23

Ob Vivncaus uas ua Kev Txhaum

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, muaj ob vivncaus uas koom ib leej niam; 3thaum nkawd nyuam qhuav tiav nkauj nyob hauv tebchaws Iziv, nkawd mus ua niamntiav, ua rau nkawd lub cev nkaujxwb puas lawm. 4Tus niamlaus npe hu ua Auhaulas, (nws piv txog lub nroog Xamalis) nws tus niamhluas hu ua Auhaulinpas (nws piv txog lub nroog Yeluxalees). Kuv yuav nkawd ua kuv pojniam huv tibsi, thiab nkawd puavleej yug tubki rau kuv. 5Auhaulas yog kuv tus pojniam, tiamsis nws pheej mus ua niamntiav nrog nws cov hluas nraug uas tuaj pem tebchaws Axilias tuaj. 6Cov hluas nraug ntawd yog cov tubrog uas hnav tej tsoos tsho ntaubmag xiav, lawv yog nomtswv thiab thawj tubrog qib siab; lawv puavleej caij nees, lawv hluas thiab zoo nraug heev. 7Auhaulas pheej ua niamntiav rau cov tubrog Axilias thiab qaug rau kev nkauj kev nraug, nws thiaj mus pe cov Axilias tej mlom ua rau nws tsis huv lawm. 8Nws pheej ua niamntiav ib yam li thaum nws tseem nyob nram tebchaws Iziv uas nws ua rau nws lub cev nkaujxwb puas. Thaum nws tseem yog nkaujxwb twb muaj txivneej tuaj nrog nws pw ib yam li tus niamntiav lawm. 9Kuv thiaj muab nws cob rau nws cov hluas nraug Axilias uas nws nyiam heev. 10Lawv muab nws hle liabqab, txeeb nws tej tub tej ntxhais coj mus, thiab rho ntaj tua nws. Tej pojniam nyob rau txhua qhov sib ntxhi zom zaws hais txog nws txoj hmoov phem.
11“Auhaulinpas uas yog nws tus niamhluas pom ntsoov tej no los nws tseem ua niamntiav heev dua Auhaulas uas yog nws tus niamlaus lawm thiab. 12Nws xav ua niamntiav rau cov Axilias tej nomtswv thiab tej thawj tubrog uas hnav tej tsoos tsho ci nplas; lawv cov ntawd puavleej caij nees, lawv hluas thiab zoo nraug heev. 13Kuv pom hais tias Auhaulinpas ua txhaum kev nkauj kev nraug heev, thiab nws tus niamlaus los ua ib yam li nws.
14-15“Auhaulinpas ua niamntiav heev zuj zus. Nws qaug siab rau cov Npanpiloos cov thawj tubrog tej duab uas luag txaug rau ntawm tej phab ntsa uas zas liab ci nplas, sia siv ntawm tej duav thiab khi tej pluaj ntaub txaij nraug zees rau saum taubhau. 16Thaum nws pom dheev cov duab ntawd, nws lub siab qauglais rau kev nkauj kev nraug thiab tso xov mus rau cov tubrog Npanpiloos. 17Cov tubrog Npanpiloos tuaj nrog nws pw. Lawv ua rau nws lub cev tsis huv, thaum kawg nws thiaj mus nrog lawv ua phem ua qias. 18Auhaulinpas liabqab qhia rau txhua tus paub hais tias nws yog niamntiav. Kuv dhuav nws ib yam li kuv dhuav nws tus niamlaus thiab. 19Nws mus ua niamntiav heev dua yav tas los; nws coj tus yamntxwv ib yam li thaum nws tseem yog ntxhais hluas uas nws ua niamntiav nyob nram tebchaws Iziv. 20Nws xav ua niamntiav rau cov txivneej uas muaj zog ib yam li tej txiv neesluav lossis txiv nees xob.” ( 21Auhaulinpas, koj xav rov mus ua niamntiav li qub uas thaum koj tseem yog ntxhais hluas nyob nram tebchaws Iziv uas yog cia tej txivneej tuaj kov koj ob lub mis thiab ua rau koj lub cev nkaujxwb puas.)

