24

Jiex Nzingx Nyei Lai-Caeng

1Yie mbuo zuqc caangv mingh da'juov hnyangx, ziepc hlaax saeng-ziepc, yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc zorqv naaiv norm hnoi fiev jienv. Za'gengh fiev naaiv norm hnoi weic zuqc dongh naaiv norm hnoi Mbaa^mbi^lon nyei hungh weih jienv oix mborqv Ye^lu^saa^lem. 3Oix zuqc gorngv diuh waac-beiv mbuox wuov deix hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun. Mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“Zorqv caeng taapv jienv douz gu'nguaaic,
   taapv jienv dox wuom dapv gu'nyuoz.
  4Zorqv orv yietc ndunh yietc ndunh dapv jienv,
   dongh yietc zungv longx jiex nyei orv,
   se buoz-zuih caux zaux-zuih nyei orv.
  Zorqv gauh longx jiex nyei mbungv dapv buangv caeng.
   5Ginv ba'gi yungh guanh gu'nyuoz
   gauh longx jiex nyei ba'gi yungh.
  Zorqv zaangh ndui jienv douz-nzauc
   bun wuom mbueix,
   wuonh taux mbungv mau.”
6“+‘Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“Maaih daix mienh bun nziaamv liouc cuotv nyei zingh oix zuqc kouv aqv.
   Se yietc norm gu'nyuoz jiex nzingx nyei caeng,
   nzingx yaac maiv haih ndutv.
  Oix zuqc zorqv orv yietc ndunh yietc ndunh nyei cuotv,
   yaac maiv dungx ginv haaix ndunh.
  7“+‘+“Weic zuqc zingh gu'nyuoz corc maaih daix mienh bun nziaamv liouc cuotv nyei sic,
   wuov deix nziaamv dox jienv njang nyei la'bieiv-zorng gu'nguaaic,
  ninh maiv dox njiec ndau,
   haih maaih nie-mbung buang jienv nyei dorngx.
  8Yie zorqv zingh gu'nyuoz daix mienh liouc cuotv nyei nziaamv
   dox norm njang nyei la'bieiv-zorng gu'nguaaic,
  weic bun maiv haih torngv,
   ziouc cuoqv yie qiex jiez jaauv win.”
9“+‘Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv,
  “+‘+“Daix mienh bun nziaamv liouc cuotv nyei zingh oix zuqc kouv aqv.
   Yie fih hnangv nyei oix zorqv zaangh ndui jienv camv nyei.
  10Jaa zaangh camv,
   diemv douz
   wuonh orv mau,
  dox orv-torng cuotv
   yaac bun mbungv laauz.
  11Zorqv caeng-kungx taapv jienv douz-taanx gu'nguaaic,
   buov caeng jorm taux dongh siqv caeng siqv nzengc,
  bun gu'nyuoz laih hlopv nyei ga'naaiv yuqc nzengc,
   nzingx yaac buov qui.
  12Yie baeqc baeqc zoux kouv hnangv.
   Douz zungv buov maiv ndutv
   naaiv deix hoz nyei nzingx.
13“+‘+“Naaiv deix nzingx beiv meih hienx nyei jauv benx laih hlopv nyei sic. Maiv gunv yie oix saax meih cing-nzengc, meih maiv saax meih zoux laih hlopv nyei sic cing-nzengc. Meih ziouc maiv haih aengx saax cing-nzengc taux yie nyei ga'qiex fiu, maiv nouz meih aqv.
14“+‘+“Yie, Ziouv, gorngv liuz aqv. Ziangh hoc oix taux, yie za'gengh zoux aqv. Yie maiv tuix, maiv korv-lienh yaac maiv goiv hnyouv. Yie oix ziux meih zoux nyei jauv caux zoux nyei sic siemv meih.”+’ Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv.”

E^se^ken Nyei Auv Daic

15Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 16“Baamh mienh aah! Yie oix zorqv dongh meih nyei m'zing buatc gauh hnamv jiex nyei mienh, bun ninh liemh zeih zuqc daic. Mv baac maiv dungx nzauh, maiv dungx nyiemv fai bun wuom-mueic liouc. 17Gunv tauv qiex-ndoqc mv baac maiv dungx mbui. Maiv dungx weic daic mingh nyei mienh nzauh nyiemv. Meih oix zuqc beu jienv m'nqorngv-beu, daapc jienv heh, yaac maiv dungx buang nzuih fai nyanc weic nzauh nyiemv mbenc nyei lai-hnaangx.”
18Hnangv naaic lungh ndorm yie caux baeqc fingx gorngv waac. Lungh maanz-hmuangx yie nyei auv daic mi'aqv. Da'nyeic ndorm yie ei Ziouv hatc nyei waac zoux.
19Baeqc fingx ziouc naaic yie, “Meih maiv mbuox yie mbuo fai? Meih hnangv naaiv nor zoux, weic yie mbuo maaih haaix nyungc eix leiz?”
20Yie ziouc mbuox ninh mbuo, “Yie zipv Ziouv nyei waac gorngv, 21‘Meih oix zuqc mbuox I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Mangc maah! Yie oix bun yie nyei singx dinc maaih uix, dongh meih mbuo henv, bungx waac-maux nyei dorngx. Se m'zing buatc a'hneiv nyei, hnyouv yaac oix nyei dorngx. Dongh meih mbuo liouh yiem Ye^lu^saa^lem nyei naamh nyouz yaac oix zuqc nzuqc ndaauv daix. 22Taux wuov zanc meih mbuo oix zuqc zoux hnangv yie zoux. Maiv duqv buang nzuih yaac maiv duqv nyanc nzauh nyiemv nyei mienh nyei nyanc hopv. 23Meih mbuo corc oix zuqc beu jienv meih mbuo nyei m'nqorngv-beu, daapc jienv heh, maiv dungx nzauh nyiemv. Laaix meih mbuo nyei zuiz, meih mbuo nyei sin zaangc oix kouv jienv njiec, laanh caux laanh njunh jienv yiem. 24E^se^ken ziouc benx norm jangx-hoc bun ninh mbuo mangc. Da'faanh ninh hnangv haaix nor zoux, meih mbuo oix zuqc hnangv wuov nor zoux. Naaiv deix sic cuotv nyei ziangh hoc, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv Tin-Hungh. ”+’
25“Baamh mienh aah! Yie zorqv cuotv ninh mbuo wuonv nyei dorngx, dongh ninh mbuo kaux duqv njien-youh caux njang-laangc nyei dorngx, ninh mbuo nyei m'zing buatc a'hneiv nyei, hnyouv yaac oix nyei, liemh ninh mbuo nyei naamh nyouz yaac zorqv mingh. 26Wuov hnoi maaih dauh biaux ndutv sic nyei mienh oix daaih zorqv naaiv deix jauv gorngv bun meih muangx. 27Dongh wuov hnoi, meih dorng jienv biaux sic wuov dauh mienh haih gorngv waac aqv. Yiem naaic mingh meih maiv hngongx. Hnangv naaic meih ziouc benx norm jangx-hoc bun ninh mbuo mangc. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”