33

Bruă Sa Čô Gak

(Êsê 3:16-21)

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, blŭ bĕ kơ phung ƀuôn sang ih leh anăn lač kơ diñu: ‘Tơdah kâo bi truh klei bi blah kơ sa boh čar, leh anăn phung ƀuôn sang hlăm čar anăn mă sa čô mnuih mơ̆ng krah diñu, leh anăn mjing gơ̆ pô gak kơ diñu; 3tơdah ñu ƀuh đao gưm truh kơ čar leh anăn ayŭ ki brei phung ƀuôn sang thâo răng; 4hlăk anăn, tơdah sa čô hmư̆ asăp ki leh anăn amâo dôk răng ôh, leh anăn klei bi blah truh bi mdjiê ñu, êrah ñu srăng lĕ kơ boh kŏ ñu pô. 5Leh ñu hmư̆ asăp ki, leh anăn amâo dôk răng ôh; êrah ñu pô srăng lĕ kơ ñu pô. Ƀiădah tơdah ñu dôk răng leh, ñu srăng bi mtlaih klei hdĭp ñu. 6Ƀiădah tơdah pô gak ƀuh đao gưm truh leh anăn amâo ayŭ ki ôh, snăn phung ƀuôn sang amâo mâo klei hưn ôh, leh anăn klei bi blah truh leh anăn bi mdjiê hĕ sa čô phung digơ̆, pô anăn srăng djiê hlăm klei soh gơ̆, ƀiădah kâo srăng bi lĕ êrah gơ̆ ti kngan pô gak.’
7Snăn mơh, Ơ anak mnuih, kâo mjing ih leh sa čô gak kơ sang Israel; tơdah ih hmư̆ klei blŭ mơ̆ng ƀăng êgei kâo, brei ih brei diñu răng. 8Tơdah kâo lač kơ mnuih soh, ‘Ơ mnuih soh, sĭt nik ih srăng djiê,’ leh anăn ih amâo blŭ ôh čiăng hưn kơ pô soh lui êlan ñu, pô soh anăn srăng djiê hlăm klei soh ñu, ƀiădah kâo srăng bi lĕ êrah ñu ti ih. 9Ƀiădah tơdah ih brei pô soh răng čiăng ñu lui êlan soh ñu, ƀiădah ñu amâo lui êlan soh ñu ôh; ñu srăng djiê hlăm klei soh ñu, ƀiădah ih srăng bi mtlaih klei hdĭp ih pô.”

Êlan Aê Diê Jing Kpă

(Êsê 18:21-32)

10“Bi ih, Ơ anak mnuih, lač bĕ kơ sang Israel, ‘Snei diih lač leh: “Klei drei gao klei bhiăn leh anăn klei soh drei dôk đuôm hŏng drei, leh anăn drei dơ̆ng luč kyua klei soh anăn, snăn si drei dưi dôk hdĭp lĕ?”’ 11Lač bĕ kơ diñu, ‘Tui si kâo dôk hdĭp, Yêhôwa Aê Diê lač, Kâo amâo mơak ôh kơ pô soh djiê, ƀiădah čiăng kơ pô soh lui êlan soh ñu leh anăn dôk hdĭp; wir đuĕ bĕ, wir đuĕ bĕ mơ̆ng êlan soh diih; kyuadah si ngă diih čiăng djiê, Ơ sang Israel?’
12Bi ih, Ơ anak mnuih, lač bĕ kơ phung ƀuôn sang ih, ‘Klei kpă ênô pô kpă ênô amâo srăng bi mtlaih ñu ôh tơdah ñu ngă soh; leh anăn bi kơ klei soh pô soh, ñu amâo srăng djiê ôh kyua klei soh anăn tơdah ñu wir đuĕ mơ̆ng klei soh ñu. Leh anăn pô kpă ênô amâo srăng dưi dôk hdĭp ôh kyua klei kpă ênô ñu tơdah ñu ngă soh.’ 13Tơdah kâo lač kơ pô kpă ênô sĭt nik srăng hdĭp, ƀiădah tơdah ñu knang kơ klei kpă ñu pô leh anăn ngă klei soh, kâo amâo srăng lŏ hdơr ôh kơ bruă kpă ênô ñu ngă leh; ƀiădah ñu srăng djiê hlăm klei soh ñu ngă leh. 14Msĕ mơh, tơdah kâo lač kơ pô soh, ‘Sĭt nik ih srăng djiê,’ ƀiădah tơdah ñu wir đuĕ mơ̆ng klei soh ñu, leh anăn ngă klei kpă leh anăn klei djŏ, 15tơdah pô soh tla mnơ̆ng ƀuăn ñu mă hĕ leh, lŏ bi wĭt mnơ̆ng ñu tlĕ leh, leh anăn êbat tui hlue klei bhiăn klei hdĭp, amâo ngă klei wê ôh, sĭt nik ñu srăng hdĭp, ñu amâo srăng djiê ôh. 16Kâo amâo srăng lŏ hdơr ôh sa mta klei soh ñu ngă leh. Ñu ngă leh tui si klei bhiăn leh anăn klei kpă, sĭt nik ñu srăng hdĭp.
17Ƀiădah phung anak čô ƀuôn sang ih lač, ‘Êlan Yêhôwa amâo kpă;’ ƀiădah êlan diñu pô yơh amâo kpă ôh. 18Tơdah pô kpă lui klei kpă ênô ñu leh anăn ngă klei wê, ñu srăng djiê kyua klei anăn. 19Tơdah pô soh wir đuĕ mơ̆ng klei soh ñu leh anăn ngă djŏ klei bhiăn leh anăn klei kpă, ñu srăng hdĭp kyua klei anăn. 20Ƀiădah diih lač, ‘Êlan Yêhôwa amâo kpă.’ Ơ sang Israel, kâo srăng phat kđi grăp čô diih tui si êlan grăp čô êbat.”

