33

Vajtswv Tsa Exekees ua Ib Tug Fajxwm

(Exekees 3.16-21)

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, cia li hais rau koj cov neeg hais tias thaum kuv coj kev tsov kev rog tuaj rau hauv lub tebchaws, yog cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws xaiv lawv ib tug ua tus fajxwm 3thiab thaum nws pom muaj yeebncuab tuaj tawmtsam lub tebchaws, nws tshuab raj tshuab xyu ceebtoom rau sawvdaws. 4Yog leejtwg hnov lub suab ceebtoom ntawd, tiamsis nws tsis quavntsej li, yog yeebncuab muab nws tua tuag, ces nws ris nws lub txim xwb. 5Nws tuag vim nws tsis quavntsej lub suab ceebtoom. Tiamsis yog nws ua raws li lub suab ceebtoom, ces nws yeej yuav khiav dim xwb. 6Tiamsis yog tus fajxwm pom yeebncuab tuaj, nws tsis tshuab raj tshuab xyu ceebtoom rau sawvdaws paub, yog yeebncuab tua cov neeg txhaum ib tug twg lawm, ces kuv yuav muab tus ntawd lub txim rau tus fajxwm ris.
7“Tub noobneej, nimno kuv yuav tsa koj ua ib tug fajxwm rau cov Yixalayees. Koj yuav tsum qhia kuv tej lus ceebtoom rau lawv paub. 8Yog kuv hais rau ib tug neeg txhaum hais tias, tus neeg txhaum, koj yuav tuag, tiamsis koj tsis mus qhia kom nws tso kev txhaum tseg nws thiaj tsis tuag, mas tus ntawd yuav tuag rau nws txojkev txhaum, ces kuv yuav muab nws lub txim rau koj ris. 9Yog koj twb qhia rau tus neeg txhaum ntawd lawm, tiamsis nws tsis tso nws txojkev txhaum tseg, nws yuav tuag rau nws txoj kev txhaum, ces kuv yuav tsis muab nws lub txim rau koj ris.”

Nyias Ris Nyias Lub Txim

10Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj hais rau cov Yixalayees hais tias nej pheej hais tias, ‘Peb nyuaj siab rau peb tej kev txhaum thiab tej kev phem kev qias uas peb tau ua. Peb puastsuaj lawm. Peb yuav ua li cas ua neej nyob?’ 11Koj hais rau lawv hais tias kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, thiab yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob, kuv tsis xav pom tug neeg txhaum tuag. Kuv tsuas xav pom nws tso nws txojkev txhaum tseg thiab muaj txojsia nyob xwb. Cov Yixalayees, nej cia li tso nej tej kev phem kev qias tseg. Vim li cas nej xav tuag?
12“Tub noobneej, nimno koj cia li hais rau cov Yixalayees hais tias yog muaj ib tug neeg ncaj ncees mus ua txhaum, tej kev ncaj ncees uas nws ua tas los yeej pab tsis tau nws li. Yog muaj ib tus neeg txhaum tso nws tej kev phem kev qias tseg, nws yuav tsis raug txim. Tiamsis yog ib tug neeg ncaj ncees mus ua txhaum, kuv yuav tsis zam txim rau nws li. 13Txawm yog kuv hais tias kuv yuav muab txojsia rau tus neeg ncaj ncees, tiamsis nws xav hais tias tej kev ncaj ncees uas nws ua yav tas los pab tau nws lawm. Nws cia li mus ua kev txhaum, ces kuv yuav tsis suav nws tej kev ncaj ncees yav tas los li. Nws yuav tuag rau nws tej kev txhaum. 14Yog kuv hais rau ib tug neeg txhaum hais tias, “Koj yuav tuag,” tiamsis yog nws tso nws tej kev txhaum tseg, ua ncaj ncees thiab ua zoo, 15xwsli: nws thim tej khoom uas nws nyiag los rov rau luag, nws tso kev txhaum tseg thiab ua raws li txoj kevcai uas pab tau neeg muaj txojsia, ces nws yuav muaj sia nyob tsis tuag. 16Kuv yuav zam tej kev txhaum uas nws ua tas los, thiab nws yuav muaj sia nyob rau qhov nws rov los ua ncaj thiab ua zoo lawm.
17“Nej cov neeg hais tias, ‘Tej uas tus TSWV ua, nws ua tsis ncaj,’ tsis yog li ntawd, tiamsis lawv yog cov uas ua tsis ncaj ntag! 18Yog muaj ib tug neeg ncaj ncees tso kev ua zoo tseg thiab mus ua kev phem kev qias, nws yuav tuag rau nws txojkev txhaum. 19Yog muaj ib tug neeg txhaum tso nws tej kev txhaum tseg rov los ua ncaj thiab ua zoo, nws yuav muaj sia ua neej nyob. 20Cov Yixalayees, nej hais tias tej uas kuv ua, kuv ua tsis ncaj. Yog li ntawd, kuv yuav txiav txim rau nej raws li tes haujlwm uas nej ua tas los lawm ntag.”

