32

Weic Faalo Baaux Nyei Naanc Zingh Nzung

1Yie mbuo zuqc guaatv mingh ziepc nyeic hnyangx, ziepc nyeic hlaax, saeng-yietv wuov hnoi, yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc zoc diuh naanc zingh nzung baaux gorngv I^yipv Deic-Bung nyei hungh, Faalo, yaac zunh mbuox ninh,
  “+‘Meih funx ganh yiem maanc guoqv mbu'ndongx hnangv dauh sienh lunx
   mv baac meih hnangv yiem koiv gu'nyuoz nyei jung-hungh.
  Meih yiem meih nyei ndoqv baetv cuotv daaih,
   longc meih nyei zaux qouv wuom,
   bun ndoqv nyei wuom njoqc.
3“+‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Yie oix longc ziex guoqv nyei mienh maanh,
   longc yie nyei mungz borngz zaaux jienv meih.
   Ninh mbuo ziouc zorqv meih yiem yie nyei mungz tor faaux daaih.
  4Yie oix zorqv meih guangc ga'ndiev ndau,
   zorqv meih zoi njiec lomc-huaang.
  Yie oix bun ndaamv-lungh nyei norqc njiec daaih nzopc jienv meih,
   yaac bun yiem gormx ndau-beih nyei hieh zoih daaih nyanc meih beuv.
  5Yie oix zorqv meih nyei orv zoi guangc wuov mbong gu'nguaaic,
   yaac bun meih nyei sei buangv norm-norm horngz.
  6Yie oix bun meih liouc cuotv nyei nziaamv
   saamx bieqc ndau ndorn, liemh taux mbong,
   yaac bun meih nyei nziaamv buangv nzengc yietc zungv ndoqv-zuonx.
  7Yie bun meih daic nyei ziangh hoc
   yie oix torngv jienv lungh,
   bun hleix muangh mingh.
  Yie oix bun mbuonx torngv jienv mba'hnoi,
   hlaax-nyutc yaac maiv duqv ziux njang.
  8Yie oix bun yiem lungh gu'nguaaic ziux njang nyei yietc zungv
   yiem meih gu'nguaaic hmuangx mingh,
   yaac bun meih nyei deic-bung hmuangx nzengc.
  Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
  9“ ‘Yie bun meih yiem ziex fingx mienh mbu'ndongx zuqc mietc nyei ziangh hoc,
   se yiem dongh meih maiv hiuv nyei guoqv,
  yie ziouc bun camv-fingx mienh nyei hnyouv weic meih nzauh faanh.
  10Yie yiem ninh mbuo nyei nza'hmien fengx yie nyei nzuqc ndaauv wuov zanc,
   yie ziouc haeqv ziex guoqv mienh gamh nziex haic,
   yaac bun ninh mbuo nyei hungh diex weic meih sin zinx.
  Yiem meih zuqc baaic wuov hnoi,
   gorqv-mienh weic nzauh gorqv-mienh nyei maengc
   sin zanc-zanc zinx jienv yiem.
11“+‘Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Meih mbuo zungv oix zuqc
   Mbaa^mbi^lon hungh nyei nzuqc ndaauv daix.
  12Yie oix bun henv haic nyei mienh,
   se yiem maanc guoqv mbu'ndongx yietc zungv gauh ciouv jiex nyei mienh nyei nzuqc ndaauv,
   zoux bun meih nyei mienh camv zuqc mietc.
  Ninh mbuo ziouc bun I^yipv zoux maux nyei jauv zutc nzengc.
   Ninh nyei yietc zungv mienh camv yaac zuqc mietc.
  13Yie oix yiem I^yipv nyei wuom camv ga'hlen
   mietc nzengc ninh nyei yietc zungv saeng-kuv hieh zoih.
  Yiem naaiv mingh maiv maaih baamh mienh nyei zaux
   qouv naaiv deix wuom benx wuom-bamc,
   yaac maiv maaih haaix dauh saeng-kuv nyei deih bun wuom njoqc.
  14Yie ziouc bun I^yipv nyei wuom nzang,
   bun ninh nyei yietc zungv ndaaih liouc hnangv youh nor.
  Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
  15“+‘Yie bun I^yipv benx ndau-huaang,
   yiem deic-bung yietc zungv ga'naaiv zuqc luv nzengc,
  yie yaac bun yiem deic-bung nyei yietc zungv mienh daic nzengc wuov zanc,
   ninh mbuo ziouc hiuv duqv, yie se Ziouv. ’
16“Naaiv se mienh oix baaux nyei naanc zingh nzung. Maanc guoqv nyei sieqv oix baaux naaiv diuh nzung. Ninh mbuo oix weic I^yipv Deic-Bung caux ninh nyei mienh maanh baaux. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”

