28

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Mtao Buôn Tir

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, lač bĕ kơ khua kiă kriê ƀuôn Tir, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač:
  Kyuadah ai tiê ih mgao,
   ih lač, “Kâo jing sa čô yang,
  kâo dôk gŭ ti jhưng mtao sa čô yang
   ti krah êa ksĭ,”
  ƀiădah ih jing sa čô mnuih, amâo djŏ yang ôh,
   wăt tơdah ih yap ih pô jing knhâo msĕ si sa čô yang.
  3Nĕ anei, ih knhâo hĭn kơ Y-Daniel mơ̆?
   Amâo mâo sa mnơ̆ng jing hgăm kơ ih ôh hĕ?
  4Hŏng klei knhâo leh anăn klei ih thâo săng
   ih bi mâo kơ ih pô klei mdrŏng,
  kăm pioh leh mah leh anăn prăk
   hlăm adŭ pioh ngăn ih.
  5Hŏng klei knhâo snăk ih čhĭ mnia,
   ih bi mđĭ leh klei mdrŏng ih,
  leh anăn ai tiê ih jing leh mgao
   kyua klei mdrŏng ih.
6Kyuanăn Yêhôwa Aê Diê lač snei:
   Kyuadah ih yap ih pô jing knhâo
   msĕ si sa čô yang,
  7nĕ anei kâo srăng atăt phung tue ngă kơ ih,
   phung găp djuê mnuih jhat hĭn;
  leh anăn diñu srăng suê̆ đao gưm diñu ngă kơ klei siam leh anăn klei knhâo ih,
   leh anăn bi čhŏ klei guh kơang ih.
  8Diñu srăng dlăm ih hlăm Ƀăng Êlam,
   leh anăn ih srăng djiê hŏng klei djiê jhat ƀai ti krah êa ksĭ.
  9Hlăk anăn ih ăt srăng lač mơ̆, “Kâo jing sa čô yang,”
   ti anăp phung bi mdjiê ih?
  Ih srăng jing knŏng sa čô mnuih, amâo djŏ yang ôh,
   hlăm kngan phung bi mdjiê ih.
  10Ih srăng djiê msĕ si pô arăng amâo khăt klĭt ôh,
   hŏng kngan phung tue.
 Kâo blŭ leh klei anăn, Yêhôwa Aê Diê lač.’ ”

Klei Čŏk Hia kơ Mtao Ƀuôn Tir

11Yêhôwa lŏ blŭ kơ kâo: 12“Ơ anak mnuih, čŏk hia bĕ kyua mtao ƀuôn Tir leh anăn lač kơ ñu: ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač:
  Ih jing leh mnơ̆ng kđăm kơ klei klă
   bŏ hŏng klei knhâo leh anăn klei siam ih jing klă.
  13Ih dôk leh hlăm war Êđen,
   war djam Aê Diê;
  djăp mta boh tâo yuôm jing mnơ̆ng guôm ih,
   boh tâo karnêlian, boh tâo tôpas, leh anăn boh tâo jaspidi,
  boh tâo krisôlit, boh tâo bêril, leh anăn boh tâo ônik,
   boh tâo saphir, boh tâo karbunklơ, leh anăn boh tâo êmêrôt.
  Arăng mƀlir boh tâo ih leh anăn mnơ̆ng kač ih hŏng mah;
   arăng mkra mnơ̆ng anăn ti hruê arăng hrih ih.
  14Kâo trôč êa ƀâo mngưi kơ ih mdưm ih sa čô čêrubim gak,
   msĕ snăn yơh kâo mdưm ih.
  Ih dôk leh ti dlông čư̆ doh jăk Aê Diê,
   ih êbat leh ti krah boh tâo pui.
  15Ih amâo mâo klei arăng dưi ƀuah ôh hlăm êlan ih êbat,
   mơ̆ng hruê arăng hrih ih leh,
   tơl truh hruê arăng ƀuh klei wê hlăm ih.
  16Hlăm klei êbeh dlai ih čhĭ mnia,
   ih bŏ hŏng klei ƀai,
  leh anăn ih ngă soh.
   Kyuanăn, kyua ih jing sa mta mnơ̆ng čhŏ, kâo suôt ih leh mơ̆ng čư̆ Aê Diê,
  leh anăn kâo suôt ih leh, Ơ čêrubim gak,
   mơ̆ng ti krah boh tâo pui.
  17Ai tiê ih mgao
   kyua klei siam ih;
  ih bi soh leh klei knhâo ih
   kyua klei guh kơang ih mâo.
  Snăn kâo dlăm ih ti lăn;
   kâo brei ih jing mnơ̆ng phung mtao dlăng,
   čiăng bi hrăp ală diñu.
  18Hŏng lu klei wê ih ngă,
   hlăm klei ih čhĭ mnia amâo mâo kpă ôh
  ih bi čhŏ leh adŭ doh jăk ih.
   Snăn kâo bi kbiă leh pui mơ̆ng ti krah ih;
  pui anăn čuh ih leh,
   leh anăn kâo bi mlih ih jing hbâo ti rŏng lăn,
   ti anăp ală jih jang phung ƀuh ih.
  19Jih jang phung găp djuê mnuih thâo kral ih
   bi kngăr kyua ih;
  ih truh leh kơ klei knhal tuč bi huĭ snăk,
   leh anăn hlŏng lar amâo srăng lŏ mâo ih ôh hlŏng lar.’ ”

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng hŏng Ƀuôn Sidôn

20 Yêhôwa blŭ kơ kâo: 21“Ơ anak mnuih, wir bĕ ƀô̆ ih phă ƀuôn Sidôn, leh anăn hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng ñu 22leh anăn lač: ‘Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač:
  Nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng ih, Ơ ƀuôn Sidôn,
   leh anăn kâo srăng bi êdah klei guh kơang kâo ti krah ih.’
  Leh anăn diñu srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa
   tơdah kâo bi truh klei phat kđi kơ ñu,
   leh anăn bi êdah klei doh jăk kâo hlăm ñu.
  23Kyuadah kâo srăng mơĭt klei ruă bi mdjiê kơ ñu,
   leh anăn klei tuh êrah hlăm êlan dơ̆ng ñu;
  phung arăng bi mdjiê srăng êbuh ti krah ñu,
   kyua đao gưm ngă kơ ñu jŭm gah găn.
   Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo gơ̆ jing Yêhôwa.
24Leh anăn amâo srăng lŏ mâo ôh kơ sang Israel êruê tlŏ amâodah êruê wač diñu ti krah jih jang phung riêng gah diñu, phung anăn ngă kơ diñu hŏng klei bi êmut. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo gơ̆ jing Yêhôwa Aê Diê.”
25Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač: “Tơdah kâo bi kƀĭn sang Israel mơ̆ng phung ƀuôn sang kâo bi bra leh diñu, leh anăn bi êdah klei doh jăk kâo hlăm diñu ti anăp ală phung găp djuê mnuih, hlăk anăn diñu srăng dôk hlăm čar diñu pô kâo brei leh kơ dĭng buăl kâo Y-Yakôp. 26Leh anăn diñu srăng dôk hlăm čar anăn hŏng klei hơĭt. Diñu srăng mdơ̆ng sang leh anăn pla đang boh kriăk ƀâo. Diñu srăng dôk hŏng klei hơĭt tơdah kâo bi truh klei bi kmhal kơ jih jang phung riêng gah diñu, phung ngă leh kơ diñu hŏng klei bi êmut. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa Aê Diê diñu.”