34

Yixayee cov yug yaj

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li cev kuv li lus tawm tsam Yixayee cov yug yaj, cia li cev kuv li lus thiab hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cov yug yaj hauv Yixayee uas nws yug nws tus kheej xwb yuav raug txom nyem lauj! Cov uas yug yaj yeej yuav tsum yug yaj los tsis yog? 3Nej noj yaj tej roj thiab hnav yaj tej plaub, nej tua tej yaj rog rog, tiamsis nej twb tsis yug pab yaj ntawd. 4Tus uas tsaug leeg nej twb tsis txhawb nws lub zog, tus uas mob nej kuj tsis kho, tus uas pob txha lov nej kuj tsis muab ntaub qhwv, tus uas yuam kev mus lawm nej kuj tsis mus coj rov los, tus uas ploj lawm nej kuj tsis mus nrhiav. Nej kav lawv quab yuam lawv ua nruj ua tsiv rau lawv. 5Ua li no lawv thiaj khiav ri sua tag vim yog tsis muaj ib tug yug yaj. Lawv khiav ua sab ua sua, tej tsiaj nyaum huvsi thiaj muab lawv noj. 6Kuv cov yaj tawg khiav mus mus los los rau saum txhua lub roob thiab saum txhua lub pov roob siab. Kuv cov yaj khiav ri sua mus thoob qab ntuj, tsis muaj leejtwg mus cuab mus nrhiav.
7“ ‘Vim li no, nej cov uas yug yaj, cia li mloog Yawmsaub tej lus, 8Vajtswv Yawmsaub hais tias, kuv yeej muaj txojsia nyob, kuv cov yaj tau raug muab txeeb lawm thiab kuv cov yaj raug muab tso rau tsiaj nyaum huvsi noj vim tsis muaj ib tug yug yaj, thiab kuv cov uas yug yaj tsis mus nrhiav kuv cov yaj, lawv yug lawv xwb tsis yug kuv cov yaj. 9Vim li no, nej cov uas yug yaj, cia li mloog Yawmsaub tej lus. 10Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv tawm tsam cov uas yug yaj thiab kuv yuav rho kuv cov yaj hauv lawv txhais tes los, thiab txwv tsis pub lawv yug yaj lawm. Cov uas yug yaj yuav tsis tau yug lawv dua li lawm. Kuv yuav cawm kuv cov yaj dim ntawm lawv lub qhov ncauj, kom lawv thiaj tsis tau noj kuv cov yaj.
11“ ‘Rau qhov Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv, yog kuv ntag, uas yuav mus cuab kuv cov yaj thiab mus nrhiav lawv. 12Ib yam li tus yug yaj mus nrhiav nws pab yaj rau thaum nws nyob hauv nruab nrab nws pab yaj uas tawg ri sua lawm, kuv yuav nrhiav kuv cov yaj ib yam li ntawd. Kuv yuav cawm lawv dim hauv txhua lub chaw uas lawv khiav ri sua mus rau hnub uas muaj huab thiab tsaus ntuj nti. 13Kuv yuav coj lawv tawm hauv txhua haiv neeg los thiab qaws lawv tawm hauv luag tej tebchaws los, thiab kuv yuav coj lawv los rau hauv lawv lub tebchaws. Thiab kuv yuav yug lawv saum Yixayee tej roob, thiab ntawm tej ntug dej thiab ntawm txhua lub chaw uas muaj neeg nyob hauv lub tebchaws. 14Kuv yuav yug lawv hauv lub tshav zaub uas zoo zoo, thiab lawv tej tshav zaub yog Yixayee tej roob siab. Qhov chaw ntawd lawv yuav pw hauv tej chaw uas muaj zaub zoo zoo, thiab lawv yuav nrhiav noj hauv tej tshav zaub mos mos saum Yixayee tej roob. 15Kuv yuav ua tus uas yug kuv cov yaj ntag, thiab kuv yuav cia lawv pw. Vajtswv Yawmsaub hais li no. 16Kuv yuav mus nrhiav tus yaj uas ploj, thiab coj tus yuam kev rov los, thiab kuv muab ntaub qhwv tus uas pob txha lov. Kuv yuav txhawb zog rau tus uas tsaug leeg, tiamsis tus uas rog thiab muaj zog kuv yuav muab ua kom puam tsuaj. Kuv yuav ua ncaj ua ncees yug lawv.
