27

Weic Tailaqv Baaux Nyei Naanc Zingh Nzung

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc weic Tailaqv baaux diuh naanc zingh nzung. 3Tailaqv yiem bieqc koiv nyei dorngx yaac maaiz maaic bun yiem camv-norm koiv-hlen nyei ziex fingx mienh. Oix zuqc gorngv mbuox Tailaqv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“O Tailaqv aac, meih ceng ganh gorngv,
   ‘Yie nzueic taux daauh aqv.’
  4Meih nyei gapv-jaaix yiem koiv mbu'ndongx.
   Ceix meih daaih wuov deix bun meih nzueic taux daauh aqv.
  5Ninh mbuo longc Seni nyei zongh ndiangx
   zoux meih nyei yietc zungv ndiangx-benv.
  Ninh mbuo longc diuh Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx
   zoux meih nyei corng ndie-mbuangh nyei ndiouh.
  6Ninh mbuo longc Mbaasaan nyei domh mba'ong zuei ndiangx
   zoux meih nyei nzangv-zeih.
  Ninh mbuo longc Saibatc Koiv-Nzou-hlen nyei zongh ndiangx diu daaih,
   aengx zorqv zaangz-nyaah fapv jienv zoux meih nyei nzangv-paangh.
  7Meih nyei ndie-mbuangh longc I^yipv daaih nyei
   la'maah ndie-muonc congx jienv biangh,
   longc dorngx meih nyei geh.
  Meih mbaeqc gu'nguaaic nyei ndie,
   se yiem E^li^se^aa koiv-hlen nyei
   ndie-mbuov ndie-luoqc zoux daaih.
  8Sai^ndorn caux Aanwatv Mienh
   zoux meih nyei nzaeng nzangv mienh.
  O Tailaqv aac, meih nyei zaangc mienh
   yiem meih nyei nzangv zoux meih nyei nzangv-jien.
  9Ge^mbaan nyei mienh gox caux maaih buoz-dauh nyei zaangc mienh
   yiem meih gu'nyuoz mbiev meih nyei nzangv-gapv nyei dorngx.
  Koiv nyei yietc zungv nzangv caux ninh mbuo nyei nzangv-nouh
   daaih yiem meih nyei ga'hlen caux meih zoux saeng-eix yienc huox.
  10“ ‘+“Besie Mienh, Lu^nde Mienh, caux Putv Mienh
   yiem meih nyei jun-baeng guanh zoux meih nyei mborqv jaax baeng.
  Ninh mbuo zorqv ninh mbuo nyei torngv-baaih caux hlieqv-muoc
   kuangx jienv meih nyei zingh laatc,
   ninh mbuo bun meih duqv njang-laangc.
  11Aanwatv Mienh caux Helekc Mienh
   yiem gormx meih nyei zingh laatc gu'nguaaic.
   Gaamatv Mienh yaac yiem meih nyei laauh.
  Ninh mbuo zorqv ninh mbuo nyei torngv-baaih
   kuangx jienv weih gormx meih nyei zingh laatc.
   Ninh mbuo bun meih nzueic taux daauh.
12“+‘+“Taansitv Mienh daaih caux meih maaiz maaic weic zuqc meih maaih nyungc-nyungc ga'naaiv camv. Ninh mbuo longc nyaanh, hlieqv, yangh tiec caux jungz tengx meih yienc huox.
13“ ‘+“Yaawaan Mienh, Tu^mban Mienh caux Mesekv Mienh caux meih tiuv ga'naaiv. Ninh mbuo zorqv mienh caux dongh siqv jaa-sic yienc meih nyei huox.
14“+‘+“Mbetc To^gaan^maa Mienh longc maaz caux mborqv jaax nyei maaz caux lorh yienc meih nyei huox.
15“+‘+“Nde^ndaan Mienh caux meih maaiz maaic. Koiv-hlen nyei dorngx camv nyei benx meih maaiz maaic nyei hei. Ninh mbuo dorh zaangz-nyaah caux ngaengc nyei ndiangx-jieqv yienc huox.
16“ ‘+“Silie Mienh mingh mingh daaih daaih caux meih maaiz maaic, weic zuqc meih maaih huox camv. Ninh mbuo longc ndiemh maeng, nzang nyei la'bieiv-jaaix caux ndie-luoqc, longc congx jienv biangh nyei ndie, la'maah ndie-muonc, yiem koiv jaaix nyei la'bieiv caux siqv nyei la'bieiv-jaaix yienc meih nyei huox.
17“ ‘+“Yu^ndaa Mienh caux I^saa^laa^en Mienh caux meih zoux saeng-eix. Ninh mbuo longc Minnitv nyei mbiauh witv, ga'lanv biouv, mueiz-dorngh, ga'lanv youh caux ndie-ndaang yienc meih nyei huox.
