29

Cev Vajtswv Lus Cem Tebchaws Iziv

1Lub kaum hli ntuj hnub kaum ob, xyoo kaum uas peb raug ntes mus, tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li cev kuv tej lus cem Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv. Koj qhia rau nws hais tias, nws thiab nws cov neeg yuav raug txim. 3Koj hais tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv li no: Kuv yog koj tus yeebncuab, koj yog tus nabqa loj uas tsiv heev pw hauv hav dej. Koj hais tias tus dej Niles yog koj li, thiab koj tsim nws. 4Kuv yuav muab nuv chob koj puabtsaig kom tshab plaws thiab ua kom cov ntses uas nyob hauv koj tus dej lo koj tej nplai. 5Kuv yuav muab koj thiab cov ntses uas lo rau ntawm koj cov nplai pov rau tom tiaj suabpuam thiab yuav tsis muaj neeg muab koj faus. Kuv yuav cia tej noog thiab tej tsiaj los noj koj. 6Cov neeg uas nyob hauv tebchaws Iziv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”
 Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees tso siab rau koj txojkev pab, tiamsis koj twb khov tsis cuag tus nyuag kav tauj iab.
7Thaum cov Yixalayees cev tes tuav koj, koj lov chob lawv pwgpu, thiab thaum lawv pheeb koj, koj lov ua rau lawv sav duav. 8Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais qhia rau koj hais tias kuv yuav tso neeg nqa ntaj tuaj tua koj; lawv yuav tua koj cov neeg thiab tej tsiaj txhu kom tuag tas. 9Tebchaws Iziv yuav nyob qhuav nquas cia, koj thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.
 “Rau qhov koj hais tias tug dej Niles yog koj li thiab koj yog tus tsim,
10nimno kuv yog koj thiab tus dej Niles tus yeebncuab. Kuv yuav ua kom tebchaws Iziv nyob qhuav nquas cia, txij ntua ntawm lub nroog Minkedaus uas nyob sab qaumteb mus ti nkaus lub nroog Axavas uas nyob sab qabteb, thiab mus txog rau ntawm cov neeg Sudas tus ciamteb. 11Yuav tsis muaj neeg lossis tsiaj taug kev hla lub tebchaws ntawd li. Yuav tsis muaj neeg nyob rau hauv lub tebchaws ntawd plaub caug xyoo. 12Kuv yuav ua kom tebchaws Iziv nyob nphob xuav rau hauv ntiajteb no. Nws tej nroog yuav pob puas mus txog plaub caug xyoo thiab yuav puastsuaj phem tshaj lwm lub nroog. Kuv yuav ua kom cov neeg Iziv poob tebchaws. Lawv yuav tawg mus nyob xyaw lwm haivneeg rau txhua lub tebchaws.”
13Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Tom qab uas dhau plaub caug xyoo lawm, kuv yuav coj cov neeg Iziv uas mus nyob xyaw lwm haivneeg rov qab los, 14thiab kuv yuav cia lawv los nyob rau sab qabteb hauv tebchaws Iziv uas yog lawv qub teb qub chaw. Lawv lub tebchaws yuav tsis muaj hwjchim; 15lub tebchaws ntawd yog lub uas tsis muaj hwjchim tshaj plaws hauv ntiajteb no. Lawv yuav tsis tau kav lwm haivneeg ntxiv lawm. Kuv yuav ua kom lawv tsis muaj hwjchim, lawv thiaj yuav kav tsis tau lwm haivneeg. 16Cov Yixalayees yuav tsis mus vamkhom cov Iziv pab lawm. Cov Iziv txojkev txhaum ua rau cov Yixalayees pom hais tias lawv tso siab yuam kev rau cov Iziv lawm. Ces cov Yixalayees thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam.”

Nenpukajnexales Txeeb Tau Tebchaws Iziv

17Lub ib hlis ntuj hnub xiab ib, xyoo nees nkaum xya uas peb raug ntes mus, tus TSWV hais rau kuv hais tias, 18“Tub noobneej, Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos twb sawv kev tuaj ntaus lub nroog Tiles lawm. Nws yuam nws cov tubrog kom ris nra hnyav heev ua rau lawv dohau thiab xubpwg hle tawv tas. Txawm li ntawd los nws thiab nws cov tubrog tsis tau ib yam dabtsi hauv lub nroog Tiles ua nqi zog li. 19Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais li no: Kuv yuav muab lub tebchaws Iziv cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales. Nws yuav huab thiab nqa cov Iziv tej nyiaj tej kub mus them nws cov tubrog. 20Kuv yuav muab lub tebchaws Iziv ua nqi zog rau nws, rau qhov nws cov tubrog ua haujlwm rau kuv. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
21“Txog thaum uas tej ntawd tshwmsim lawm, kuv yuav ua kom cov Yixalayees rov muaj hwjchim. Exekees, koj cia li mus hais kom txhua tus hnov, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”