26

Tej lus hais txog lub nroog Thailab

1Hnub xiab ib, xyoo kaum ib Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, vim yog lub nroog Thailab tau qw hnyos Yeluxalees tias, ‘Yeluxalees uas yog ib tsoom neeg lub qhov rooj pob tag lawm, nws qheb lug rau kuv lawm. Nws liamsim tag lawm kuv thiaj vam meej tuaj.’ 3Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Thailab 'e, saib maj, kuv tawm tsam koj. Kuv yuav coj ntau lub tebchaws tawm tsam koj, ib yam li dej hiavtxwv nphau nphwv tuaj. 4Lawv yuav ua rau Thailab tej ntsa loog puam tsuaj tag thiab rhuav nws tej chaw tsom faj pob tag. Kuv yuav muab tej av hauv lub nroog ntawd kuam pov tseg thiab ua kom tshuav lag zeb du lug li xwb. 5Lub nroog ntawd yuav ua lub chaw ziab vas hauv nruab nrab hiavtxwv, vim yog kuv tau hais cia lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag. Ib tsoom tebchaws yuav lws lub nroog ntawd. 6Thiab nws tej moos me me uas nyob hauv nws lub tebchaws yuav raug hniav ntaj hniav riam tuag tag. Mas lawv thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub.
7“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Sim saib, kuv yuav coj vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo, yog tus vajntxwv uas loj tshaj plaws tej vajntxwv huvsi, tuaj sab ped tuaj ntaus Thailab, muaj nees thiab tsheb ua rog thiab tub rog caij nees thiab ib pab tub rog coob kawg li. 8Nws yuav xuas ntaj tua koj tej moos hauv koj lub tebchaws. Nws yuav ua laj kab vij koj cia, thiab tsub av ua chaw tawm tsam koj, thiab tsa daim hlau vov tawm tsam koj. 9Nws yuav xuas cuab yeej txam koj tej ntsa loog pob, thiab xuas taus ntov koj lub chaw tsom faj vau. 10Nws tej nees coob kawg thiaj ua hmoov av laum nkaus koj, thiab tej tub rog caij nees thiab tej tsheb nyuj thiab tsheb ua rog lub suab yuav nrov ua koj tej ntsa loog ntseeg nkaws, rau thaum nws txeem rau hauv koj rooj loog, yam nkaus li tus uas nkag rau hauv lub nroog uas pob tag lawm. 11Nws tej rau nees yuav tsuj koj txhua txojkev huvsi. Nws yuav xuas ntaj tua koj tej pejxeem. Koj tej ncej uas loj kawg yuav vau hlo rau hauv av. 12Koj tej nyiaj txiag lawv yuav lws mus, thiab koj tej lag luam lawv yuav txeeb mus. Lawv yuav ua rau koj tej ntsa loog pob tag thiab ua rau koj tej vaj tse uas zoo nyob kawg puam tsuaj tag. Koj tej pob zeb tej ntoo tej av lawv yuav muab laim rau hauv dej. 13Koj lub suab nkauj kuv yuav ua kom ntsiag to mus, thiab yuav tsis hnov koj lub suab nkauj nog ncas dua li lawm. 14Kuv yuav ua rau koj tshuav daim lag zeb du lug xwb. Koj yuav ua lub chaw uas ziab vas, yuav tsis muaj leejtwg tsim koj dua li lawm. Vim kuv yog Yawmsaub tau hais cia lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
15“Vajtswv Yawmsaub hais li no rau Thailab tias, Thaum hnov lub suab uas koj vau thiab hnov cov uas raug mob lub suab quaj ntsoog qees thiab muaj kev sib tua hauv nruab nrab koj, mas tej tebchaws raws ntug hiavtxwv tsis ntseeg nkaws lov? 16Cov vajntxwv sawvdaws uas nyob ntawm ntug hiavtxwv yuav nqes saum tej zwm txwv los thiab hle tej tsoos tsho meej mom thiab hle tej tsoos uas ua paj ntaub rau. Lawv yuav muab txojkev tshee los hnav thiab lawv yuav zaum hauv pem teb tshee hnyo txhua lub sijhawm thiab yuav ntshai kawg vim koj vau. 17Lawv yuav tsa suab hu zaj nkauj ntsuag txog koj, thiab hais rau koj tias,
  “ ‘Lub nroog uas muaj koob meej 'e,
   koj ploj ntawm hiavtxwv lawm lauj!
  Koj txeev ua lub nroog loj hauv hiavtxwv,
   twb yog koj thiab koj cov neeg ntag.
  Koj ua rau txhua tus hauv lub tebchaws
   ntshai kawg.
  18Nimno tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv
   tshee hnyo rau hnub uas koj vau,
  tej koog povtxwv hauv hiavtxwv
   kuj ntshai vim tsis muaj koj lawm.’
19“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Thaum kuv ua rau koj ua lub nroog uas raug muab tso tseg piam tag ib yam li tej moos uas tsis muaj neeg nyob, thaum kuv coj dej hiavtxwv los nyab koj thiab dej nphau khwb nkaus koj, 20mas thaum ntawd kuv yuav thawb koj nqes nrog cov uas mus rau hauv tub tuag teb ua ke, mus rau cov neeg thaum ub, thiab kuv yuav ua rau koj nyob rau hauv nruab yeeb hauv nruab nrab tej uas thaum ub pob tag lawm, mus nrog cov uas mus rau hauv tub tuag teb nyob ua ke, xwv thiaj tsis muaj leejtwg nyob hauv koj thiab koj thiaj tsis muaj chaw nrog cov uas muaj txojsia nyob ua ke. 21Kuv yuav coj koj mus txog qhov kawg uas txaus ntshai kawg li, thiab yuav tsis muaj koj dua li lawm. Txawm yog leejtwg yuav tuaj nrhiav koj, los yuav nrhiav tsis pom koj mus ib txhis li. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”