18“ ‘+“Ndaa^matv^gatc Mienh caux meih zoux saeng-eix, weic zuqc meih maaih maaiz maaic nyei ga'naaiv camv, nyungc-nyungc maaih nzoih. Ninh mbuo longc Hen^mbon daaih nyei a'ngunc diuv caux ba'gi yungh baeqc nyei biei yienc meih nyei huox.
19“ ‘+“Ninh mbuo dorh a'ngunc diuv yiem Usaan daaih yienc meih nyei ga'naaiv. Ninh mbuo longc dox ziangx nyei hlieqv caux gaan^mbun caux zaah nqaan yienc meih nyei huox.
20“+‘+“Nde^ndaan Mienh longc dimc maaz-geh orn nyei suangx yienc meih nyei huox.
21“+‘+“Aa^laa^mbie Mienh caux Ke^ndaa nyei yietc zungv zoux hlo nyei mienh, zanc-zanc caux meih zoux saeng-eix. Ninh mbuo longc ba'gi yungh dorn, ba'gi yungh gouv caux yungh yienc meih nyei huox.
22“+‘+“Qe^mbaa Mienh caux Laa^aa^maa Mienh caux meih zoux saeng-eix. Ninh mbuo longc yietc zungv gauh longx jiex nyei laapc liuc, nyungc-nyungc la'bieiv-jaaix caux jiem yienc meih nyei huox.
23“ ‘+“Haalaan Mienh, Kaanne caux E^nden Mienh, Qe^mbaa nyei saeng-eix mienh, Atc^su caux Kinmaatv Mienh caux meih maaiz maaic. 24Naaiv deix dorngx nyei mienh longc gauh longx, gauh nzueic jiex nyei lui-houx, longc ndie-mbuov caux congx jienv biangh nyei lui-houx, longc ziex nyungc setv zoux daaih dimc biauv nyei ndie, yaac longc gitv daaih zietc nyei hlaang caux meih maaiz maaic.
  25“+‘+“Taansitv nyei nzangv
   tengx meih tor meih nyei huox.
  Hnangv naaic meih yiem koiv gu'nyuoz
   tor ga'naaiv hniev, zungv buangv nzangv.
  26Nzaeng nzangv nyei mienh
   dorh meih mingh koiv ndo nyei dorngx.
  Dong bung nyei nziaaux
   yiem koiv gu'nyuoz bun meih huv nzengc.
  27Meih nyei zinh zoih, meih nyei huox,
   meih maaiz maaic nyei ga'naaiv,
  meih nyei nzangv-jien nzangv-nouh,
   nzangv nyei ndiangx-zaangc,
   meih nyei saeng-eix mienh
  caux yiem meih gu'nyuoz nyei mborqv jaax baeng
   caux yietc zungv mienh,
  dongh meih zuqc mborqv waaic wuov hnoi,
   yietc zungv ziouc zemh njiec koiv.
  28Nzangv-jien heuc cuotv njoux maengc nyei qiex,
   yiem wuov mbienx zungv ndanc dongz.
  29Da'faanh nzaeng nzangv mienh
   cuotv ninh mbuo nyei nzangv.
  Yiem koiv nyei nzangv-nouh caux yietc zungv nzangv-jien
   daaih souv jienv wuov mbienx.
  30Ninh mbuo bungx-sing bungx-qiex
   hnyouv mun nyei nzauh nyiemv meih.
  Ninh mbuo haaz nie-mbung an ninh mbuo nyei m'nqorngv,
   zungv njangx wuov saaiv-ndui.
  31Weic meih ninh mbuo teix m'nqorngv njang nzengc,
   yaac zuqv jienv la'maah ndie-cou.
  Ninh mbuo hnyouv mun jienv
   bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv duqv kouv haic,
   mba'nziu zungv haih mbaaix.
  32Ninh mbuo nzauh nyiemv meih nyei ziangh hoc
   ninh mbuo weic meih baaux diuh naanc zingh nzung gorngv,
  ‘Maaih haaix dauh hnangv Tailaqv
   yiem koiv gu'nyuoz zuqc mietc?’
  33Meih yiem koiv gan nzangv fungx cuotv maaiz maaic nyei ga'naaiv.
   Meih bun ziex guoqv mienh buangv hnyouv.
  Meih nyei zinh zoih caux huox camv haic
   bun lungh ndiev nyei hungh diex butv zoih.
  34Ih zanc meih yiem koiv ndo nyei dorngx
   zuqc koiv mborqv huv nzengc.
  Meih nyei huox caux yiem nzangv nyei yietc zungv mienh
   caux jienv meih zemh njiec koiv.
  35Yiem koiv-hlen nyei zuangx mienh
   weic meih gamh nziex haic.
  Ninh mbuo nyei hungh diex gamh nziex gau,
   hmien zungv mbienc nzengc.
  36Norm-norm guoqv nyei saeng-eix mienh
   cuotv qiex bun cing a'hneiv meih buangh zuqc kouv.
  Meih nyei setv mueiz gamh nziex! haic,
   yietc liuz maiv maaih meih aqv.”+’+”