35

Vajtswv Rau Txim rau Tebchaws Edoos

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li cem lub tebchaws Edoos.” 3Koj hais tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau nws hais tias:
  “Edoos cov roob, kuv yog koj tus yeebncuab!
  Kuv yuav muab koj ua kom nyob qhuav nquas cia.
  4Kuv yuav ua kom koj tej nroog pob puas tas;
  thiab cia lub tebchaws nyob qhuav nquas,
  koj thiaj paub hais tias kuv yog tus TSWV.
5“Koj ibtxwm yog cov Yixalayees tus yeebncuab; koj ua rau cov Yixalayees raug hniav ntaj tuag thaum kuv tso kev puastsuaj los raug lawv thiab thaum kuv rau txim zaum kawg rau lawv, vim lawv tej kev txhaum. 6Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam thiab yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob, kuv yuav npaj kev tuag rau koj, kev tuag yuav caum koj, koj yuav khiav tsis dim li. Koj ua txhaum vim koj tua neeg. 7Kuv yuav ua kom lub tebchaws Edoos tej roob nyob qhuav nquas cia thiab tua txhua tus uas taug kev hla lub tebchaws ntawd. 8Kuv yuav ua kom neeg tuag puv nkaus saum tej roob, thiab cov neeg uas raug hniav ntaj tuag hauv tshavrog tej cev yuav puv nkaus saum tej laj roob thiab hauv tej hav. 9Kuv yuav ua kom koj lub tebchaws nyob qhuav nquas mus ibtxhis thiab yuav tsis muaj neeg nyob hauv koj tej nroog li lawm. Ces koj thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.
10“Txawm yog kuv yog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv los koj tseem hais tias haivneeg Yudas thiab Yixalayees thiab lawv ob lub tebchaws puavleej yog koj li, koj yuav ua tus kav lawv. 11Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam thiab yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob, kuv yuav ua pauj koj tej kev chim, kev khib thiab kev ntxub kuv haivneeg rov rau koj. Lawv thiaj yuav paub hais tias yog kuv rau txim rau koj, vim tej uas koj tau ua rau lawv lawm. 12Koj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas hnov koj tej lus txob thuam cov Yixalayees tej roob hais tias, ‘Cov Yixalayees tej roob peb muab ua puastsuaj tas thiab nyob qhuav nquas cia lawm.’ 13Kuv twb hnov nej tej lus khavtheeb thiab tej lus uas nej hais tawmtsam kuv lawm.”
14Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav ua kom koj nyob qhuav nquas cia, neeg thoob ntiajteb thiaj yuav zoo siab vim koj raug puastsuaj 15ib yam li koj zoo siab thaum koj pom haivneeg Yixalayees raug rhuav nyob qhuav nquas cia. Lub roob Xe-iles thiab tagnrho tebchaws Edoos yuav nyob qhuav nquas cia, lawv txhua tus thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”