29

Tej lus uas hais txog Iyi

1Hnub xiab kaum ob, lub kaum hli, xyoo kaum, Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li tsom ntsoov tawm tsam Falau vajntxwv Iyi, thiab cev Vajtswv lus tawm tsam nws thiab cov Iyi huvsi. 3Cia li hais los maj hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Kuv tawm tsam koj, Falau vajntxwv Iyi.
   Koj yog tus niag zaj
   uas nyob hauv nws tej hav dej,
  koj hais tias, “Niag dej Nai yog kuv li,
   kuv tsim nws rau kuv.”
  4Kuv yuav muab nqe lauj
   nqe koj lub kaum ncauj,
  thiab ua rau tej ntses hauv hav dej
   khuam koj cov nplai,
  thiab kuv yuav rub koj tawm
   hauv koj tej hav dej los,
  nrog tej ntses hauv koj tej hav dej
   uas khuam koj cov nplai ua ke los.
  5Kuv yuav muab koj thiab tej ntses huvsi
   hauv koj tej hav dej
   laim rau hauv tebchaws moj sab qhua.
  Koj yuav poob rau hauv pem teb,
   tsis muaj leejtwg khaws koj coj mus log.
  Kuv muab koj cob rau tej tsiaj qus hauv ntiajteb
   thiab tej liaj dav saum nruab ntug noj.
  6Mas tej neeg uas nyob hauv Iyi tebchaws
   sawvdaws yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.
  Vim koj yog tus pas nrig tauj deg
   rau cov Yixayee,
  7thaum lawv xuas tes tuav koj,
   koj kuj lov thiab hlais lawv txhua tus xub pwg.
  Thaum lawv pheeb koj, koj kuj lov,
   thiab ua rau lawv txhua tus lub duav tshee tag.
8“ ‘Yog li no Vajtswv Yawmsaub thiaj hais li no tias, Saib maj, kuv yuav coj ntaj los raug koj thiab kuv yuav txiav tej neeg thiab tej tsiaj txhu tu ntawm koj mus. 9Mas Iyi tebchaws yuav raug muab tso tseg nyob do cuas cia. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.
 “ ‘Vim koj hais tias, “Niag dej Nai yog kuv li, kuv tsim nws,”
10yog li no, saib maj, kuv tawm tsam koj thiab tawm tsam koj tej hav dej, thiab kuv yuav ua rau tebchaws Iyi tag nrho raug muab tso tseg nyob do cuas cia txij ntua lub moos Midoo mus txog lub moos Xi‑ene, mus txog ntua Khuj ciam teb. 11Yuav tsis muaj neeg txhais kotaw hla lub tebchaws ntawd, thiab yuav tsis muaj tsiaj txhu tej kotaw hla lub tebchaws ntawd. Yuav tsis muaj neeg nyob mus txog plaub caug xyoo. 12Thiab kuv yuav ua rau lub tebchaws Iyi nyob do cuas cia rau hauv nruab nrab tej tebchaws uas nyob do cuas cia lawd. Thiab nws tej moos yuav nyob do cuas cia plaub caug xyoo rau hauv nruab nrab tej moos uas raug muab tso tseg piam tag lawd. Kuv yuav ua rau cov Iyi khiav ri sua mus rau hauv ib tsoom tebchaws thiab ntiab lawv mus nyob rau hauv luag tej tebchaws.
13“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Dhau plaub caug xyoo lawm, kuv yuav qaws cov Iyi hauv tej tebchaws uas lawv khiav ri sua mus nyob lawd rov los. 14Kuv yuav pub cov Iyi rov vam meej li qub, thiab coj lawv rov los rau lub tebchaws Palau, uas yog lawv qub teb qub chaw. Mas lawv yuav ua lub tebchaws uas me kawg rau qhov ntawd. 15Iyi yuav ua lub tebchaws uas me dua luag tej tebchaws huvsi, thiab yuav tsis ua loj rau saum ib tsoom tebchaws dua li lawm. Kuv yuav ua rau lawv ua lub tebchaws me me tsis muaj peevxwm kav tau lwm lub tebchaws. 16Thiab lawv yuav tsis ua cov Yixayee lub chaw vam khom dua li lawm, thiaj nco txog Yixayee kev txhaum uas mus thov kev pab ntawm Iyi. Mas lawv thiaj yuav paub tias kuv yog Vajtswv Yawmsaub.’ ”
17Hnub xiab ib, lub ib hlis, xyoo nees nkaum xya, Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 18“Neeg tus tub, vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo tau kom nws pab tub rog mus ntaus lub nroog Thailab khwv kawg ua rau txhua tus tub rog plaubhau hle tag thiab txhua tus xub pwg hle tawv. Txawm li ntawd los nws cov tub rog tsis tau ib yam dabtsi hauv Thailab ua nqe zog uas nws ntaus lub nroog ntawd. 19Yog li ntawd, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav muab Iyi tebchaws rau vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo, mas nws yuav thauj tej nyiaj txiag huvsi mus, nws yuav lws thiab txeeb mus ua nqe ntiav nws pab tub rog. 20Kuv muab Iyi tebchaws pub rau nws ua nqe zog rau tej haujlwm uas nws tau ua lawd, twb yog lawv ua haujlwm rau kuv. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
21“Hnub ntawd kuv yuav ua kom muaj ib tug kub tuaj rau hauv cov Yixayee, thiab kuv yuav qheb Exekhee koj lub qhov ncauj hais lus rau hauv lawv nruab nrab. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.”