31

Muab Iziv Piv rau Tsob Ntoo Ciab

1Lub peb hlis ntuj hnub xiab ib, xyoo kaum ib uas peb raug ntes mus, tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li hais rau Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv thiab nws cov neeg li no:
  Koj muaj zog heev!
  Kuv yuav muab koj piv rau dabtsi?
  3Koj zoo ib yam li tsob ntoo ciab nyob pem Lenpanoos
  uas muaj nplooj thiab ceg dauv zoo nkauj,
   thiab siab nto plaws saum cov huab.
  4Muaj dej yug tsob ntoo loj hlob, cov
   dej hauv av yug tsob ntoo kom siab.
  Luag ywg dej rau tsob ntoo ntawd lub hauvpaus,
  thiab nws cov dej phwj mus rau
   txhua tsob ntoo hauv thaj zoov ntawd.
  5Vim muaj dej txaus, tsob ntoo ntawd thiaj loj
   thiab siab tshaj lwm tsob, nws ncau ceg ntau thiab ntev.
  6Txhua yam noog los ua zes rau ntawm nws tej ceg;
  tej tsiaj qus los yug menyuam rau
   hauv qab tsob ntoo ntawd;
  Txhua haivneeg thoob ntiajteb tuaj
   nraim hauv nws tus duab ntxoo.
  7Tsob ntoo ntawd zoo nkauj kawg li,
   nws siab thiab tej ceg ntev heev.
  Nws tej cag nrhau mus ti nkaus cov
   dej hauv nruab tivtxwv.
  8Hauv Vajtswv lub vaj tsis muaj ib tsob ntoo ciab
   uas piv tau tsob ntawd.
  Tsis muaj ib tsob ntoo uas muaj ceg
   ntau piv tau tsob ntoo ntawd li.
  Hauv Vajtswv lub vaj tsis muaj ib
   tsob ntoo zoo nkauj npaum li tsob ntawd.
  9Kuv ua rau tsob ntoo ntawd
   zoo nkauj thiab ncau ceg ntau heev.
  Tsob ntoo ntawd ua rau tej ntoo
   hauv Vajtswv lub Vaj Edees khib kawg li.
10“Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau koj hais tias, vim tsob ntoo ntawd siab mus nto saum cov huab, nws thiaj khavtheeb; 11yog li ntawd, kuv thiaj cia lwm haivneeg ib tug nom tuaj kav nws. Tus nom ntawd yuav rau txim rau tsob ntoo ntawd raws li nws txojkev phem kev qias. 12Cov neeg txawv tebchaws uas tsis muaj kev hlub yuav tuaj ntov tsob ntoo ntawd povtseg. Nws tej ceg thiab tej kav yuav poob puv nkaus rau saum tej roob thiab tej hav hauv lub tebchaws ntawd. Txhua haivneeg uas nyob hauv tsob ntoo ntawd tus duab ntxoo yuav khiav tas. 13Tej noog yuav ya los tsaws rau saum tus cav ntoo thiab tej tsiaj qus yuav los tsuj tej ceg. 14Yog li ntawd, txij no mus yuav tsis muaj ib tsob ntoo siab mus nto saum cov huab lawm. Txawm yog yuav ywg dej ntau npaum li cas los yeej yuav tsis siab li tsob ntawd. Tej ntawd puavleej yuav puastsuaj ib yam li tej neeg ntiajteb uas twb xub mus rau hauv tubtuag teb lawm.”
15Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Thaum tsob ntoo mus rau hauv tubtuag teb, kuv yuav ua kom cov dej hauv nruab tivtxwv los voob nkaus nws. Kuv yuav sau tej dej rov qab kom ntau tus dej yuav tsis ntws. Rau qhov tsob ntoo ntawd tuag lawm, kuv yuav cia kev tsaus ntuj los qhwv nkaus Lenpanoos tej Roob thiab ua kom txhua tsob ntoo hauv havzoov qhuav tas. 16Thaum kuv muab nws pov rau hauv tubtuag teb, txhua haivneeg yuav hnov lub suab nrov qeeg nkaws. Txhua tsob ntoo hauv lub vaj Edees thiab txhua tsob ntoo saum roob Lenpanoos uas raug xaiv thiab tau dej txaus uas twb mus rau hauv tubtuag teb lawm yuav zoo siab vim tsob ntoo ntawd poob rau hauv tubtuag teb lawm thiab. 17Lawv yuav nrog nws mus rau hauv tubtuag teb nrog cov uas twb mus ua ntej lawm nyob ua ke. Cov uas nyob hauv tsob ntoo ntawd tus duab ntxoo yuav raug ntiab mus nyob xyaw txhua haivneeg.
18“Tsob ntoo ntawd yog Falaus thiab nws cov pejxeem. Tsis muaj ib tsob ntoo hauv lub vaj Edees siab thiab muaj hwjchim li tsob ntawd. Tiamsis nimno nws mus rau hauv tubtuag teb thiab nrog cov neeg tsis ua kevcai txiav uas raug tua tuag rau hauv tshavrog nyob ib yam li cov ntoo hauv lub vaj Edees. Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”