35

Tej lug kws has txug lub roob Xe‑i huv Entoo

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le tsom ntsoov tawm tsaam lub roob Xe‑i hab cev Vaajtswv lug tawm tsaam nwg, 3hab has rua nwg tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Lub roob Xe‑i, saib maj, kuv tawm tsaam koj, hab kuv yuav tsaa hlo kuv txhais teg tawm tsaam koj, hab kuv yuav ua rua koj raug muab tso tseg nyob do cuas ca. 4Kuv yuav ua rua koj tej moos lamswm taag, mas koj yuav nyob do cuas ca, mas koj txhad le paub tas kuv yog Yawmsaub. 5Vem koj ua yeeb ncuab rua cov Yixayee hab cib nyeej ib txwm lug, hab muab puab cob rua nav ntaaj tug fwjchim rua thaus puab raug vej sub vej sw, yog thaus puab raug txem zag kawg. 6Vem le nuav, Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, kuv yuav npaaj koj ca raug txem lug ntshaav hab ntshaav yuav lawv cuag koj. Vem koj tsw ntxub qhov kws ua rua tuabneeg lug ntshaav, vem le nuav ntshaav txhad lawv koj qaab moog. 7Kuv yuav ua rua lub roob Xe‑i raug muab tso tseg nyob do cuas ca, hab kuv yuav muab cov kws moog moog lug lug txav tu nrho ntawm nwg. 8Kuv yuav ua kuas sau koj tej roob muaj tuabneeg raug tua tuag puv nkaus. Cov kws raug nav ntaaj tua tuag yuav qaug rua sau koj tej pov roob hab huv koj tej kwj haa hab huv koj tej haav dej huvsw. 9Kuv yuav ua rua koj nyob do cuas ca moog ib txhws, hab yuav tsw muaj tuabneeg nyob huv koj tej moos. Mas koj yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.
10“ ‘Txawm yog Yawmsaub nyob hov ntawd, los koj tseed has tas, “Ob haiv tuabneeg hab ob lub tebchaws ntawd yuav ua kuv le, hab peb yuav muab puab lug ua peb tug.” 11Vem le nuav, Vaajtswv Yawmsaub txhad has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, kuv yuav ua rua koj lawv le koj txujkev chim hab lawv le koj txujkev khib kws koj ua tshwm lug vem yog koj ntxub puab. Thaus kuv txav txem rua koj, kuv yuav qha kuv rua puab paub. 12Mas koj yuav paub tas kuv kws yog Yawmsaub tau nov koj tej lug phem huvsw kws koj has saib tsw taug Yixayee tej roob has tas, “Puab raug muab tso tseg nyob do cuas, puab raug muab rua peb noj lawm.” 13Koj lub qhov ncauj khaav theeb heev tawm tsaam kuv, hab has tawm tsaam kuv tsw txawj taag le. Kuv tub nov lawm. 14Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Kuv yuav ua rua koj nyob do cuas ca, sub thoob nplajteb txhad xyiv faab. 15Thaus cov Yixayee tej qub txeeg qub teg nyob do cuas ca koj zoo sab xyiv faab le caag, kuv yuav ua rua koj ib yaam le ntawd. Lub roob Xe‑i hab taag nrho Entoo huvsw, mej yuav nyob do cuas ca. Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ”