31

Iyi zoo le tug ntoo cab kws luv

1Nub xab ib, lub peb hlis, xyoo kaum ib, Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas. 2“Tuabneeg tug tub, ca le has rua vaajntxwv Falau huv Iyi hab nwg ib tsoom pejxeem coob coob tas,
  “ ‘Qhov kws koj ua luj heev ntawd koj zoo le leejtwg?
  3Swm xaav saib, Axilia zoo yaam nkaus le
   tug ntoo cab huv Lenpanoo
  muaj ceg zoo nkauj muaj nplooj ntxoov quas nyog
   lub ntsws sab kawg nkaus moog laum fuab.
  4Muaj dej yug nwg, hab tej dej huv aav
   ua rua nwg hlub sab sab,
  tej dej hov ndwg vej ib ncig lub chaw kws nwg cog,
   hab ncau tawm lug moog rua tej ntoo huv haav zoov huvsw.
  5Nwg txhad sab heev dhau tej ntoo huv haav zoov huvsw,
   ceg kuj nthuav daav hab tej ceg kuj ntev,
   vem muaj dej ntau ua rua nwg hlub zoo.
  6Tej naag noog sau nruab ntug huvsw
   lug ua zeg rua huv nwg tej ceg,
  tej tsaj qus huvsw lug xyaa mivnyuas
   rua huv qaab nwg tej ceg,
  hab txhua lub tebchaws kws luj kawg
   nyob huv qaab nwg tug duab ntxoo.
  7Nwg zoo nkauj kawg vem nwg luj kawg hab nwg tej ceg ntev,
   vem caag ntsa aav moog txug dej ntau.
  8Cov ntoo cab huv Vaajtswv lub vaaj
   tub zoo tsw cuag le nwg,
   cov ntoo thuv tub zoo tsw cuag le nwg tej ceg,
  cov faaj kum yimfuab pev tsw tau rua nwg tej ceg,
   tsw muaj ib tsob ntoo huv Vaajtswv lub vaaj
   zoo nkauj cuag le nwg.
  9Kuv ua rua nwg zoo nkauj nthuav ceg ntau heev,
   mas tej ntoo huvsw huv Etee kuj khib nwg,
   yog tej ntoo huv Vaajtswv lub vaaj.

10“ ‘Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Vem yog nwg sab hab tshoom nwg lub ntsws sab moog rua huv plawv cov fuab, hab nwg lub sab khaav theeb vem yog nwg sab, 11kuv muab nwg rua huv tug thawj kws kaav ib tsoom tebchaws txhais teg, mas tug hov rau txem rua nwg npaum nkaus le nwg tej kev ua phem tag tag le. Kuv tub muab nwg laim pov tseg lawm. 12Lwm haiv tuabneeg, yog haiv tuabneeg kws ua nruj ua tswv heev dhau ib tsoom tebchaws, muab nwg ntuv pov tseg. Nwg tej ceg poob rua sau tej roob hab huv tej haav huvsw, hab nwg tej ceg kws luv nyob rua txhua lub haav dej huv lub tebchaws. Mas ib tsoom tuabneeg huv qaab ntuj tawm ntawm nwg tug duab ntxoo moog tso nwg tseg. 13Tej naag noog sau nruab ntug huvsw lug nyob sau nwg tej ceg kws luv taag, hab tej tsaj qus huvsw lug nyob sau nwg tej ceg ntawd. 14Qhov kws ua le nuav kuj yog ua rua tej ntoo kws nyob ntawm ntug dej tsw xob muaj ib tug tuaj sab heev hab tshoom nwg lub ntsws sab moog rua huv plawv cov fuab, hab txhad tsw muaj ib tug ntoo nqug dej luj sab ib yaam le ntawd. Tsua qhov puab suavdawg yuav raug muab rua huv txujkev tuag, yog muab cob rua huv nruab yeeb nrug cov tuabneeg ua ke, yog cov kws moog rua huv tub tuag teb lawd.
15“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Thaus tug ntoo hov moog rua huv tub tuag teb lawm, kuv ua rua dej huv aav laum nkaus nwg hab quaj ntsuag nwg, tauv nwg tej dej tsw pub ndwg, mas tej dej ntau ntau tu nrho. Vem nwg raug le nuav kuv muab txujkev tsaus ntuj looj nkaus Lenpanoo hab txhua tsob ntoo huv haav zoov qhuav taag. 16Kuv yuav ua ib tsoom tebchaws tseeg quas nkawg rua lub suab kws nwg qaug, yog thaus kuv muab nwg laim rua huv tub tuag teb ua ke nrug cov kws tub moog rua huv tub tuag teb lawm. Mas tej tsob ntoo huv Etee huvsw hab tej ntoo kws zoo tshaaj plawg hab zoo kawg nkaus huv Lenpanoo, txhua tsob ntoo kws nqug dej, yuav tau txais kev nplig sab huv nruab yeeb. 17Cov kws nyob huv ib tsoom tebchaws kws paab nwg hab nyob huv qaab nwg tug duab ntxoo nrug nwg ua ke moog rua huv tub tuag teb, moog rua cov kws raug ntaaj tua.
18“ ‘Tej ntoo huv Etee muaj tsob twg tau koob meej hab tau ua luj cuag le koj? Koj yuav raug muab coj nrug tej ntoo huv Etee ua ke moog rua huv nruab yeeb, koj yuav pw huv plawv cov kws tsw ua kevcai txav, ua ke nrug cov kws raug ntaaj tua tuag.
 “ ‘Nuav yog Falau hab nwg tej pejxeem coob coob huvsw. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”