28

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Ma Hađăch Ƀon Tir

1Geh nau Yêhôva ngơ đŏng ma gâp: 2"Hơi kon bunuyh, lah hom ma kôranh ƀon Tir, Yêhôva Brah Ndu lah pô aơi, Yorlah nuih n'hâm may sưr ngăn, may lah, Gâp jêng du huê brah, gâp gŭ ta sưng hađăch Brah Ndu ta nklang dak mƀŭt, nđâp tơlah nuih n'hâm may n'hao êng nơm tâm ban nuih n'hâm Brah Ndu, ƀiălah may ăt jêng du huê bu nuyh, mâu di jêng Brah Ndu ôh. 3Aơ, may blau mĭn rlau lơn Y-Đaniel lĕ? Mâu geh ôh hĕ du ntil ndơ khlay ndâp dơi mpôn ma may? 4May hŏ dơi ndrŏng yor ma nau blau mĭn jêh ri gĭt rbăng may nơm; jêh ri prăp bun jêh miah jêh ri prăk tâm jrô prăp drăp may. 5Ma nau gĭt mĭn may tăch drăp, may hŏ n'hao jêh nau ndrŏng may, jêh ri nuih n'hâm may jêng sưr yor nau ndrŏng may. 6Yor nây Yêhôva Brah Ndu lah pôaơ: Yorlah may kơp may nơm jêng blau mĭn tâm ban nuih n'hâm Brah Ndu, 7Yor ri, aơ, gâp mra leo phung bu năch lơh may, phung mpôl băl bunuyh djơh lơn ma lĕ rngôch, dâk tâm lơh đah may; khân păng mra tŏk đao khân păng lơh lơi nau blau mĭn jêh ri nau ueh may, jêh ri ƀư ƀơ̆ lơi nau chrêk lơp may. 8Khân păng mra nklơ̆ may tô̆p tâm Ntu Brŏng jru, jêh ri may mra khĭt tâm nklang klŏng dak mƀŭt, jêh ri may mra khĭt nâm bu bunuyh bu nkhĭt. 9Rnôk nây tra năp măt bunuyh nkhĭt may, may dơi janh lah lĕ pô aơ: Gâp jêng Brah Ndu? Dôl nôk nây may gŭ tâm ti phung nkhĭt may, may jêng kanŏng du huê bunuyh, mâu di jêng Brah Ndu ôh. 10May mra khĭt yor ma ti phung bu năch nâm bu phung mâu ŭch bu koh ntâu ôh. Yêhôva Brah Ndu lah: Gâp nơm yơh ngơi lah nau nây."

