33

Tug faaj xwm le num

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le has rua koj haiv tuabneeg hab has rua puab tas, ‘Yog kuv coj ntaaj lug raug lub tebchaws twg, hab haiv tuabneeg ntawd tsaa puab ib tug txwvneej ua tug faaj xwm, 3hab yog nwg pum raab ntaaj saamswm lug raug lub tebchaws hab nwg tshuab raaj kub yaaj ceeb toom cov tuabneeg, 4mas thaus leejtwg nov suab raaj kub yaaj tassws tsw quav ntsej lub suab ceeb toom ntawd raab ntaaj txhad raug nwg tuag, qhov kws nwg tuag hov nwg rws nwg ib leeg. 5Nwg tub nov suab raaj kub yaaj tassws nwg tsw quav ntsej lub suab ceeb toom, mas nwg yuav rws nwg cov ntshaav ib leeg. Tassws yog nwg quav ntsej lub suab ceeb toom, nwg yuav cawm tau nwg txujsa. 6Tassws yog tug faaj xwm pum raab ntaaj lug, nwg tsw tshuab raaj kub yaaj, cov tuabneeg txhad tsw nov lub suab ceeb toom, yog raab ntaaj lug raug leejtwg tuag, mas tug hov yuav raug tuag vem yog nwg lub txem, tassws kuv yuav muab nwg cov ntshaav rua tug faaj xwm rws.’
7“Ib yaam nkaus le nuav, tuabneeg tug tub, kuv tsaa koj ua tug faaj xwm rua cov Yixayee. Koj nov kuv tej lug ntawm kuv lub qhov ncauj thaus twg, koj ca le has kuv tej lug ceeb toom rua puab. 8Yog kuv has rua tug kws ua phem tas, ‘Tug tuabneeg phem 'e, koj yuav tuag tag tag le,’ tassws koj tsw has tej lug ceeb toom rua tug tuabneeg phem kuas tso nwg txujkev phem tseg, mas tug tuabneeg phem hov yuav tuag vem yog nwg lub txem, tassws kuv yuav muab nwg cov ntshaav rua koj rws. 9Tassws yog koj tub ceeb toom tug tuabneeg phem kuas tso nwg txujkev phem tseg tassws nwg tsw tso tseg, mas nwg yuav tuag rua nwg lub txem, tassws koj yuav cawm tau koj txujsa dim.

Nyag rws nyag lub txem

10“Tuabneeg tug tub, koj ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Mej txeev has le nuav tas, “Peb rws peb tej kev faav xeeb hab peb lub txem nyaav, peb ntshaus zuj zug moog vem lub txem, peb yuav muaj txujsa nyob tau le caag?” ’ 11Koj ca le has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, mas kuv tsw txaus sab tsua qhov kws cov tuabneeg phem tuag. Tassws kuv yeej txaus sab tsua qhov kws puab tso puab txujkev phem tseg es muaj txujsa nyob. Ca le tig rov lug, ca le tig ntawm mej txujkev phem rov lug. Cov Yixayee 'e, ua caag mej yuav yeem tuag?’ 12Tuabneeg tug tub, koj ca le has rua koj haiv tuabneeg tas, ‘Cov tuabneeg ncaaj nceeg txujkev ua ncaaj yuav tsw paab nwg dim rua thaus nwg ua txhum, hab cov tuabneeg phem txujkev phem yuav tsw ua rua nwg raug txem rua thaus nwg tso nwg txujkev phem tseg lawm. Cov tuabneeg ncaaj nceeg txujkev ua ncaaj yuav tsw paab nwg muaj txujsa nyob rua thaus nwg ua txhum muaj txem.’ 13Txawm yog kuv has rua tug tuabneeg ncaaj nceeg tas nwg yuav muaj txujsa nyob, yog nwg tso sab rua nwg txujkev ncaaj nceeg hab tsua moog ua txhum muaj txem, mas qhov kws nwg ua ncaaj ntawd yuav tsw muab ncu txug hlo le, nwg yeej yuav tuag vem yog tej kev txhum kws nwg ua. 14Muaj dua ib qho, txawm yog kuv has rua tug tuabneeg phem tas. ‘Koj yuav tuag tag tag le,’ tassws yog nwg tso plhuav nwg txujkev phem tseg lug ua tej kws ncaaj hab raug cai, 15yog tug tuabneeg phem hov tau thim tej tiv thawj kws muab yuam rua nwg, hab xaa tej kws nwg nyag lug rov qaab, hab ua lawv le tej kaab ke kws pub txujsa, tsw ua kev txhum le lawm, mas nwg yuav muaj txujsa nyob tag tag le, nwg yuav tsw tuag. 16Tej kev txhum muaj txem kws nwg ua lawm yuav tsw muab ib qho ncu ca coj lug rau txem rua nwg. Nwg tau ua tej kws ncaaj hab raug cai, nwg yuav muaj txujsa nyob tag tag le.
17“Tassws koj haiv tuabneeg tseed has tas, ‘Tej kws tug Tswv ua mas ua tsw ncaaj,’ tub yog tej kws puab ua, ua tsw ncaaj ntaag. 18Thaus tug tuabneeg ncaaj nceeg tso nwg txujkev ncaaj nceeg tseg ua tej kev txhum, nwg yuav tuag vem yog tej kev phem hov. 19Thaus tug tuabneeg phem tso nwg txujkev phem tseg hab ua tej kws ncaaj hab raug cai, nwg yuav muaj txujsa nyob vem yog tej kws nwg ua ntawd. 20Tassws mej tseed has tas, ‘Tej kws tug Tswv ua mas ua tsw ncaaj.’ Cov Yixayee 'e, kuv yuav txav txem rua mej txhua tug lawv le nyag tau ua.”

