33

Tin-Hungh Paaiv E^se^ken Zoux Siouv Gaeng Mienh

(Beiv mangc E^se^ken 3:16-21)

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc gorngv mbuox meih nyei buonv-guoqv mienh, ‘Se gorngv yie bun norm deic-bung zuqc nzuqc ndaauv mborqv jaax, wuov norm guoqv yiem ninh mbuo nyei mienh mbu'ndongx yaac ginv dauh zoux siouv gaeng mienh, 3wuov dauh siouv gaeng mienh buatc win-wangv dorh nzuqc ndaauv daaih fatv, ninh ziouc biomv jorng kuinx mienh. 4Haaix dauh mienh haiz jorng nyei qiex mbui yaac maiv ei jienv kuinx nyei qiex zoux, ninh ziouc zuqc nzuqc ndaauv daix. Weic ninh zuqc daic, ninh ganh oix zuqc ndaam-dorng. 5Weic zuqc ninh haiz jorng nyei qiex mbui, ninh yaac maiv ei naaiv deix kuinx nyei qiex zoux, ninh ganh oix zuqc ndaam-dorng. Se gorngv ninh ei naaiv deix kuinx nyei qiex, ninh haih njoux duqv ninh ganh nyei maengc. 6Mv baac se gorngv siouv gaeng mienh buatc win-wangv dorh nzuqc ndaauv daaih fatv, ninh yaac maiv biomv jorng kuinx mienh, ziouc yiem ninh mbuo mbu'ndongx maaih dauh zuqc nzuqc ndaauv daix, wuov dauh zuqc daix laaix ninh ganh nyei zuiz. Mv baac weic ninh daic yie oix bun siouv gaeng mienh ndaam-dorng.’
7“Baamh mienh aah! Ih zanc yie paaiv meih zoux I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei siouv gaeng mienh. Meih haaix zanc haiz yie nyei nzuih gorngv nyei waac meih oix zuqc dorh naaiv deix waac mingh kuinx ninh mbuo. 8Se gorngv yie gorngv mbuox orqv mienh, ‘Orqv mienh aah! Meih ndongc haaix zungv oix zuqc daic,’ mv baac meih yaac maiv kuinx orqv mienh guangc ninh zoux nyei jauv, wuov dauh orqv mienh oix zuqc weic ninh ganh nyei zuiz zuqc daic. Mv baac weic ninh zuqc daic yie oix bun meih ndaam-dorng. 9Mv baac se gorngv meih kuinx wuov dauh orqv mienh guangc ninh zoux nyei jauv, ninh yaac maiv guangc nor, ninh oix zuqc weic ninh ganh nyei zuiz daic, mv baac meih duqv njoux cuotv meih ganh nyei maengc.

Ziouv Baengh Fim Nyei Siemv

(Beiv mangc E^se^ken 18:21-32)

10“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, ‘Meih mbuo gorngv, “Yie mbuo zoux dorngc nyei sic caux baamz nyei zuiz ngatv jienv yie mbuo. Weic naaiv yie mbuo hei jienv njiec. Yie mbuo hnangv haaix nor haih duqv ziangh jienv mingh?” ’ 11Meih oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz yie maiv a'hneiv orqv mienh daic. Yie a'hneiv orqv mienh guangc nqoi ninh zoux nyei jauv duqv maengc ziangh jienv. Huin nzuonx maah! Huin nzuonx guangc nqoi meih mbuo zoux orqv nyei jauv. O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Meih mbuo fungc oix zuqc daic?’
12“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc mbuox meih nyei buonv-guoqv mienh, ‘Kuv mienh baamz zuiz, ninh zoux nyei kuv sic maiv haih njoux maiv duqv ninh. Orqv mienh guangc nqoi ninh zoux orqv nyei jauv, ninh zoux nyei orqv sic yaac maiv haih bun ninh ndiqv zuqc ndorpc. Kuv mienh baamz zuiz yaac maiv haih weic ninh zoux jiex nyei kuv sic duqv ziangh jienv.’ 13Maiv gunv yie gorngv mbuox kuv mienh ninh zungv oix duqv ziangh jienv, se gorngv ninh kaux ninh zoux nyei kuv sic aengx zoux zuiz, ninh zoux jiex nyei kuv sic yie maiv jangx aqv. Ninh oix zuqc laaix ninh zoux nyei zuiz zuqc daic. 14Aengx maaih nyungc. Se gorngv yie mbuox orqv mienh, ‘Meih zungv oix zuqc daic,’ mv baac ninh guangc nqoi ninh zoux nyei zuiz aengx zoux baengh fim caux horpc nyei jauv. 15Gorngv hnangv ninh zorqv zoux dorngx-daauh nyei ga'naaiv tuix nzuonx aengx zorqv nimc daaih nyei ga'naaiv fungx nzuonx bun loz-ziouv, ninh ei bun mienh duqv ziangh jienv nyei leiz yaac maiv zoux haaix nyungc orqv sic, ninh zungv duqv ziangh jienv, maiv zuqc daic. 16Ninh baamz jiex nyei zuiz yie maiv jangx. Ninh zoux baengh fim caux zoux horpc nyei jauv ziouc ndongc haaix zungv duqv ziangh jienv.
17“Mv baac meih nyei buonv-guoqv mienh corc gorngv, ‘Ziouv zoux nyei jauv maiv baengh fim.’ Mv baac se ninh mbuo ganh nyei jauv maiv baengh fim. 18Se gorngv kuv mienh guangc nqoi ninh zoux nyei kuv sic, ninh zungv oix zuqc weic ninh zoux nyei sic zuqc daic. 19Orqv mienh guangc nqoi ninh zoux nyei orqv sic zoux baengh fim caux horpc nyei jauv, ninh weic naaiv duqv ziangh jienv. 20O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Meih mbuo corc gorngv, ‘Ziouv zoux nyei jauv maiv baengh fim.’ Mv baac yie oix ziux meih mbuo gorqv-mienh zoux nyei sic siemv meih mbuo.”

