32

Muab Vajntxwv Iziv Piv Rau Nabqa Dej

1Lub kaum ob hlis ntuj hnub xiab ib, xyoo kaum ob uas peb raug ntes mus, tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li hais rau Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv li no: Koj hais tias koj yog tus tsov ntxhuav uas nyob xyaw txhua haivneeg, tiamsis koj zoo li tus nabqa loj uas nyob hauv pasdej. Koj ob txhais kotaw do ua rau lub pasdej nro tas thiab tej dej tsis huv lawm. 3Thaum muaj ntau haivneeg tuaj sib sau ua ke, kuv yuav muab kuv lub vas khwb nkaus koj thiab cia lawv cab koj mus rau tim ntug. 4Kuv yuav muab koj pov rau hauv av, cia tej noog thiab tej tsiaj hauv ntiajteb tuaj noj koj. 5Kuv yuav muab koj lub cev tuag uas lwj pov mus kom puv txhua lub roob thiab txhua lub hav. 6Kuv yuav muab koj cov ntshav hliv kom ntws mus puv txhua lub roob thiab txhua tus dej. 7Thaum kuv ua rau koj puastsuaj, kuv yuav ua kom lub ntuj tsau ntais, tej hnubqub, lub hnub thiab lub hli yuav tsis ci lawm. 8Kuv yuav muab tej uas ci pomkev rau saum nruab ntug tshem tawm kom lub ntiajteb tsaus ntuj nti. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
9“Kuv yuav ua rau ntau haivneeg raug kev nyuaj siab, thaum kuv ntiab koj mus nyob xyaw ntau haivneeg hauv tej tebchaws uas koj tsis tau paub dua. 10Tej uas kuv ua rau koj yuav ua rau ntau haivneeg yoob tas. Thaum kuv yoj kuv rab ntaj, tej vajntxwv yuav ntshai heev. Hnub uas koj poob mus ntawd lawv txhua tus yuav ntshai heev thiab txhawj txog lawv txojsia.”
11Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau cov Iziv tus vajntxwv hais tias, “Koj yuav raug tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos rab ntaj tua xwb. 12Kuv yuav cia lwm haivneeg cov tubrog uas ua nruj ua tsiv nqa ntaj tuaj tua koj cov neeg kom tuag tas. Koj thiab txhua yam uas ua rau koj khav yuav raug puastsuaj tas. 13Kuv yuav muab koj tej tsiaj tua kom tuag tas rau ntawm tej ntug pasdej. Yuav tsis tshuav neeg lossis tsiaj los ua kom dej nro lawm. 14Kuv yuav cia koj tej dej nyob tus yees thiab ntshiab si thiab cia koj tej dej ntws ntsiag to. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. 15Thaum kuv muab tebchaws Iziv ua kom nyob qhuav nquas cia thiab tua cov neeg uas nyob hauv tuag tas lawm, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 16Ntawm no yog zaj nkauj quaj ntsuag uas luag yuav hu. Tej pojniam hauv txhua haivneeg yuav hu zaj nkauj quaj ntsuag rau Iziv thiab nws cov neeg. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”

Tubtuag Teb

17Lub ib hlis ntuj hnub kaum tsib xyoo kaum ob uas peb raug ntes mus, tus TSWV hais rau kuv hais tias, 18“Tub noobneej, koj cia li quaj ntsuag rau cov neeg Iziv. Koj cia li xa lawv nrog lwm haivneeg uas muaj hwjchim mus rau hauv tubtuag teb. 19Koj hais rau lawv hais tias:
  “Nej xav hais tias nej zoo nkauj tshaj
   luag lwm tus no los?
  Nej yuav tau mus rau hauv tubtuag
   teb thiab pw nrog cov neeg uas tsis ua kevcai txiav.
20“Cov Iziv yuav tuag nrog cov neeg uas raug tua rau hauv tshavrog. Twb npaj rab ntaj txhij lawm yuav tua lawv txhua tus. 21Cov thawj uas muaj hwjchim thiab cov neeg uas tuaj cov Iziv tog, lawv zoo siab tos txais cov Iziv mus rau hauv tubtuag teb. Lawv qw hais tias, ‘Cov neeg tsis ua kevcai txiav uas raug tua tuag rau hauv tshavrog los pw ntawm no lawm!’
22“Axilias cov tubrog tej ntxa nyob puagncig nws. Lawv yog cov uas raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog; 23lawv tej ntxa nyob hauv qhov uas tob tshaj plaws hauv tubtuag teb. Nws cov tubrog puavleej tuag tas rau hauv tshavrog, thiab lawv tej ntxa nyob puagncig nws. Lawv tau ua rau tej neeg uas tseem ua neej nyob hauv ntiajteb ntshai kawg.
24“Elas cov tubrog tej ntxa nyob puagncig nws. Lawv yog cov uas raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog, thiab lawv mus rau hauv tubtuag teb tsis tas ua kevcai txiav li. Thaum tseem ua neej nyob lawv ua nruj ua tsiv, tiamsis nimno lawv tuag xyab luas thiab poob ntsejmuag kawg. 25Elas pw nrog cov neeg uas raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog, thiab nws cov tubrog tej ntxa nyob puagncig nws. Lawv puavleej tsis tau ua kevcai txiav thiab raug tua tuag rau hauv tshavrog. Thaum tseem ua neej nyob lawv ua nruj ua tsiv, tiamsis nimno lawv tuag xyab luas thiab poob txajmuag kawg, lawv nrog cov neeg uas raug tua tuag rau hauv tshavrog nyob ua ke.
26“Mesej thiab Tunpas cov tubrog tej ntxa nyob puagncig nkawd. Lawv yog cov uas raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog, lawv tsis tau ua kevcai txiav li. Lawv tau ua rau tej neeg uas tseem ua neej nyob hauv ntiajteb ntshai kawg. 27Luag tsis hwm lawv thiab tsis coj lawv mus faus ib yam li cov thawjcoj tiam thaum ub uas muab lawv tej cuabyeej ua rog nrog lawv mus rau hauv tubtuag teb, muab lawv tej ntaj tiag lawv taubhau, thiab muab lawv tej thaiv hniav ntaj tso rau saum lawv lub cev. Cov neeg ntawd ua rau tej neeg uas tseem ua neej nyob hauv ntiajteb ntshai kawg.
28“Qhov ntawd qhia hais tias cov Iziv yuav raug tua thiab pw nrog cov neeg tsis ua kevcai txiav uas raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog.
29“Edoos nrog nws cov vajntxwv thiab nws cov thawjcoj nyob hauv thiab. Lawv muaj tubrog coob thiab muaj hwjchim heev, tiamsis nimno lawv nrog cov neeg tsis ua kevcai txiav uas raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog pw ua ke hauv tubtuag teb.
30“Cov nomtswv uas nyob sab qaumteb thiab cov Xidaunias nyob ntawd thiab. Yav tas los lawv muaj hwjchim ua rau neeg ntshai heev, tiamsis nimno lawv nrog cov neeg tsis ua kevcai txiav uas raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog poob ntsejmuag kawg mus rau hauv tubtuag teb. Lawv koom txojkev txajmuag nrog cov neeg uas mus rau hauv tubtuag teb.
31“Thaum Falaus pom lawv tuag li ntawd ua rau nws zoo siab kawg, rau qhov Falaus thiab nws cov tubrog los raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog thiab,” tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
32“Falaus ua rau cov neeg uas tseem ua neej nyob ntshai kawg, tiamsis Falaus thiab nws cov tubrog yuav nrog cov neeg tsis ua kevcai txiav uas raug hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog pw ua ke hauv tubtuag teb.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.