31

Iyi zoo li tus ntoo ciab uas lov

1Hnub xiab ib, lub peb hlis, xyoo kaum ib, Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias. 2“Neeg tus tub, cia li hais rau vajntxwv Falau hauv Iyi thiab nws ib tsoom pejxeem coob coob tias,
  “ ‘Qhov uas koj ua loj heev ntawd
   koj zoo li leejtwg?
  3Sim xav saib, Axilia zoo yam nkaus li
   tus ntoo ciab hauv Lenpanoo
  muaj ceg zoo nkauj
   muaj nplooj ntxoov qas nyos
   lub ntsis siab kawg nkaus mus laum huab.
  4Muaj dej yug nws, thiab tej dej hauv av
   ua rau nws hlob siab siab,
  tej dej ntawd ntws vij ib ncig
   lub chaw uas nws cog,
  thiab ncau tawm los mus
   rau tej ntoo hauv hav zoov huvsi.
  5Nws thiaj siab heev dhau tej ntoo
   hauv hav zoov huvsi,
  ceg kuj nthuav dav thiab tej ceg kuj ntev,
   vim muaj dej ntau ua rau nws hlob zoo.
  6Tej nas noog saum nruab ntug huvsi los
   ua zes rau hauv nws tej ceg,
  tej tsiaj qus huvsi los xya menyuam
   rau hauv nws tej qab ceg,
  thiab txhua lub tebchaws uas loj kawg
   nyob hauv nws tus qab duab ntxoov ntxoo.
  7Nws zoo nkauj kawg vim nws loj kawg
   thiab nws tej ceg ntev,
   vim cag ntsia av mus txog dej ntau.
  8Cov ntoo ciab hauv Vajtswv lub vaj
   twb zoo tsis cuag li nws,
  cov ntoo thuv
   twb zoo tsis cuag li nws tej ceg,
  cov faj khum yimhuab piv tsis tau
   rau nws tej ceg,
  tsis muaj ib tsob ntoo hauv
   Vajtswv lub vaj zoo nkauj cuag li nws.
  9Kuv ua rau nws zoo nkauj
   nthuav ceg ntau heev,
  mas tej ntoo huvsi hauv Edee kuj khib nws,
   yog tej ntoo hauv Vajtswv lub vaj.

10“ ‘Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim yog nws siab thiab tshoom nws lub ntsis siab mus rau hauv nruab nrab cov huab, thiab nws lub siab khav theeb vim yog nws siab, 11kuv muab nws rau hauv tus thawj uas kav ib tsoom tebchaws txhais tes, mas tus ntawd rau txim rau nws npaum nkaus li nws tej kev ua phem tiag tiag li. Kuv twb muab nws laim pov tseg lawm. 12Lwm haiv neeg, yog haiv neeg uas ua nruj ua tsiv heev dhau ib tsoom tebchaws, muab nws ntov pov tseg. Nws tej ceg poob rau saum tej roob thiab hauv tej hav huvsi, thiab nws tej ceg uas lov nyob rau txhua lub hav dej hauv lub tebchaws. Mas ib tsoom neeg hauv qab ntuj tawm ntawm nws tus duab ntxoov ntxoo mus tso nws tseg. 13Tej nas noog saum nruab ntug huvsi los nyob saum nws tej ceg uas lov tag, thiab tej tsiaj qus huvsi los nyob saum nws tej ceg ntawd. 14Qhov uas ua li no kuj yog ua rau tej ntoo uas nyob ntawm ntug dej tsis txhob muaj ib tug tuaj siab heev thiab tshoom nws lub ntsis siab mus rau hauv nruab nrab cov huab, thiab thiaj tsis muaj ib tug ntoo rub dej loj siab ib yam li ntawd. Rau qhov lawv sawvdaws yuav raug muab rau hauv txojkev tuag, yog muab cob rau hauv nruab yeeb nrog cov neeg ua ke, yog cov uas mus rau hauv tub tuag teb lawd.
15“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Thaum tus ntoo ntawd mus rau hauv tub tuag teb lawm, kuv ua rau dej hauv av laum nkaus nws thiab quaj ntsuag nws, tauv nws tej dej tsis pub ntws, mas tej dej ntau ntau tu nrho. Vim nws raug li no kuv muab txojkev tsaus ntuj looj nkaus Lenpanoo thiab txhua tsob ntoo hauv hav zoov qhuav tag. 16Kuv yuav ua ib tsoom tebchaws ntseeg nkaws rau lub suab uas nws vau, yog thaum kuv muab nws laim rau hauv tub tuag teb ua ke nrog cov uas twb mus rau hauv tub tuag teb lawm. Mas tej tsob ntoo hauv Edee huvsi thiab tej ntoo uas zoo tshaj plaws thiab zoo kawg nkaus hauv Lenpanoo, txhua tsob ntoo uas rub dej, yuav tau txais kev nplij siab hauv nruab yeeb. 17Cov uas nyob hauv ib tsoom tebchaws uas pab nws thiab nyob hauv nws tus qab duab ntxoov ntxoo nrog nws ua ke mus rau hauv tub tuag teb, mus rau cov uas raug ntaj tua.
18“ ‘Tej ntoo hauv Edee muaj tsob twg tau koob meej thiab tau ua loj cuag li koj? Koj yuav raug muab coj nrog tej ntoo hauv Edee ua ke mus rau hauv nruab yeeb, koj yuav pw hauv nruab nrab cov uas tsis ua kevcai txiav, ua ke nrog cov uas raug ntaj tua tuag.
 “ ‘No yog Falau thiab nws tej pejxeem coob coob huvsi. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”