Klei Arăng Hưn kơ Ƀuôn Yêrusalem Lĕ

21 Hlăm thŭn tal pluh dua hmei jing mnă, hlăm mlan pluh, ti hruê tal êma mlan anăn, sa čô mnuih tlaih leh mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem hriê kơ kâo leh anăn lač, “Ƀuôn Yêrusalem lĕ leh.” 22Kngan Yêhôwa ênă leh ti kâo tlam êlâo pô đuĕ anăn hriê, leh anăn ñu pŏk leh ƀăng êgei kâo djŏ mmông pô anăn truh kơ kâo êjai aguah; snăn ƀăng êgei kâo dưi ha leh, leh anăn kâo amâo lŏ kmlô ôh.
23Yêhôwa blŭ kơ kâo: 24“Ơ anak mnuih, phung dôk hlăm anôk rai răk hlăm čar Israel ăt lač nanao, ‘Y-Abraham jing knŏng sa čô, ƀiădah ñu mă bha lăn čar; ƀiădah drei jing lu; sĭt nik arăng brei kơ drei mă bha lăn čar anei.’ 25Kyuanăn lač bĕ kơ diñu, ‘Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač: “Diih ƀơ̆ng kđeh čĭm mbĭt hŏng êrah, leh anăn diih kngưr ală diih kơ rup yang diih, leh anăn tuh êrah; snăn diih srăng mă bha mơ̆ čar anei? 26Diih knang kơ đao gưm, diih ngă klei jhat kâo bi êmut kheh, leh anăn grăp čô diih bi čhŏ leh mô̆ riêng gah ñu; snăn diih srăng mă bha čar anăn mơ̆?”’
27Lač bĕ kơ diñu klei anei: ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Tui si kâo dôk hdĭp, sĭt nik phung dôk hlăm anôk rai răk srăng êbuh djiê hŏng đao gưm; leh anăn pô dôk hlăm dliê kâo srăng jao kơ hlô dliê kĕ ƀơ̆ng diñu; leh anăn phung dôk hlăm kđông kahan leh anăn ƀăng čư̆ srăng djiê hŏng klei ruă bi mdjiê. 28Kâo srăng brei čar jing ênguôl leh anăn êhŏng; leh anăn klei ktang mgao ñu srăng ruê̆; leh anăn čư̆ Israel srăng jing ênguôl tơl amâo mâo sa čô găn tinăn ôh. 29Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa, tơdah kâo brei leh čar jing ênguôl leh anăn êhŏng kyua jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh diñu ngă leh.”’
30Bi kơ ih, Ơ anak mnuih, phung ƀuôn sang ih blŭ hdơ̆ng diñu djŏ kơ ih giăm mtih leh anăn ti ƀăng bhă sang, lač hdơ̆ng diñu pô, grăp čô kơ ayŏng adei ñu, ‘Hriê bĕ leh anăn hmư̆ klei blŭ kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa.’ 31Diñu hriê kơ ih msĕ si phung ƀuôn sang mưng hriê, diñu dôk gŭ ti anăp ih, leh anăn diñu hmư̆ klei ih lač, ƀiădah diñu amâo gưt klei anăn ôh; kyuadah hŏng êlah diñu bi êdah lu klei khăp, ƀiădah ai tiê diñu khăp kơ klei tŭ dưn pô! 32Nĕ anei, ih jing kơ diñu msĕ si sa čô mmuñ kơ klei khăp hŏng đŏk siam leh anăn thâo pĕ ƀrô̆ jăk, kyuadah diñu hmư̆ klei ih lač, ƀiădah diñu amâo tui gưt ôh klei anăn. 33Tơdah klei anei truh — leh anăn srăng truh sĭt nik! — hlăk anăn diñu srăng thâo sa čô khua pô hưn êlâo dôk leh ti krah diñu.”