24

Lub laujkaub npau

1Nub xab kaum, lub kaum hli, xyoo cuaj, Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le sau nub nua ca, nub nua ntaag, yog nub kws vaajntxwv Npanpiloo tub vej lub nroog Yeluxalee ntaag. 3Hab has paaj lug rua haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb, hab has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Ca le muab lub laujkaub txawb rua huv qhov cub,
   txawb los maj, laub dej rua huv laujkaub.
  4Muab cov nqaj tso rua huv,
   muab tej tseem nqaj zoo zoo ntawm ncej qaab
  hab ntawm pwgpu tso rua huv,
   hab muab tej pob txhaa kws zoo tso puv nkaus.
  5Ca le muab ib tug yaaj kws zoo tshaaj plawg lug,
   sau ib pawg tawg rua huv qaab lub laujkaub,
  hab muab tej nqaj hau,
   hab tsawg tej pob txhaa.

  6“ ‘Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub
   has le nuav tas,
  Lub nroog kws lu ntshaav raug txom nyem lauj,
   yog lub laujkaub kws xeb
   mas tej xeb ntawd tsw tawm le.
  Ca le muab tej nqaj rhu ib daim zuj zug,
   tsw xob xaiv le.
  7Tsua qhov tej ntshaav kws nwg ua lug lawm
   tseed nyob huv plawv nwg,
  nwg muab ua lug rua sau tej laag zeb kws du du,
   nwg tsw muab nchuav rua huv tej aav
   txhad muab moov aav npoog tau.
  8Kuv muab tej ntshaav kws nwg ua lug ntawd
   tso rua sau tej laag zeb du du,
  sub txhad npug tsw tau tej ntshaav ntawd,
   sub txhad zwg kuv txujkev npau tawg
   ua rua kuv pauj taub.
  9Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub
   has le nuav tas,
  Lub nroog kws lu ntshaav raug txom nyem lauj!
   Kuv yuav ua rua pawg tawg ntau tuaj hab.
  10Ca le tswj tawg rua huv qhov cub,
   ca le rauv tawg.
  Ca le hau tej nqaj zoo zoo,
   ca le rau txum lom rua huv
   tseg cov pob txhaa ca kub nyab.
  11Txawb lub laujkaub qhuav rua sau cub tawg
   sub txhad kub, ua rua tej tooj lab kub nyab,
  sub tej kev qas txhad kub yaaj taag rua huv,
   hab nwg tej xeb kub taag.
  12Kuv ua rua kuv khwv txug sav do xwb,
   tej xeb kws khub kuj tsw kub nyab zeeg le.b

13“ ‘Tej xeb ntawd yog koj txujkev qas ua dev ua npua. Vem kuv tub ntxuav koj lawm tassws koj tsw yeem ca ntxuav koj tej kev qas tseg, mas kuv yuav tsw ntxuav koj dua le lawm moog txug thaus nchuav kuv txujkev kev npau tawg rua koj taag. 14Kuv yog Yawmsaub tau has ca lawm. Tub txug lub swjhawm lawm, kuv yuav ua kuas tav, kuv yuav tsw thim le, kuv yuav tsw khuvleej le, kuv yuav tsw hloov dua sab. Kuv yuav txav txem rua koj lawv le koj lub neej hab lawv le koj tau ua lawm. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”

Exekhee quaspuj tuag

15Yawmsaub has lug tuaj rua kuv dua tas, 16“Tuabneeg tug tub, saib maj, kuv yuav muab tug kws koj lub qhov muag nyam, ntaus ib teg xwb kuas tuag moog. Txawm le ntawd los koj tsw xob quaj ntsuag hab quaj hab lug lug kua muag. 17Ca le ntsaaj tassws tsw xob ua suab nrov, tsw xob quaj ntsuag tug kws tuag. Ca le ntoo koj hauv phuam hab rau khau quas nreeg ntawm kwtaw, tsw xob muab ntaub npug qhov ncauj hab tsw xob noj cov tuabneeg quaj ntsuag le mov.” 18Ua le hov thaus taagkig kuv txhad has rua cov tuabneeg, mas thaus tsaus ntuj kuv quaspuj ca le taag txujsa. Mas taagkig tom qaab kuv txawm ua lawv le Yawmsaub has rua kuv lawm.
19Cov tuabneeg kuj has rua kuv tas, “Koj yuav tsw qha rua peb tas tej kws koj ua le nuav muaj lub ntsab le caag rua peb lov?”
20Mas kuv txhad has rua puab tas, “Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 21Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav ua rua lub chaw kws pe hawm kuv qas puag tsuas, yog lub chaw kws muaj fwjchim kws mej khaav txug hab yog lub chaw kws mej qhov muag nyam hab mej lub sab ntshaw. Mej tej tub tej ntxhais kws mej muab tso tseg rua tom qaab yuav raug nav ntaaj tuag taag. 22Mas mej yuav ua ib yaam le kuv ua nuav, mej yuav tsw npug qhov ncauj, hab yuav tsw noj cov tuabneeg quaj ntsuag le mov. 23Mej yuav ntoo phuam sau mej taubhau hab rau khau quas nreeg ntawm kwtaw. Mej yuav tsw quaj ntsuag hab quaj, tassws yuav ntshaus zuj zug vem yog mej kev txhum txem hab ib leeg yuav nroo rua ib leeg. 24Exekhee txhad ua tug yaam ntxwv rua mej le nuav, nwg ua le caag mej yuav ua le ntawd. Thaus tej xwm txheej nuav lug txug, mej yuav paub tas kuv yog Vaajtswv Yawmsaub.’
25“Tuabneeg tug tub, nub kws kuv muab puab lub chaw ruaj khov rhuav taag, tsw has puab lub chaw xyiv faab, puab lub koob meej, hab lub chaw kws puab qhov muag nyam hab puab lub sab ntshaw, hab puab tej tub tej ntxhais huvsw, 26mas nub ntawd ib tug kws tswv dim txujsa yuav tuaj cuag koj tshaaj xuv rua koj nov. 27Hab nub ntawd koj lub qhov ncauj yuav has tau lug rua tug kws tswv dim ntawd, hab yuav has tau lug hab yuav tsw ruag le lawm. Yog le nuav koj txhad ua tug yaam ntxwv rua puab mas puab txhad yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.”