24

Lub laujkaub npau

1Hnub xiab kaum, lub kaum hli, xyoo cuaj, Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li sau hnub no cia, hnub no ntag, yog hnub uas vajntxwv Npanpiloo twb vij lub nroog Yeluxalees ntag. 3Thiab hais paj lug rau haiv neeg uas pheej fav xeeb, thiab hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Cia li muab lub laujkaub txawb
   rau hauv qhov cub,
   txawb los maj, hliv dej rau hauv laujkaub.
  4Muab cov nqaij tso rau hauv,
   muab tej tseem nqaij zoo zoo ntawm ncej qab
  thiab ntawm pwgpu tso rau hauv,
   thiab muab tej pob txha uas zoo
   tso puv nkaus.
  5Cia li muab ib tug yaj
   uas zoo tshaj plaws los,
  sau ib pawg taws
   rau hauv lub qab laujkaub,
  thiab muab tej nqaij hau,
   thiab tsaws tej pob txha.

  6“ ‘Vim li no Vajtswv Yawmsaub
   hais li no tias,
  Lub nroog uas lo ntshav
   raug txom nyem lauj,
  yog lub laujkaub uas xeb
   mas tej xeb ntawd tsis tawm li.
  Cia li muab tej nqaij rho ib daig zuj zus,
   tsis txhob xaiv li.
  7Rau qhov tej ntshav uas nws ua los lawm
   tseem nyob hauv nws nruab nrab,
  nws muab ua los rau saum
   tej lag zeb uas du du,
  nws tsis muab nchuav rau hauv tej av
   thiaj muab hmoov av npoog tau.
  8Kuv muab tej ntshav uas nws ua los ntawd
   tso rau saum tej lag zeb du du,
  xwv thiaj npog tsis tau tej ntshav ntawd,
   kom thiaj zes kuv txojkev npau taws
   ua rau kuv ua pauj.
  9Vim li no Vajtswv Yawmsaub
   hais li no tias,
  Lub nroog uas lo ntshav
   raug txom nyem lauj!
  Kuv yuav ua rau
   pawg taws ntau tuaj thiab.
  10Cia li tsij taws rau hauv qhov cub,
   cia li rauv taws.
  Cia li hau tej nqaij zoo zoo,
   cia li rau txuj lom rau hauv
   tseg cov pob txha cia kub hnyiab.
  11Txawb lub laujkaub qhuav
   rau saum cub tawg kom thiaj kub,
  ua rau tej tooj liab kub hnyiab,
   xwv tej kev qias thiaj kub yaj tag rau hauv,
   thiab nws tej xeb kub tag.
  12Kuv ua rau kuv khwv txog siav do xwb,
   tej xeb uas khub
   kuj tsis kub hnyiab zeeg li.b
13“ ‘Tej xeb ntawd yog koj txojkev qias ua dev ua npua. Vim kuv twb ntxuav koj lawm tiamsis koj tsis yeem cia ntxuav koj tej kev qias tseg, mas kuv yuav tsis ntxuav koj dua li lawm mus txog thaum nchuav kuv txojkev kev npau taws rau koj tag. 14Kuv yog Yawmsaub tau hais cia lawm. Twb txog lub sijhawm lawm, kuv yuav ua kom tiav, kuv yuav tsis thim li, kuv yuav tsis khuvleej li, kuv yuav tsis hloov dua siab. Kuv yuav txiav txim rau koj raws li koj lub neej thiab raws li koj tau ua lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”

Exekhee pojniam tuag

15Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv dua tias, 16“Neeg tus tub, saib maj, kuv yuav muab tus uas koj lub qhov muag nyiam, ntaus ib teg xwb kom tuag mus. Txawm li ntawd los koj tsis txhob quaj ntsuag thiab quaj thiab los los kua muag. 17Cia li ntsaj tiamsis tsis txhob ua suab nrov, tsis txhob quaj ntsuag tus uas tuag. Cia li ntoo koj hauv phuam thiab rau khau qas nrees ntawm kotaw, tsis txhob muab ntaub npog qhov ncauj thiab tsis txhob noj cov neeg quaj ntsuag tej mov.” 18Yog li ntawd thaum tagkis kuv thiaj hais rau cov neeg, mas thaum tsaus ntuj kuv pojniam cia li tag txojsia. Mas tagkis tom qab kuv txawm ua raws li Yawmsaub hais rau kuv lawm.
19Cov neeg kuj hais rau kuv tias, “Koj yuav tsis qhia rau peb tias tej uas koj ua li no muaj lub ntsiab li cas rau peb lov?”
20Mas kuv thiaj hais rau lawv tias, “Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 21Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav ua rau qhov chaw uas pe hawm kuv qias puas tsuas, yog lub chaw uas muaj hwjchim uas nej khav txog thiab yog lub chaw uas nej qhov muag nyiam thiab nej lub siab ntshaw. Nej tej tub tej ntxhais uas nej muab tso tseg rau tom qab yuav raug hniav ntaj tuag tag. 22Mas nej yuav ua ib yam li kuv ua no, nej yuav tsis npog qhov ncauj, thiab yuav tsis noj cov neeg quaj ntsuag tej mov. 23Nej yuav ntoo phuam saum nej taubhau thiab rau khau nrees ntawm kotaw. Nej yuav tsis quaj ntsuag thiab quaj, tiamsis yuav ntshaus zuj zus vim yog nej kev txhaum txim thiab ib leeg yuav nroo rau ib leeg. 24Exekhee thiaj ua tus yam ntxwv rau nej li no, nws ua li cas nej yuav ua li ntawd. Thaum tej xwm txheej no los txog, nej yuav paub tias kuv yog Vajtswv Yawmsaub.’
25“Neeg tus tub, hnub uas kuv muab lawv lub chaw ruaj khov rhuav tag, tsis hais lawv lub chaw xyiv fab, lawv lub koob meej, thiab lub chaw uas lawv qhov muag nyiam thiab lawv lub siab ntshaw, thiab lawv tej tub tej ntxhais huvsi, 26mas hnub ntawd ib tug uas khiav dim txojsia yuav tuaj cuag koj tshaj xo rau koj hnov. 27Thiab hnub ntawd koj lub qhov ncauj yuav hais tau lus rau tus uas khiav dim ntawd, thiab yuav hais tau lus thiab yuav tsis ruam li lawm. Yog li no koj thiaj ua tus yam ntxwv rau lawv mas lawv thiaj yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.”