23

Ob vivncaus

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, muaj ob tug vivncaus hluas nkauj koom ib leeg niam. 3Ob tug ua poj muag cev rau hauv Iyi tebchaws. Ob tug ua poj muag cev thaum tseem hluas nkauj los lawm. Ob tug ob lub mis raug muab zuaj thiab lub xubntiag nkauj xwb raug kov. 4Tus niam laus npe hu ua Auhaulia, tus niam hluas npe hu ua Auhaulinpa. Ob tug los ua kuv tug thiab ob tug yug tau tub thiab ntxhais. Auhaulia yog lub nroog Xamali, Auhaulinpa yog lub nroog Yeluxalees.
5“Auhaulia ua poj muag cev thaum nws tseem yog kuv tug. Nws siab qaug lias raws cov Axilia uas nws nyiam. Lawv yog tub rog, 6thiab hnav tsoos tsamxem, yog nom tswv loj thiab thawj tub rog. Lawv puavleej caij nees, txhua tus yog tub hluas zoo nraug kawg. 7Nws thiaj ua poj muag cev rau cov no, txhua tus yog Axilia cov thawj, thiab nws kuj pe txhua tus uas nws qaug siab rau tej dab mlom huvsi ua qias puas rau nws. 8Nws tsis tseg qhov uas nws tau ua poj muag cev txij thaum nws nyob hauv Iyi tebchaws los. Thaum nws tseem hluas tej tub hluas twb nrog nws pw thiab kov nws lub xubntiag nkauj xwb, thiab ua tag nrho li lawv lub siab nyiam rau nws.
9“Vim li no kuv thiaj muab nws cob rau cov uas nws nyiam txhais tes, yog cob rau hauv cov Axilia uas nws qaug siab txhais tes. 10Lawv muab nws hle liab qab, lawv txeeb nws tej tub tej ntxhais, thiab xuas ntaj tua nws. Thaum txiav txim rau nws lawm, nws thiaj ua ib tsoom pojniam lo lus thuam luag.
11“Nws tus niam hluas Auhaulinpa pom li no, los nws tseem phem heev dua nws tus niam laus qhov uas nws qaug siab rau luag thiab ua poj muag cev phem heev dua nws tus niam laus. 12Nws siab qaug lias raws cov Axilia, uas yog nom tswv loj thiab thawj tub rog, thiab tej tub rog uas hnav ris tsho hlau. Lawv puavleej caij nees, txhua tus yog tub hluas zoo nraug ntxiag. 13Kuv pom nws qias puas tsuas lawm. Ob vivncaus taug tib txojkev.
14“Tiamsis nws tseem ua poj muag cev heev dua qub. Nws pom tej duab txivneej ntawm phab ntsa, yog tej duab uas cov Kheedia hnav tsoos tsho liab liab. 15Lawv muaj siv tawv sia ntawm duav, muaj phuam ntoo saum taubhau tso tw, txhua tus zoo yam nkaus li tej thawj tub rog. Mas daim duab ntawd yog cov neeg Npanpiloo uas thaum ub yug rau hauv Kheedia tebchaws. 16Thaum nws pom tej duab ntawd, nws kuj qaug siab rau lawv, thiab tso cov tub xa xov mus cuag lawv hauv Kheedia tebchaws. 17Cov Npanpiloo kuj tuaj nrog nws pw hauv nws lub txaj, lawv deev nws ua rau nws qias puas tsuas. Thaum nws raug lawv ua qias puas tsuas lawm, nws dhuav fee plhu kiag. 18Thaum nws ua poj muag cev tab meeg thiab ua rau sawvdaws pom nws liab qab, kuv dhuav fee plhu kiag, ib yam li kuv dhuav fee plhu kiag ntawm nws tus niam laus. 19Txawm yog li ntawd los nws tseem yimhuab ua poj muag cev, thiab nco txog thaum nws tseem hluas nkauj nws ua poj muag cev rau hauv Iyi tebchaws. 20Nws qaug siab rau cov uas nws nyiam ntawd, lawv nqaij plees loj ib yam li nees luav li, lawv tej kua npaum li nees. 21Yog li no koj thiaj ntshaw koj txojkev plees thaum koj tseem hluas nkauj, es cov Iyi kov koj xubntiag thiab zuaj koj lub txiv mis hluas nkauj.
22“Vim li ntawd, Auhaulinpa 'e, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav tshoov cov uas koj nyiam thiab fee plhu dhuav lawm, tiamsis tuaj tawm tsam koj. Kuv yuav coj lawv txhua fab tuaj, 23yog cov Npanpiloo thiab cov Kheedia huvsi, thiab cov Pekhau thiab cov Sau‑a thiab cov Khau‑a, thiab cov Axilia huvsi, yog cov tub hluas zoo nraug, puavleej yog nom tswv thiab cov thawj, yog cov thawj rog thiab tub rog, puavleej caij nees. 24Lawv yuav tuaj sab ped tuaj tawm tsam koj. Lawv muaj tsheb ua rog tsheb nyuj thiab ib pab neeg coob heev, lawv yuav txhij tub rog tawm tsam koj txhua fab, lawv tuav rawv tej daim phiaj hlau loj thiab daim phiaj me thiab mom hlau. Kuv yuav muab hwjchim txiav txim rau lawv mas lawv yuav txiav txim rau koj raws li lawv txoj kevcai txiav txim. 25Thiab kuv yuav tso kuv txojkev chim los tawm tsam koj, mas lawv yuav txiav txim npau taws heev rau koj. Lawv yuav txiav koj lub qhov ntswg thiab koj nplooj ntseg pov tseg, thiab cov uas tshuav nyob yuav raug hniav ntaj tuag tag. Lawv yuav txeeb koj tej tub tej ntxhais thiab cov uas tshuav nyob yuav raug muab hluavtaws hlawv. 26Lawv yuav hle koj lub tsho thiab lws koj tej npauj nyiag npauj kub zoo zoo nkauj coj mus. 27Kuv yuav ua kom koj txojkev ua dev ua npua thiab koj txojkev ua poj muag cev uas koj coj hauv Iyi tebchaws los ploj tag mus, koj thiaj li tsis ntshaw saib cov neeg Iyi thiab tsis nco txog lawv dua li lawm. 28Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav muab koj cob rau hauv cov uas koj ntxub thiab koj dhuav fee plhu kiag txhais tes. 29Mas lawv yuav ua rau koj raws li lawv ntxub, thiab txeeb txhua yam uas koj khwv tau, thiab muab koj tso liab qab do cuas, thiab thws qhov uas koj liab qab thiab ua poj muag cev tshwm los. Koj txojkev ua dev ua npua thiab koj txojkev ua poj muag cev 30coj tej no los raug koj, vim yog koj ua poj muag cev rau ib tsoom tebchaws, thiab koj pe lawv tej dab mlom ua rau koj qias puas tsuas. 31Koj ua raws li koj tus niam laus, vim li no kuv yuav muab nws lub khob rau hauv koj txhais tes.
