27

Zaaj nkauj ntsuag lub nroog Thailab

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, nwgnuav koj ca le tsaa suab hu zaaj nkauj ntsuag has txug lub nroog Thailab. 3Ca le has rua Thailab kws nyob ntawm txujkev moog rua huv havtxwv, hab ua laag luam rua cov tuabneeg huv ntau lub tebchaws kws nyob ntawm ntug havtxwv has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Thailab 'e, koj tau has tas
   koj zoo nkauj kawg nkaus.
  4Koj nrwm teb nyob huv havtxwv.
   Cov kws tswm koj ua rua koj
   zoo nkauj kawg nkaus.
  5Puab xuas ntoo thuv huv Xeni
   ua koj tej txag xov huvsw,
  Puab muab ntoo cab huv Lenpanoo
   ua koj tug ncej huv plawv nkoj.
  6Puab muab ntoo qheb huv
   ua koj tej duav nkuam nkoj,
  Puab muab ntoo thuv huv Xaipla
   ua cov txag pua lub nkoj
   hab muab kaug ntxhw lu rua huv.
  7Koj daim ntaub cua ntsawj
   yog muab cov ntaub maag ua paaj zoo zoo
   huv Iyi tebchaws ua, hab ua koj tug chij.
  Muab ntaub xav ntaub yimlaaj
   ntawm ntug havtxwv Elisas vuv roog tshaav.
  8Cov tuabneeg Xaintoo
   hab cov tuabneeg huv lub moos Alava
   yog cov kws nkuam nkoj rua koj.
  Thailab 'e, koj cov tuabneeg kws txawj ua txhua yaam
   yog cov kws ua num huv lub nkoj.
  9Cov laug hab cov kws txawj ua txhua yaam num
   huv lub moos Kenpaa nyob huv koj,
  ua Kws ntoo khu tej kem txag ntoo huv koj lub nkoj.
   Txhua lub nkoj huv havtxwv
  hab cov kws ua num huv nkoj
   kuj tuaj nyob huv koj, nrug koj ua laag luam.
  10Cov tuabneeg Pawxia hab Lus hab Phuj
   kuj ua koj le tub rog huv koj paab tub rog,
  puab muab puab tej daim hlau hab mom hlau
   dai rua huv koj,
   puab ua rua koj tau koob meej.
  11Cov Alava hab cov Helem nyob
   sau koj tej ntsaa loog thoob plawg,
  cov Kama nyob sau koj tej chaw tsom faaj,
   puab dai daim hlau thaiv
   cev lawv koj tej ntsaa loog thoob plawg,
  puab ua rua qhov kws koj zoo nkauj
   zoo nkauj kawg nkaus.
12“ ‘Lub moos Thasi nrug koj ua laag luam vem koj muaj txhua tsaav txhua yaam ntau kawg, puab coj nyaj, hlau, tooj dawb hab txhuas tuaj pauv koj tej hov txhua chaw.
13“ ‘Lub moos Yavaa, Thunpaa hab Mese nrug koj ua laag luam. Puab coj tub qhe hab twj taig tooj lab tuaj pauv koj le hov txhua chaw.
14“ ‘Lub moos Npe Thaukama coj neeg hab neeg ua rog hab luj txwv tuaj pauv rua koj.
15“ ‘Cov tuabneeg Ntentaa nrug koj ua laag luam, ntau lub tebchaws ntawm ntug havtxwv kuj nrug koj ua laag luam quas nraim. Puab coj kaug ntxhw hab ntoo kub twg tuaj ua nqe them rua koj.
16“ ‘Alaa kuj nrug koj ua laag luam vem yog koj muaj hov txhua chaw ntau nplua mag. Puab coj qai zeb hlaws ntsuab txho, ntaub yimlaaj, ntaub paaj, ntaub maag zoo zoo, paaj zeb havtxwv hab qai zeb hlaws kws txho tawg tuaj pauv koj le hov txhua chaw.
17“ ‘Yuta hab Yixayee tebchaws kuj nrug koj ua laag luam. Puab coj mog huv lub moos Minij hab thawj phaum txwv cua, hab zwb ntaab hab roj hab roj ntoo ua tshuaj tuaj pauv koj tej hov txhua chaw.