Luag Txeeb Tau Lub Nroog Yeluxalees

21Lub kaum hli ntuj hnub xiab tsib, xyoo kaum ob uas peb raug ntes mus, txawm muaj ib tug txivneej khiav dim hauv lub nroog Yeluxalees tuaj qhia rau kuv hais tias luag txeeb tau lub nroog Yeluxalees lawm. 22Ua ntej hmo uas tus txivneej ntawd tuaj cuag kuv, kuv twb xub hnov tus TSWV lub hwjchim los nyob ntawm kuv lawm. Tagkis tom qab uas tus txivneej ntawd tuaj txog, tus TSWV ua rau kuv hais tau lus.

Neeg Tej Kev Txhaum

23Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 24“Tub noobneej, cov neeg uas nyob hauv cov Yixalayees tej nroog uas pob puas tas lawm hais tias, ‘Tsuas muaj Anplahas ib leeg xwb, Vajtswv thiaj muab lub tebchaws no rau nws; tiamsis nimno peb coob heev lawm; yog li ntawd, lub tebchaws yog peb sawvdaws tug huv tibsi.’
25“Koj cia li hais tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau lawv li no: Nej noj tej nqaij uas txheem ntshav, pe mlom thiab tua neeg. Vim li cas nej tseem hais tias, lub tebchaws no yog nej tug? 26Nej tso siab rau nej tej ntaj, nej ua kev phem kev qias thiab nej deev luag tej pojniam. Vim li cas nej tseem hais tias lub tebchaws no yog nej tug?
27“Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam thiab yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob, koj hais rau lawv hais tias cov neeg nyob hauv tej nroog uas pob puas tas lawm yuav raug hniav ntaj tuag tas. Cov uas nyob tom tiaj suabpuam yuav raug tej tsiaj qus tom. Cov uas khiav mus nkaum rau pem tej roob thiab hauv tej qhovtsua yuav raug kab mob tuag tas. 28Kuv yuav ua kom lub tebchaws no nyob qhuav nquas cia, thiab lawv lub zog uas ua rau lawv khavtheeb yuav ploj mus. Tej roob hauv tebchaws Yixalayees los yuav nyob qhuav nquas tsis muaj leejtwg taug kev hla li. 29Thaum kuv rau txim rau cov neeg vim lawv tej kev txhaum thiab ua rau lub tebchaws nyob qhuav nquas cia, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”
30Tus TSWV hais tias, “Tub noobneej, thaum koj haivneeg tuaj nyob ua ke rau ntawm tej ntsa loog lossis ntawm lawv tej qhovrooj sib tham txog koj. Lawv ib leeg hais rau ib leeg hais tias, ‘Peb cia li mus mloog saib tus TSWV hais li cas rau peb.’ 31Kuv haivneeg sib sau tsheej pab tuaj mloog tej lus uas koj hais, tiamsis lawv tsis ua raws li koj hais. Lawv lub ncauj lam hais lus zoo xwb, lawv tseem ua phem ua qias li qub. 32Koj tsuas zoo li tus uas muaj lub suab zoo hu zaj nkauj sib hlub thiab txawj ntaus nkauj nogncas rau lawv mloog xwb. Lawv hnov tej lus uas koj hais, tiamsis lawv tsis ua raws li ntawd. 33Tej lus uas koj hais tias yuav tshwm muaj, tej ntawd twb tshwm muaj lawm. Thaum ntawd lawv thiaj yuav paub hais tias muaj ib tug cev Vajtswv lus nrog lawv nyob.”