29

Douc Waac Gorngv I^yipv Deic-Bung

1Yie mbuo zuqc guaatv mingh da'ziepc hnyangx, ziepc hlaax, ziepc nyeic wuov hnoi, yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc huin hmien mingh douc waac gorngv I^yipv nyei hungh, Faalo, caux gormx I^yipv Deic-Bung. 3Gunv gorngv aqv. Oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“I^yipv nyei hungh, Faalo aah! Yie zoux meih nyei win-wangv aqv.
   Meih se yietc dauh domh jung-hungh bueix jienv meih ganh nyei ndoqv gu'nyuoz gorngv,
  “Nai^aa Ndaaih se yie nyei,
   yie zeix daaih.”
  4Yie, Tin-Hungh, oix longc domh diux kuangx jienv meih nyei haah baah,
   aengx bun yiem meih nyei ndoqv nyei mbiauz naetv jienv meih nyei jiex.
  Meih nyei yietc zungv ndoqv nyei mbiauz naetv jienv meih nyei jiex,
   yie ziouc yiem meih nyei ndoqv gu'nyuoz tor meih cuotv daaih.
  5Yie oix zorqv meih, liemh meih nyei yietc zungv ndoqv nyei mbiauz,
   zoi guangc deic-bung-huaang gu'nyuoz.
  Meih oix ndortv njiec lomc-huaang
   yaac maiv maaih haaix dauh siou zunv biopv meih.
  Yie zorqv meih bun ndau-beih nyei hieh zoih
   caux ndaamv-lungh nyei norqc zoux nyanc hopv.”
6Wuov zanc yiem I^yipv nyei zuangx mienh ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
 “ ‘+“Meih weic I^saa^laa^en Mienh hnangv diuh luoqc diqc biaav-mbiaac.
7Ninh mbuo longc buoz nanv jienv meih, meih ziouc nauv mi'aqv. Ninh mbuo yietc zungv nyei mba'dauh zuqc betv waaic. Ninh mbuo bueic meih, meih ziouc nauv mi'aqv, wuotv zuqc ninh mbuo yietc zungv nyei jaaiv.
8“ ‘Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, yie oix longc nzuqc ndaauv zoux bun meih. Yie oix yiem meih mbu'ndongx zorqv meih nyei mienh caux saeng-kuv pai guangc. 9I^yipv Deic-Bung ziouc benx baaic waaic nyei ndau-huaang. Wuov zanc ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
 “ ‘Meih gorngv, “Nai^aa ndaaih se yie nyei. Yie zeix daaih.”
10Weic naaiv yie caux meih aengx caux meih nyei yietc zungv ndoqv zoux win-wangv. Yie oix bun I^yipv Deic-Bung benx baaic waaic nyei ndau-huaang yiem Mikv^ndon taux Si^e^ne aengx jiex mingh taux E^ti^o^bie nyei gapv-jaaix. 11Maiv maaih mienh nyei zaux fai saeng-kuv nyei deih jiex wuov norm deic-bung. Maiv maaih haaix dauh yiem naaic buangv feix ziepc hnyangx. 12Beiv baaic huaang nyei zuangx guoqv, yie oix bun I^yipv benx gauh baaic huaang nyei deic-bung. Beiv lungh ndiev yietc zungv baaic huaang nyei zingh, I^yipv nyei zingh zungv gauh baaic huaang jiex buangv feix ziepc hnyangx. Yie oix bun I^yipv Mienh faatv nzaanx mingh yiem maanc guoqv maanc fingx mbu'ndongx.
13“ ‘Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, jiex liuz feix ziepc hnyangx, yie oix siouc zunv zuqc nzaanx mingh yiem maanc fingx mbu'ndongx nyei I^yipv Mienh. 14Yie oix bun I^yipv aengx duqv longx hnangv loz wuov nor, yaac oix dorh I^yipv Mienh yiem ninh mbuo nyei buonv-deic, Batc^lotv wuov. Yiem wuov ninh mbuo ziouc benx norm mau nyei guoqv. 15Beiv maanc guoqv, I^yipv se gauh mau jiex nyei guoqv, yietc liuz maiv haih taaih ganh gauh hlo ganh norm guoqv. Yie oix bun ninh mbuo benx norm faix nyei guoqv ziouc yietc liuz maiv haih aengx gunv ganh norm guoqv. 16Yietc liuz maiv haih benx I^saa^laa^en nyei zeiv-fun kaux nyei guoqv. Hnangv naaic I^saa^laa^en nyei zeiv-fun haih jangx zuqc ninh mbuo huin nzuonx mingh kaux I^yipv baamz zuiz. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv Tin-Hungh. ’+”

Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh Mborqv I^yipv

17Yie mbuo zuqc guaatv mingh nyic ziepc cietv wuov hnyangx, zih hlaax saeng-yietv, yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 18“Baamh mienh aah! Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, bun ninh nyei jun-baeng guanh zoux gong hniev, taux ninh mbuo yietc zungv m'nqorngv njang nzengc. Mouz dauh baeng nyei mba'dauh yaac taatv nzengc. Maiv gunv hnangv naaic, ninh mbuo ndortv qaqv mborqv Tailaqv wuov zanc, ninh caux ninh nyei jun-baeng maiv duqv haaix nyungc weic zoux ninh mbuo mborqv Tailaqv nyei fin-kouv. 19Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie oix zorqv I^yipv jiu bun Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa. Ninh oix bienh nzengc I^yipv nyei zinh zoih, luv nzengc, caangv nzengc ninh mbuo nyei ga'naaiv, longc zoux ninh nyei jun-baeng guanh nyei fin-kouv. 20Yie zorqv I^yipv Deic-Bung jiu bun ninh weic zoux ninh mbuo cuotv qaqv zoux nyei fin-kouv, weic zuqc ninh mbuo tengx yie zoux. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
21“Taux wuov hnoi, yie oix bun I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aengx henv jiez daaih yaac bun meih, E^se^ken, yiem ninh mbuo mbu'ndongx gorngv. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.