Ye^lu^saa^lem Zuqc Mbaang Nyei Fienx

21Yie mbuo zuqc guaatv mingh ziepc nyeic hnyangx ziepc hlaax saeng-hmz wuov hnoi maaih laanh mienh yiem Ye^lu^saa^lem biaux daaih yie naaiv gorngv, “Wuov norm zingh mbaang mi'aqv.” 22Naaiv laanh mienh maiv gaengh taux zinh ndaangc wuov hnoi lungh maanz-hmuangx, Ziouv nyei qaqv yiem yie nyei sin bun yie nyei nzuih haih gorngv waac. Da'nyeic ndorm wuov laanh mienh daaih taux yie naaiv, yie nyei nzuih haih gorngv duqv waac, maiv aengx hngongx aqv.
23Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 24“Baamh mienh aah! Yiem jienv I^saa^laa^en nyei ndau-huaang nyei mienh gorngv, ‘Apc^laa^ham nduqc laanh mienh hnangv duqv naaiv norm deic-bung benx ninh nyei buonc. Mv baac yie mbuo mienh soux camv, naaiv norm deic-bung ndongc haaix zungv jiu benx yie mbuo nyei buonc.’ 25Weic naaiv meih oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv, “Meih mbuo nyanc maaih jienv nziaamv nyei orv yaac cau hmien mangc meih mbuo nyei miuc-fangx aengx daix mienh bun nziaamv liouc cuotv. Meih mbuo corc horpc zuqc duqv naaiv norm deic-bung benx meih mbuo nyei buonc fai? 26Meih mbuo kaux meih mbuo nyei nzuqc ndaauv. Meih mbuo yaac zoux gamh nziev nyei sic. Dauh dauh hienx juangc laangz mienh nyei auv. Meih mbuo corc haih duqv naaiv norm deic-bung benx meih mbuo nyei buonc fai?”+’
27“Meih oix zuqc hnangv naaiv gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz waac gorngv, yiem ndau-huaang nyei mienh oix zuqc nzuqc ndaauv daix. Yiem lomc-huaang wuov deix zuqc jiu bun hieh zoih nyanc. Yiem weih wuonv nyei dorngx caux yiem mbaengx-kuotv nyei mienh zuqc butv wuon-baengc daic. 28Yie ziouc bun naaiv norm deic-bung benx ndau-huaang, benx baaic waaic nyei dorngx. Ninh zoux maux nyei qaqv ziouc zutc mi'aqv. I^saa^laa^en nyei mbong yaac huaang nzengc, maiv maaih mienh jiex wuov. 29Yie weic ninh mbuo zoux yietc zungv gamh nziev nyei sic bun deic-bung benx ndau-huaang, baaic waaic nyei dorngx wuov zanc, ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”+’
30“Baamh mienh aah! Meih nyei buonv-guoqv mienh yiem zingh laatc ga'hlen fai biauv nyei gaengh ndaangc gorngv taux meih. Laanh mbuox laanh, gorx-youz mbuox gorx-youz, ‘Daaih maah! Daaih muangx yiem Ziouv cuotv daaih nyei waac.’ 31Ninh mbuo ziouc daaih lorz meih hnangv yietc gau mienh daaih nor, aengx yiem meih nyei nza'hmien hnangv yie nyei baeqc fingx. Ninh mbuo muangx meih gorngv nyei waac mv baac maiv ei jienv zoux, weic zuqc ninh mbuo nyei nzuih gorngv hnamv nyei mv baac hnyouv kungx mauv lorz nyaanh. 32Meih se hnangv mborqv lorh nzoz, longc kuh muangx nyei qiex baaux zingh youh nzung bun ninh mbuo muangx weic zuqc ninh mbuo muangx meih gorngv nyei waac yaac maiv kangv ei jienv zoux.
33“Naaiv deix ziangh hoc taux, (Ndongc haaix zungv oix taux aqv), ninh mbuo ziouc hiuv duqv yiem ninh mbuo mbu'ndongx maaih dauh douc waac mienh.”