Yiemh Gen

17Yie mbuo zuqc guaatv mingh ziepc nyeic hnyangx, ziepc nyeic hlaax, ziepc hmz wuov hnoi, yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 18“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc weic I^yipv nyei mienh maanh nzauh nyiemv. Oix zuqc zorqv ninh mbuo caux maaih mengh hoc nyei guoqv nyei mienh zoi njiec yiemh gen, se njiec yiem jienv ndau-ndiev nyei kuotv wuov deix. 19Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Beiv dauh dauh, meih mbuo gauh nzueic jiex fai? Njiec mingh maah! Njiec mingh caux maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ nyei mienh yietc njiec bueix.’ 20Ninh mbuo yiem zuqc nzuqc ndaauv daix daic nyei mienh mbu'ndongx king njiec. Nzuqc ndaauv zungv baeng cuotv daaih aqv. Gunv zorqv I^yipv caux ninh nyei zuangx mienh camv tor mingh. 21Maaih henv haic nyei baeng oix yiem yiemh gen gorngv taux I^yipv hungh caux tengx ninh wuov deix, ‘Ninh mbuo maiv jiex gaatv nyei leiz nyei mienh zuqc nzuqc ndaauv daix, njiec daaih bueix jienv naaiv.”
22“Atc^si^lie caux ninh nyei zuangx mienh yiem wuov yaac maaih ninh nyei zouv weih gormx. Ninh mbuo yietc zungv zuqc nzuqc ndaauv daix daic. 23Ninh mbuo nyei zouv yiem wuov norm kuotv ndo jiex nyei dorngx. Ninh nyei guanh yiem weih gormx ninh nyei zouv. Dauh dauh zuqc nzuqc ndaauv daix daic, yaac bun yaangh gen nyei mienh gamh nziex haic.
24“Elaam yaac yiem naaic. Ninh nyei zuangx mienh camv yaac yiem weih gormx ninh nyei zouv. Ninh mbuo dauh dauh zuqc nzuqc ndaauv daix daic. Maiv jiex gaatv nyei leiz ninh mbuo njiec taux yiemh gen. Ninh mbuo yiem yaangh gen wuov zanc, ninh mbuo zoux bun mienh gamh nziex haic. Ninh mbuo ziouc oix zuqc caux njiec wuov norm kuotv nyei yietc zungv mienh diev nyaiv. 25Ninh mbuo zoux dorngx bun ninh caux ninh nyei yietc zungv mienh maanh bueix, maaih ninh mbuo nyei zouv weih gormx. Yietc zungv maiv jiex gaatv nyei leiz yaac zuqc nzuqc ndaauv daix. Weic zuqc yiem yaangh gen nyei ziangh hoc ninh mbuo zoux bun mienh gamh nziex, ninh mbuo oix zuqc caux njiec wuov norm kuotv nyei mienh diev nyaiv. Ninh mbuo ziouc duqv dorngx caux zuqc daix daic nyei mienh yiem.
26“Mesekv caux Tu^mban caux ninh mbuo nyei mienh camv yiem naaic. Ninh mbuo nyei zouv huing gormx ninh mbuo i laanh. Yietc zungv maiv jiex gaatv nyei leiz yaac zuqc nzuqc ndaauv daix daic weic yiem yaangh gen wuov zanc ninh mbuo zoux haeqv mienh gamh nziex haic. 27Ninh mbuo maiv duqv caux maiv jiex gaatv nyei leiz wuov deix henv nyei mienh bueix. Wuov deix mienh caux ninh mbuo mborqv jaax nyei wuoqc ginc njiec yiemh gen. M'nqorngv nzomz jienv nzuqc ndaauv. Torngv-baaih lorngx jienv ninh mbuo nyei mbungv. Weic zuqc yiem yaangh gen wuov zanc naaiv deix mienh zoux bun mienh gamh nziex haic.
28“Faalo aah! Meih fih hnangv nyei oix zuqc huv muonc ziouc caux maiv jiex gaatv nyei leiz nyei mienh yietc njiec bueix, se caux jienv zuqc nzuqc ndaauv daix nyei mienh.
29“E^ndom yaac yiem wuov. Ninh nyei hungh caux yietc zungv bieiv zeiv, maiv gunv ninh mbuo maaih qaqv henv, ninh mbuo caux zuqc nzuqc ndaauv daix daic nyei mienh yietc njiec bueix. Ninh mbuo caux maiv jiex gaatv nyei leiz nyei mienh, se njiec wuov norm kuotv nyei mienh bueix.
30“Maaih yiem baqv bung nyei zuangx bieiv zeiv caux Sai^ndorn nyei yietc zungv mienh, maiv gunv ninh mbuo maaih qaqv henv zoux bun mienh gamh nziex haic, ziouc zuqc nyaiv yaac caux zuqc daix daic nyei mienh njiec wuov norm kuotv. Ninh mbuo maiv jiex gaatv nyei leiz ninh mbuo caux zuqc nzuqc ndaauv daix nyei mienh yietc njiec bueix yaac yiem yiemh gen lomh nzoih diev nyaiv.
31“Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Faalo caux ninh nyei jun-baeng guanh buatc naaiv deix mienh ninh ziouc weic ninh nyei mienh camv zuqc nzuqc ndaauv daix daic duqv orn hnyouv. 32Maiv gunv yie bun yiem yaangh gen nyei mienh gamh nziex Faalo, ninh caux ninh nyei zuangx mienh camv corc oix zuqc caux maiv jiex gaatv nyei leiz nyei mienh caux zuqc nzuqc ndaauv daix nyei mienh yietc njiec bueix. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”