Nau Nhĭm Vơl Ma Hađăch Bon Tir

11Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 12Hơi kon bu nuyh, nhĭm vơl hom ma hađăch ƀon Tir jêh ri lah ma păng pô aơ: Yêhôva Brah Ndu lah: May rĭng nŭm lĕ rngôch, bêng ma nau blau mĭn, ueh uĭn rah vah jêh, 13May lĕ gŭ jêh tâm n'gar Êđen, n'gar trao Brah Ndu. May hŏ geh bêng săk ăp ntil lŭ khlay jêng ndơ n'hơm ăn may jêng lŭ karnêlian, lŭ tôpas, jêh ri lŭ jas pidi lŭ krisôlit, lŭ beril jêh ri lŭ êmêrôt.
 Bu lĭr ndop lŭ may jêh ri ndơ nka nđâp ma miah.
 Bu nkra ndơ nây ta nar bu rhăk njêng may lĕ rơm ndrăp ơm jêh.
14May jêng du huê Chêrubim gak, dơi tŏ dak ngi geh bu nkŭm nking; gâp ndâk may ta kalơ yôk kloh ueh Brah Ndu; may hŏ hăn pâl ta nklang nglar chrêk duh nâm bu ŭnh.
15Tâm trong may hăn hŏ saơ rah vah jêh, ntơm bơh nar bu rhăk njêng may, tât bu saơ nau kue tâm may. 16Tâm nau may tăch rgâl drăp ndơ geh âk rmeh rmai, may bêng ma nau ƀai, jêh ri may ƀư tih.
 Yor nay gâp mprơh nklơ̆ may nâm bu ndơ ƀơ̆ ƀơch tă bơh yôk kloh Brah Ndu, Hơi Chêrubim bu king nkŭm ri, gâp ƀư rai may ta nklang phung lŭ nglar chrêk duh nâm bu ŭnh!
17Nuih n'hâm may sưr rlau, yor nau ueh may; jêh ri yor nau chrêk rmah may geh ƀư ăn may ƀư tih jêh đah nau blau mĭn may. Pôri gâp nklơ̆ may tâm neh, dơm may panăp phung hađăch, ăn khân păng treng uănh may. 18May hŏ ƀư ƀơ̆ ƀơch ntŭk jrô kloh ueh may yor tă nau kue may âk ngăn, jêh ri nau may tăch rgâl drăp ndơ mâu geh sŏng ôh; pôri gâp hŏ ăn luh ŭnh tă bơh ta nklang may; păng hŏ su jêh may, jêh ri gâp hŏ ƀư ăn may jêng ŭnh buh ma neh, panăp măt lĕ rngôch bunuyh saơ may. 19Lĕ rngôch phung mpôl băl bunuyh gĭt năl may mra geh nau hih rhâl ma may: Ta aơ may lĕ tât jêh nau lôch dŭt ma may krit hâu ngăn, ƀa ƀơ n'ho ro may mâu mra hôm đŏng ôh.

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Đah Ƀon Sidôn

20Yêhôva ngơi ma gâp: 21Hơi bon bu nuyh, rle muh măt may uănh ma ƀon sidôn, jêh ri mbơh lor jêh ri tâm rdâng đah păng. 22Jêh ri lah; Pô aơ nau Yêhôva
 Brah Ndu lah: Aơ, gâp tâm rdâng đah may, hơi ƀon Sidôn, jêh ri gâp mra mpơl nau ƀư kloh amoh gâp ta nklang may. Khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva, tơlah gâp ma ƀư nau phat dôih ma păng, jêh ri mpơl nau kloh ueh gâp tâm păng.
23Gâp mra njuăl nau ji tât nkhĭl păng, jêh ri geh nau pling mham n'gŏ trong sâng păng; phung bu nkhĭt mra chalôt ta nklang păng yor ma đao dau mra ƀư ma păng văr jŭm ăp njônh; jêh ri khân păng mra gĭt gâp yơh jêng Yêhôva. 24Dôl nôk nây, mâu mra geh ôh tôt lok mâu lah lok krĕ (grĕ) ma ngih Israel, tâm nklang lĕ rngôch bunuyh gŭ chiau meng khân păng, phung nây ƀư đah khân păng ma nau tâm rmot. Rnôk nây khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva Brah Ndu. 25Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Tơlah gâp hŏ rgum jêh ngih Israel tay đŏng, tă bơh phung ƀon lan ntŭk gâp ăn gŭ ƀư chah rai jêh khân păng, jêh ri gâp tâm mpơl nau kloh ueh gâp tâm khân păng ta năp măt phung mpôl băt bunuyh, rnôk nây khân păng mra gŭ tâm bri khân păng nơm, bri gâp hŏ ăn jêh ma oh mon gâp jêng Y-Yakôb. 26Khân păng mra gŭ ta nây đăp-rmên, mra ndâk ngih vâl jêh ri tăm play kriăk ƀâu. Khân păng gŭ đăp rmên ta ntŭk nây, tơlah gâp hŏ ƀư jêh nau phat dôih ma lĕ rngôch phung gŭ chiau meng khân păng, jêng phung mpôl băl bunuyh lĕ ƀư jêh ma khân păng ma nau tâm rmot; jêh ri khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân păng.