Yeluxalee poob

21Thaus nub xab tswb, lub kaum hli, xyoo kaum ob kws peb raug kuav moog poob tebchaws, ib tug tswv dim huv Yeluxalee tuaj cuag kuv hab has tas, “Lub nroog Yeluxalee poob lawm.” 22Mo ua ntej kws tug tswv dim hov tsw tau tuaj txug thaus tsaus ntuj Yawmsaub txhais teg lug rua sau kuv, mas Yawmsaub qheb kuv lub qhov ncauj ua ntej tug txwvneej hov tuaj txug thaus taagkig. Ua le hov kuv lub qhov ncauj txhad le rua tau, kuv txhad rov has tau lug lawm.
23Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 24“Tuabneeg tug tub, cov tuabneeg kws nyob huv tej chaw kws raug muab tso tseg nyob do cuas huv Yixayee tebchaws pheej has tas, ‘Aplahaa tuab leeg xwb, los nwg tuav tau lub tebchaws nuav ua nwg tug. Tassws peb tub muaj coob coob, nyab yuav muab lub tebchaws rua peb ua peb tug kaj.’ 25Vem le hov, koj ca le has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Mej noj tej nqaj txhaam ntshaav, hab tsaa muag saib hab pe mej tej txoov daab hab tua tuabneeg. Mej tseed yuav tau lub tebchaws nuav ua mej tug hab lov? 26Mej vaam khom raab ntaaj, mej ua tej kws qas vuab tsuab, mej txhua tug deev kwvtij zej zog tej quaspuj. Mej tseed yuav tau lub tebchaws nuav ua mej tug hab lov?’ 27Koj ca has le nuav rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, cov kws nyob huv tej chaw kws muab tso tseg nyob do cuas ntawd yuav raug nav ntaaj tuag, hab cov kws nyob tom tej teb kuv yuav muab cob rua tsaj qus noj, hab cov kws nyob huv tej chaw ruaj khov hab nyob huv qhov tsua yuav tuag mob kis taag. 28Mas kuv yuav ua rua lub tebchaws raug muab tso tseg nyob do cuas ca, hab nwg tug fwjchim kws nwg khaav txug yuav pluj taag. Yixayee tej roob yuav nyob do cuas yuav tsw muaj tuabneeg hlaa moog. 29Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub, rua thaus kuv ua rua lub tebchaws hov raug muab tso tseg nyob do cuas ca vem yog tim puab tej kev qas vuab tsuab huvsw kws puab tau ua.’
30“Tuabneeg tug tub, koj haiv tuabneeg pav zum zawg txug koj ntawm tej ntsaa loog hab ntawm puab tej qhov rooj, puab ib tug has rua ib tug tas, ‘Ca le tuaj maj, tuaj noog saib tej lug kws tawm ntawm Yawmsaub tuaj yog has le caag.’ 31Puab tuaj cuag koj ib yaam le txeev tuaj hab tuaj nyob ntawm koj xubndag, yog kuv haiv tuabneeg ntaag. Puab noog tej kws koj has tassws puab tsw yeem ua lawv le ntawd, vem puab lub ncauj has lug zoo tassws puab lub sab tsuas xaav txug tej tshaaj thawj kws puab yuav tau xwb. 32Puab saib koj le saib tug kws has zaaj lug txaj sws nyam, hab muaj lub suab nkauj zoo hab txawj ntaus nkauj nog ncaas. Puab noog tej kws koj has, tassws puab tsw yeem ua lawv le ntawd. 33Thaus muaj tej xwm txheej nuav tshwm lug, yeej yuav muaj tshwm lug tag tag le, mas puab yuav paub tas ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug tub nrug puab nyob.”