Vajtswv Txiav Txim Rau Auhaulinpas

22“Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau Auhaulinpas li no: Koj zog ntaug tas rau koj cov hluas nraug lawm, tiamsis kuv yuav ua kom lawv chim heev rau koj, thiab kuv yuav coj lawv tuaj vij koj. 23Kuv yuav coj cov Npanpiloos, cov Khalede-as, cov Pekaus, cov Sau-as, cov Kau-as thiab cov Axilias tuaj. Kuv sau cov nomtswv thiab cov thawj tubrog hluas uas zoo nraug heev tuaj; tagnrho cov nomtswv no puavleej caij nees thiab muaj meejmom siab. 24Lawv yuav coj tubrog coob, coj tsheb ua rog thiab tsheb thauj khoom tuaj sab qaumteb tuaj tua koj. Lawv muaj tej thaiv hniav ntaj thiab kausmom hlau, lawv yuav tuaj vij koj. Kuv yuav muab koj cob rau lawv, thiab lawv yuav txiav txim rau koj raws li lawv txoj kevcai. 25Kuv chim heev rau koj, kuv thiaj cia lawv tuaj ua rau koj raws li lawv txojkev chim. Lawv yuav txiav koj lub taubntswg, ob lub pobntseg thiab tua koj cov menyuam povtseg. Lawv yuav coj koj tej tub tej ntxhais mus hlawv ciaj. 26Lawv yuav chua koj tej khaubncaws thiab txeeb koj tej saw nyiaj saw kub. 27Kuv yuav ua kom koj tso plhuav koj txojkev ua nkauj ua nraug thiab kev ua niamntiav li koj pheej ua nyob nram tebchaws Iziv tseg. Koj yuav tsis tsa qhovmuag saib tej mlom lossis xav txog lub tebchaws Iziv ntxiv lawm.”
28Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no: “Kuv yuav muab koj cob rau cov neeg uas koj ntxub thiab cov neeg uas koj dhuav. 29Lawv ntxub koj heev, lawv yuav txeeb txhua yam uas koj khwv tau mus, cia koj nyob liabqab rau luag pom li tus niamntiav. Koj txojkev ua nkauj ua nraug thiab ua niamntiav 30coj tej no los raug koj. Koj ua niamntiav rau ntau haivneeg thiab pe mlom ua rau koj tsis huv lawm. 31Koj ua raws li koj tus niamlaus; yog li ntawd, kuv yuav muab lub khob uas nws haus lawm rau koj haus thiab.”
  32Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias,
  “Koj yuav haus koj tus niamlaus lub khob;
   lub khob ntawd loj thiab tob heev,
  txhua tus yuav thuam thiab luag koj plig;
   lub khob ntawd puv kawg li.
  33Lub khob ntawd yuav ua rau koj
   qaug thiab txomnyem heev,
  yog lub khob kev ntshai thiab kev puastsuaj,
  yog koj tus niamlaus Xamalis lub khob ntag.
  34Koj yuav haus khee kawv hauv qab khob,
  lub khob tawg thiab tej txhais yuav hlais koj ob lub mis.
Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais li ntawd.”
35Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no: “Rau qhov yog koj tsis nco qab kuv thiab tig nraubqaum rau kuv, koj thiaj raug kev txomnyem vim koj ua kev nkauj kev nraug thiab ua niamntiav.”

Vajtswv Txiav Txim Rau Ob Vivncaus

36Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj npaj txiav txim rau Auhaulas thiab Auhaulinpas lawm los? Koj cia li nthuav tej kev phem kev qias uas nkawd tau ua lawm. 37Nkawd ua kev nkauj kev nraug thiab tua neeg, ua nkauj ua nraug nrog tej mlom thiab tua tej menyuam uas nkawd yug rau kuv fij rau tej mlom. 38Tsis tas li ntawd xwb nkawd tseem ua rau kuv lub Tuamtsev tsis huv thiab saib kuv hnub Xanpataus tsis tseemceeb. 39Txhua hnub uas nkawd tua kuv tej menyuam fij rau tej mlom, nkawd ua tsis huv rau kuv lub Tuamtsev!
40“Nkawd txib neeg tsis tseg mus caw tej txivneej uas nyob deb heev thiab lawv txawm tuaj. Nkawd ob vivncaus mus da dej, zas tawv muag thiab muab saw nyiaj saw kub los coj. 41Nkawd zaum ntawm lub tog uas zoo heev; muaj ib lub rooj uas rau tej tshuaj tsw qab thiab roj txiv ntoo uas kuv muab rau nkawd nyob ntawm nkawd hauv ntej. 42Muaj ib pab neeg sib tham ntshoo nrooj puagncig nkawd. Lawv yog ib pab txivneej uas tuaj tom tiaj suabpuam tuaj. Lawv nqa kauj toog tuaj looj rau ob vivncaus ntawd cajnpab thiab muab kausmom yeebkoob uas zoo nkauj heev rau nkawd ntoo. 43Kuv xav hais tias luag siv ob vivncaus ntawd ua niamntiav thiaj ua rau nkawd lub cev puas tas rau kev ua nkauj ua nraug. 44Cov txivneej ntawd niaj hnub rov tuaj cuag ob tug niamntiav ntawd. Lawv pheej tuaj cuag Auhaulas thiab Auhaulinpas uas nyiam ua nkauj ua nraug heev ntawd. 45Cov neeg ncaj ncees yuav rau txim rau nkawd, rau qhov nkawd ua kev nkauj kev nraug thiab tua neeg. Nkawd ua nkauj ua nraug thiab tes lo ntshav.”
46Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Cia li coj ib pab neeg tuaj huab thiab txeeb nkawd tej khoom. 47Cia pab neeg ntawd muab pobzeb ntaus ntawd, muab ntaj tua nkawd, tua nkawd cov menyuam thiab hlawv nkawd tej vajtse huv tibsi. 48Kuv yuav txwv tsis pub neeg ua kev nkauj kev nraug thoob tebchaws thiab ntuas txhua tus pojniam kom tsis txhob ua kev nkauj kev nraug li nkawd ua. 49Kuv yuav rau txim rau neb ob vivncaus, vim neb tau ua kev nkauj kev nraug thiab pe tej mlom. Neb thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam.”