17“ ‘Nej cov uas yog kuv pab yaj pab tshis mas Vajtswv Yawmsaub hais li no rau nej tias, Saib maj, kuv yuav txiav txim rau kuv cov maum yaj ib tug zuj zus thiab txiav txim rau tej txiv tshis txiv yaj. 18Qhov uas nej noj zaub hauv lub tshav zaub uas zoo tsis txaus lov? Nej tseem tsuj pes ntiag tej zaub uas tseem tshuav hauv nej lub tshav. Nej haus dej ntshiab tsis txaus lov? Nej tseem xuas kotaw do tej dej uas tseem tshuav nro tag. 19Kuv cov yaj yuav noj tej uas nej kotaw tsuj thiab haus tej dej uas nej kotaw ua nro tag lov?
20“ ‘Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no rau lawv tias, Saib maj, kuv, yog kuv ntag uas yuav tu plaub rau cov yaj uas rog thiab cov uas yuag. 21Vim nej muab xub pwg thiab phab tav xyeeb tus uas tsis muaj zog, thiab xuas nej tej kub xyob lawv, ua rau lawv khiav ri sua mus, 22kuv yuav cawm kuv pab yaj pab tshis kom dim, lawv yuav tsis raug luag lws dua li lawm, kuv yuav txiav txim rau cov yaj ib tug zuj zus. 23Kuv yuav tsa ib tug yug yaj xwb ua tus uas yug lawv, yog kuv tus qhev Davi, mas nws yuav yug lawv. Nws yuav yug lawv thiab ua lawv tus yug yaj. 24Thiab kuv uas yog Yawmsaub yuav ua lawv tus Vajtswv, thiab kuv tus qhev Davi yuav ua lawv tus thawj. Kuv yog Yawmsaub tau hais cia li no lawm ntag.
25“ ‘Kuv yuav nrog lawv sib cog lus kom muaj kev thaj yeeb thiab yuav ntiab tej tsiaj nyaum tawm hauv lub tebchaws, xwv lawv thiaj tau nyob hauv tebchaws moj sab qhua thiab pw hauv tej hav zoov tso siab plhuav. 26Kuv yuav ua rau lawv thiab tej chaw uas nyob ib ncig kuv lub roob ua lub chaw uas muaj koob hmoov rau luag. Kuv yuav tso nag los raws lub caij lub nyoog, thiab yuav los tsheej kob uas muaj koob hmoov. 27Tej txiv ntoo hauv teb yuav txi txiv, thiab tej av yuav zoo qoob loo. Lawv yuav nyob tso siab plhuav hauv lawv lub tebchaws. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub rau thaum kuv muab lawv tus quab lov thiab cawm lawv dim hauv cov uas muab lawv ua qhev txhais tes. 28Lawv yuav tsis raug ib tsoom tebchaws lws dua li lawm, thiab tej tsiaj qus hauv lub tebchaws yuav tsis tom lawv noj li lawm. Lawv yuav nyob tso siab plhuav thiab yuav tsis muaj leejtwg ua rau lawv ntshai. 29Kuv yuav pub tej teb uas qoob loo zoo rau lawv, kom lawv thiaj li tsis raug kev tshaib hauv lub tebchaws dua li lawm, thiab tsis raug ib tsoom tebchaws saib tsis taus li lawm. 30Mas lawv yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub, yog lawv tus Vajtswv, nrog nraim lawv nyob, thiab paub tias lawv uas yog cov Yixayee yog kuv haiv neeg. Vajtswv Yawmsaub hais li no. 31Nej yog kuv cov yaj, yog cov yaj uas nyob hauv kuv lub tshav zaub, thiab kuv yog nej tus Vajtswv. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”