18“ ‘Ntamaxaka nrug koj ua laag luam yuav koj le hov txhua chaw ntau, vem yog koj muaj txhua yaam ntau nplua mag. Puab coj cawv txwv maab huv Henpoo hab plaub yaaj dawb, 19hab cawv txwv maab huv Uxaa tuaj pauv koj le hov txhua chaw. Puab coj cov tseem hlau hab moov xyaab txob hab tauj qab qaab zwb tuaj pauv koj tej hov txhua chaw.
20“ ‘Lub moos Ntentaa nrug koj ua laag luam. Puab coj ntaub pua eeb neeg tuaj.
21“ ‘Alanpia hab cov thawj huv Khenta suavdawg nrug koj ua laag ua luam quas nraim. Puab coj mivnyuas yaaj hab txwv yaaj hab tshws tuaj muag rua koj.
22“ ‘Cov tub luam huv lub moos Senpa hab lub moos La‑ama kuj nrug koj ua laag luam. Puab coj txhua yaam txum lom zoo zoo hab txhua yaam qai zeb hlaws muaj nqes hab kub tuaj pauv koj le hov txhua chaw.
23“ ‘Lub moos Halaa hab Khane hab Etee, hab tej tub luam huv lub moos Senpa hab Asu hab Khimaj kuj nrug koj ua laag luam. 24Puab coj tej tsoog tsho zoo zoo, tej tsoog tsho xav, ntaub paaj hab tej ntaub txaij pua chaw kws muab xaws ntug ruaj ruaj lawm tuaj nrug koj ua laag luam.
  25“ ‘Tej nkoj txwg huv lub moos Thasi
   thauj koj tej laag luam.
  Koj txhad thauj puv quas nkaus nyaav kawg
   huv plawv havtxwv.
  26Koj cov kws nkuam nkoj coj koj moog
   txug huv havtxwv kws tub tub,
  mas cua saab nub tuaj ua rua koj
   tog rua huv plawv havtxwv.
  27Koj tej nyaj txag, koj tej hov txhua chaw
   hab koj tej laag luam,
  koj tej tub nkuam nkoj
   hab tej kws ua num huv nkoj,
  koj tej Kws ntoo, koj tej tub laag tub luam
   hab koj tej tub rog huvsw kws nrug koj nyob,
  hab ib tsoom tuabneeg suavdawg
   kws nyob huv koj,
  tog hlo rua huv qaab havtxwv
   rua nub kws koj puam tsuaj hab.
  28Lub tebchaws kuj tseeg ua zug quas kais
   rua thaus kws nov koj tej tuabneeg
   ua num huv nkoj lub suab quaj qw.
  29Txhua tug kws tuav duav nkuam nkoj
   nqeg ntawm puab lub nkoj lug,
  tej tuabneeg kws ua num huv puab tej nkoj
   suavdawg lug sawv rua ntawm ntug havtxwv.
  30Puab quaj nyav koj nrov nrov,
   hab quaj heev kawg le.
  Puab w moov aav rua sau puab taubhau
   hab daa luj luam huv tej plauv tshauv.
  31Puab chais plaubhau vem yog koj,
   hab muab khaub seev tsaaj lug naav,
  puab quaj koj lwj sab kawg,
   hab quaj ntsuag koj nyuaj sab kawg.
  32Puab quaj nyav hu zaaj nkauj ua ntsuag rua koj,
   hab quaj ntsuag rua koj has tas,
  “Txeev muaj leejtwg raug puam tsuaj
   ib yaam le lub nroog Thailab rua huv plawv havtxwv lov?”
  33Thaus koj tej laag luam hlaa havtxwv tuaj
   kuj ua rua ntau haiv tuabneeg coob coob txaus sab.
  Koj tej hov txhua chaw kws ntau nplua quas mag
   hab koj tej laag luam ua rua tej vaajntxwv huv nplajteb nplua nuj.
  34Nwgnuav dej havtxwv ua rua koj puam tsuaj taag
   rua huv plawv havtxwv tub tub.
  Koj tej laag luam hab koj tej tub nkoj
   kuj tog nrug koj ua ke rua huv.
  35Koj ua rua tej tuabneeg kws nyob lawv ntug havtxwv
   poob sab nthaav,
  puab tej vaajntxwv ntshai heev kawg
   plhu thum xem taag.
  36Tej tub luam huv ib tsoom tuabneeg xyu koj.
   Koj txug qhov kawg kws txaus ntshai kawg le
   hab pluj plag moog ib txhws.’ ”