32“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “Koj yuav haus koj tus niam laus
   lub khob uas loj thiab tob.
  Koj yuav raug luag luag thiab saib tsis taus
   vim lub khob ntim ntau kawg li.
  33Koj tsuas muaj uas qaug cawv
   thiab lwj siab xwb.
  Koj tus niam laus Xamali lub khob
   yog txojkev ntshai kawg thiab kev puam tsuaj.
  34Koj yuav haus thiab yuav haus
   kom khee kawv hauv qab khob,
  koj yuav cua tej txhais khob uas tawg
   thiab yuav dua koj lub mis.
Kuv twb hais cia li ntawd lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
35“Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim koj tsis nco qab kuv thiab muab kuv laim tseg rau tom koj qub qab, vim li no koj yuav raug lub txim uas koj ua dev ua npua thiab ua poj muag cev.”
36Yawmsaub hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, koj yuav txiav txim rau Auhaulia thiab Auhaulinpa lov? Koj cia li piav tej uas lawv ua qias vuab tsuab rau lawv paub. 37Rau qhov ob tug tau ua nkauj ua nraug, thiab ob tug txhais tes lo ntshav, ob tug deev ob tug tej dab mlom. Ob tug tseem muab ob tug tej tub uas ob tug yug rau kuv tua xyeem rau tej dab mlom ua tej dab mlom li zaub mov. 38Heev dua li ntawd ob tug tseem ua li no rau kuv, tib hnub xwb ob tug ua qias puas tsuas qhov chaw uas pe kuv thiab puas tsuas kuv hnub Xanpatau. 39Vim yog hnub uas ob tug muab ob tug li menyuam tua xyeem rau ob tug tej dab mlom, ob tug kuj nkag rau hauv qhov chaw uas pe kuv thiab, thiaj ua qias puas tsuas lub chaw ntawd. Tej no ntag yog tej uas ob tug ua rau hauv kuv lub tuam tsev.
40“Thiab ob tug tseem hu tej txivneej uas nyob deb deb tuaj. Ob tug tso neeg mus hu, ua ciav lawv kuj tuaj. Koj kuj da dej thiab pleev koj qhov muag kaim qas zees thiab coj npauj nyiag npauj kub tos lawv. 41Koj zaum saum ib lub rooj uas zoo nkauj, muaj ib lub rooj noj mov nyob ntawm koj xubntiag thiab koj muab kuv li tshuaj tsw qab thiab kuv li roj tso rau saum lub rooj ntawd. 42Muaj neeg coob coob nrog nws nyob qw ua lomzem nrov ntshu nrooj, thiab muaj tej txivneej dos dig qaug cawv uas coj hauv tebchaws moj sab qhua tuaj. Lawv muab tooj npab rau cov pojniam coj thiab muab mom kub zoo nkauj rau lawv ntoo.
43“Kuv thiaj hais tias, ‘Cov txivneej nyiam mus nrog tus uas ua nkauj ua nraug ntau ntawd sib deev lov?’ 44Vim lawv mus cuag nws ib yam nkaus li cov txivneej mus cuag ib tug poj muag cev. Ib yam li ntawd lawv thiaj mus cuag Auhaulia thiab Auhaulinpa uas nyiam sib deev. 45Tiamsis cov uas ncaj ncees yuav txiav txim rau ob tug raws li txiav txim rau tus pojniam ua nkauj ua nraug thiab raws li txiav txim rau tus pojniam uas txhais tes lo ntshav, vim yog ob tug ua nkauj ua nraug thiab ob tug txhais tes lo ntshav.
46“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cia li coj ib pab tub rog coob tuaj tawm tsam ob tug, ua rau ob tug ntshai kawg li thiab txeeb tau ob tug. 47Thiab pab neeg ntawd yuav xuas pob zeb ntaus ob tug thiab xuas ntaj tua ob tug. Lawv yuav tua ob tug tej tub tej ntxhais thiab muab tej tsev hlawv kub hnyiab huvsi. 48Ua li no kuv thiaj li ua kom tej kev ua dev ua npua hauv lub tebchaws ploj tag, xwv tej pojniam sawvdaws thiaj li tau lo lus qhuab ntuas thiab tsis ua raws li tej kev uas ua dev ua npua yam li neb tau ua los lawm. 49Kuv yuav ua pauj rau neb txog tej kev uas neb ua dev ua npua, thiab neb yuav ris neb lub txim uas neb ua txhaum pe dab mlom. Mas neb thiaj paub tias kuv yog Vajtswv Yawmsaub.”