24

Lub Laujkaub Tabtom Npau

1Lub kaum hli ntuj hnub xiab kaug, xyoo cuaj uas peb raug ntes mus, tus TSWV hais rau kuv li no: 2“Tub noobneej, koj cia li teev hnub no cia, rau qhov hnub no yog hnub uas vajntxwv Npanpiloos tuaj vij lub nroog Yeluxalees. 3Koj cia li qhia tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus pivtxwv rau lawv hais tias:
  Cia li muab lub laujkaub txawb rau
   hauv qhovcub thiab hliv dej rau.
  4Muab cov nqaij uas zoo tshaj plaws uas yog thooj pwgpu
   thiab thooj ncejpuab tso rau hauv,
  xaiv tej pobtxha uas zoo tso rau hauv thiab.
  5Xaiv cov nqaij yaj uas zoo heev tso rau hauv;
   muab taws los rauv rau hauv qab lub laujkaub ntawd.
  Cia kom cov dej npau; tsaws cov pobtxha thiab cov nqaij.”
6Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Lub nroog uas tua neeg raug puastsuaj lawm! Nws zoo ib yam li lub laujkaub xeb xeb uas ibtxwm tsis ntxuav li. Luag muab cov nqaij hauv lub laujkaub npo ib daim zuj zus tsis tshuav ib daim seem li. 7Lub nroog tua neeg tsis muab tej ntshav hliv rau hauv av kom hmoov av npog tej ntshav, tiamsis nws muab hliv rau saum lub pobzeb. 8Kuv tseg cov ntshav ntawd nyob rau saum lub pobzeb, tsis muab dabtsi npog li kom kuv txojkev chim thiaj tau ua pauj rau nws.”
9Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no: “Lub nroog uas tua neeg puastsuaj lawm! Kuv yuav sau taws ntau heev los teeb tseg. 10Cia li nqa taws los ntxiv, ntxuaj kom cubtawg cig! Tsaws cov nqaij kom muag, muab do xyaw txujlom! Muab cov pobtxha hlawv kom kub hnyiab tas. 11Cia li muab lub laujkaub tooj tso rau saum cov ncaig taws kom kub heev. Thaum cov xeb nti tas lawm lub laujkaub thiaj rov huv; 12txawm ua li ntawd los cov xeb uas khub lub laujkaub yuav nti tsis tas. 13Yeluxalees, koj txojkev ua nkauj ua nraug ua rau koj lub cev tsis huv lawm. Txawm yog kuv ntxuav los koj yeej tsis huv. Koj yuav tsis huv mus txog thaum koj raug kuv txojkev chim uas loj kawg nkaus. 14Kuv uas yog tus TSWV, kuv hais li no: Lub sijhawm txiav txim twb los txog lawm. Kuv yuav tsis tseg thiab tsis hlub koj li. Koj yuav raug txim raws li tej kev txhaum uas koj tau ua lawm.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.

Tus Cev Vajtswv Lus Tus Pojniam Tuag

15Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 16“Tub noobneej, kuv tshuab ib pas xwb ua rau tus uas koj hlub heev ya mus rau lwm qhov lawm. Tsis pub koj yws, quaj lossis poob ib lub kua muag li. 17Tsis pub koj lub suab ncia rau leejtwg hnov. Cia li ntoo phuam thiab rau khau, luag thiaj tsis paub hais tias koj quaj ntsuag. Tsis txhob npog koj lub ntsejmuag lossis noj tej zaub mov uas cov neeg quaj ntsuag noj.”
18Thaum sawv ntxov kuv tseem nrog cov neeg sawvdaws tham. Thaum tsaus ntuj kuv tus pojniam tuag lawm, ces hnub tom qab kuv txawm ua raws nraim li tus TSWV hais rau kuv. 19Tej neeg nug kuv hais tias, “Vim li cas koj thiaj ua li no?”
20Kuv teb lawv hais tias, “Tus TSWV hais rau kuv kom 21hais rau nej cov Yixalayees li no: Nej khav hais tias lub Tuamtsev ua rau nej muaj hwjchim. Nej nyiam tuaj saib, tiamsis tus TSWV yuav ua kom nws lub Tuamtsev tsis huv. Ces cov hluas hauv nej tej tsevneeg uas tseem nyob hauv lub nroog Yeluxalees yuav raug tua tuag tas rau hauv tshavrog. 22Thaum ntawd nej yuav ua li kuv ua. Nej yuav tsis muab ntaub npog nej lub ntsejmuag thiab yuav tsis noj tej zaub mov uas cov neeg quaj ntsuag noj. 23Nej yuav ntoo phuam thiab rau khau; nej tsis txhob quaj lossis nyiav. Nej yuav puastsuaj tas vim nej tej kev txhaum, thiab nej ib leeg yuav nroo rau ib leeg. 24Kuv yog Exekees, kuv ua lub cim rau nej ntag; nej yuav ua txhua yam raws li kuv ua. Tus TSWV hais tias thaum tej no tshwmsim lawm, nej thiaj yuav paub hais tias, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam.”
25Tus TSWV hais tias, “Tub noobneej, kuv yuav tshem lub Tuamtsev uas lawv khav hais tias ua rau lawv muaj hwjchim thiab nyiam tuaj saib ntawd thiab lawv tej tub tej ntxhais mus huv tibsi. 26Hnub ntawd yuav muaj qee leej dim kev puastsuaj los qhia tej ntawd rau koj. 27Hnub ntawd koj yuav rov hais tau lus rau tus uas dim los ntawd, koj yuav tsis nyob ntsiag to lawm. Koj yuav ua lub cim rau tej neeg sawvdaws, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”