 44Vem puab moog cuag nwg ib yaam nkaus le cov txwvneej moog cuag ib tug puj muag cev. Ib yaam le ntawd puab txhad moog cuag Auhaula hab Auhaulinpa kws nyam sws deev. 45Tassws cov kws ncaaj nceeg yuav txav txem rua ob tug lawv le txav txem rua tug puj ua nkauj ua nraug hab lawv le txav txem rua tug quaspuj kws txhais teg lu ntshaav, vem yog ob tug ua nkauj ua nraug hab ob tug txhais teg lu ntshaav.
46“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Ca le coj ib paab tub rog coob tuaj tawm tsaam ob tug, ua rua ob tug ntshai kawg le hab txeeb tau ob tug. 47Hab paab tuabneeg ntawd yuav xuas pob zeb ntaus ob tug hab xuas ntaaj tua ob tug. Puab yuav tua ob tug tej tub tej ntxhais hab muab tej tsev hlawv kub nyab huvsw. 48Ua le nuav kuv txhad le ua kuas tej kev ua dev ua npua huv lub tebchaws pluj taag, sub tej quaspuj suavdawg txhad le tau lu lug qhuab ntuag hab tsw ua lawv le tej kev kws ua dev ua npua yaam le meb tau ua lug lawm. 49Kuv yuav ua pauj rua meb txug tej kev kws meb ua dev ua npua, hab meb yuav rws meb lub txem kws meb ua txhum pe txoov daab. Mas meb txhad paub tas kuv yog Vaajtswv Yawmsaub.”