28

Tej lug has txug vaajntxwv huv nroog Thailab

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le has rua tug thawj huv lub nroog Thailab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Koj lub sab khaav theeb hab koj has tas,
   “Kuv yog ib tug vaajtswv,
  kuv nyob sau tej vaajtswv lub zwm txwv
   huv plawv havtxwv.”
  Tassws koj tsuas yog tuabneeg xwb,
   tsw yog vaajtswv,
  txawm yog koj xaam pum tas
   koj ntse le ib tug vaajtswv.
  3Koj ntse dua Taniyee tag,
   tsw muaj ib yaam daabtsw kws koj tsw paub.
  4Koj swv koj tug tswvyim hab koj kev txawj ntse
   nrhav tau nyaj txag rua koj,
  hab sau tej nyaj tej kub
   lug rua huv koj tej txhaab.
  5Koj swv koj tug tswvyim luj kawg
   kws txawj ua laag ua luam
  koj txhad tsaav tau koj tej nyaj txag
   tau ntau zuj zug rua koj,
   hab koj lub sab txhad khaav theeb rua koj tej nyaj txag.
  6Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
   Vem koj xaam pum tas koj ntse ib yaam le ib tug vaajtswv,
  7vem le nuav kuv yuav coj lwm haiv tuabneeg
   tuaj tawm tsaam koj,
  yog haiv tuabneeg kws ua nruj ua tswv
   heev dua ib tsoom tebchaws huvsw.
  Puab yuav rhu ntaaj tawm tsaam
   tej kev zoo nkauj kws koj tug tswvyim ua
   hab ua puag tsuas koj lub koob meej.
  8Puab yuav thawb koj moog rua huv tub tuag teb,
   koj yuav tuag rua huv havtxwv ib yaam le raug tua.
  9Koj tseed yuav has tas,
   “Kuv yog ib tug vaajtswv,”
   taab meeg cov kws tua koj lov?
  Koj tsuas yog tuabneeg xwb,
   kws nyob huv cov kws ntaus koj txhais teg,
   koj tsw yog ib tug vaajtswv.
  10Koj yuav tuag yaam nkaus le cov kws tsw ua kevcai txav
   tuag rua huv lwm haiv tuabneeg txhais teg
  vem kuv tub has ca lawm.
   Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”

Quaj ntsuag Thailab tug vaajntxwv

11Yawmsaub has dua lug tuaj rua kuv tas, 12“Tuabneeg tug tub, ca le tsaa suab hu zaaj nkauj ntsuag rua Thailab tug vaajntxwv, hab has rua nwg tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Koj txeev ua lub nplhaib nas hom thawj
   kws zoo tshaaj plawg,
  koj muaj tswvyim kawg,
   hab zoo nkauj kawg nkaus.
  13Koj txeev nyob huv Etee, kws yog Vaajtswv lub vaaj.
   Txhua yaam qai zeb hlaws muaj nqes
   muab lu rua koj lub tsho,
  yog qai zeb lab pis tseb, qai zeb daaj pis lig,
   hab qai zeb daaj tshab tshab,
  qai zeb ntsuab laam lug, qai zeb ntsuab pis xab,
   hab qai zeb av txho ci laam lug,
  qai zeb phaithu yimlaaj, qai zeb ntsuab quas lab,
   hab qai zeb ntsuab txho.
  Tej hlaws qai zeb nuav muab ntsa rua huv lub taig kub
   hab tej kws txaij nraug zeeg yog kub.
  Tej nuav tub npaaj ca rua koj
   rua nub kws tswm koj.
  14Thaus kuv tswm koj kuv muab
   ib tug tubkhai Khelunpee tsom kwm koj,j
  koj txeev nyob sau Vaajtswv lub roob kws dawb huv,
   koj tsuj pis ntag tej laag zeb
   kws ci laam quas lug le nplaim tawg.
  15Koj lub neej tsw muaj chaw thuaj le
   txwj nub kws tswm koj,
   lug txug thaus pum kev txhum txem tshwm huv koj.
  16Qhov kws koj ua laag ua luam ntau nplua mag ntawd
   koj kuj ua nruj ua tswv hab koj ua txhum muaj txem,
  kuv txhad muab koj laim ntawm Vaajtswv lub roob moog
   vem koj qas vuab tsuab,
  hab tug tubkhai Khelunpee kws tsom kwm koj
   ntab koj tawm huv tej laag zeb
   kws ci laam quas lug le nplaim tawg moog.
  17Koj lub sab khaav theeb
   vem yog qhov kws koj zoo nkauj,
  qhov kws koj muaj koob meej
   ua rua koj tug tswvyim ruag quas zug.
  Kuv muab koj laim rua huv peg teb lawm,
   kuv muab koj nthuav rua tej vaajntxwv saib,
   sub puab lub qhov muag txhad ntsa quas ntsoov koj.
  18Vem koj ua phem ntau kawg
   rua kev ua laag ua luam tsw ncaaj,
   koj txhad ua qas puag tsuas koj lub chaw pe hawm.
  Vem le nuav kuv txhad coj suavtawg huv plawv koj lug.
   Suavtawg kub koj taag,
  kuv ua rua koj caj plauv tshauv taag rua huv aav
   taab meeg txhua tug kws saib ntsoov.
  19Ib tsoom tuabneeg tej kws paub koj
   kuj poob sab nthaav txug koj.
  Koj lug txug qhov kawg kws txaus ntshai kawg,
   hab pluj plag moog ib txhws.’ ”

Tej lug has txug Xaintoo

20Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 21“Tuabneeg tug tub, ca le tsom ntsoov rua Xaintoo hab cev Vaajtswv lug tawm tsaam lub moos ntawd, 22hab has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Xaintoo 'e, saib maj, kuv tawm tsaam koj,
   kuv yuav ua kuv tug fwjchim ci ntsaa ab
   tshwm lug rua huv koj.
  Mas luas yuav paub tas kuv yog Yawmsaub
   rua thaus kuv teem txem rua lub moos ntawd,
  hab ua kuv txujkev dawb huv
   tshwm rua huv lub moos ntawd.
  23Vem yog kuv yuav tso mob kis lug rua huv nwg
   hab tso ntshaav lug rua huv nwg tej kev.
  Tuabneeg yuav raug tua tuag pawg quas yawg rua huv nwg,
   yuav raug tuag rua tej nav ntaaj kws tuaj txhua faab tuaj ntaus nwg.
   Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.
24“ ‘Cov Yixayee mas yuav tsw muaj xuav paug ntsaaj lug chob hab tsw muaj xuav paug ntswm lug tsuab dua le lawm, rua huv plawv tej tebchaws kws nyob ib ncig puab kws txeev ua saib tsw taug puab. Mas puab yuav paub tas kuv yog Vaajtswv Yawmsaub.
25“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Thaus kuv sau zog cov Yixayee huv tej tebchaws kws puab tswv rw quas sua moog lawm, hab thaus kuv ua kuv txujkev dawb huv tshwm rua huv puab taab meeg ib tsoom tebchaws pum, mas puab yuav tau nyob huv puab lub tebchaws kws kuv tub muab pub rua kuv tug tub qhe Yakhauj lawm. 26Mas puab yuav tau nyob huv lub tebchaws hov tso sab plhuav, puab yuav ua vaaj ua tsev hab cog vaaj txwv maab. Thaus kuv txav txem rua tej tuabneeg kws nyob ib ncig puab kws ua saib tsw taug puab taag lawm, mas puab yuav nyob tso sab plhuav. Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub yog puab tug Vaajtswv.’ ”