37

Lub hav pob txha qhuav

1Yawmsaub txhais tes los nyob rau saum kuv, mas Yawmsaub tus ntsuj plig coj kuv tawm los, coj kuv mus tso rau hauv ib lub hav, muaj pob txha puv nkaus. 2Nws coj kuv mus saib thoob plaws cov pob txha ntawd, ua ciav muaj pob txha hauv lub hav ntawd ntau kawg li, thiab tej pob txha ntawd qhuav nkig nkuav. 3Nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, tej pob txha no yuav ciaj taus siav los tsis taus?” Mas kuv teb tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, koj thiaj yog tus uas paub xwb.” 4Nws hais dua rau kuv tias, “Cia li cev Vajtswv lus rau tej pob txha no, thiab hais rau tej pob txha tias, ‘Cov pob txha qhuav 'e, nej cia li mloog Yawmsaub tej lus. 5Vajtswv Yawmsaub hais li no rau cov pob txha tias, Kuv yuav tso pa txeem rau hauv nej mas nej yuav ciaj sia. 6Kuv yuav muab leeg los tso rau saum nej, thiab ua kom muaj nqaij saum nej, thiab muab tawv los qhwv nej, thiab tso pa rau hauv nej, mas nej yuav ciaj sia. Ces nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”
7Kuv kuj cev Vajtswv tej lus raws li nws hais rau kuv. Thaum kuv tabtom cev lus ntawd, muaj ib lub suab nrov, yog lub suab nrov qij qawj, thiab tej pob txha ntawd txav los sib txuas nyias li rau nyias. 8Thaum kuv ntsia ntsoov txawm muaj leeg hlav tuaj rau saum cov pob txha, thiab muab nqaij los rau saud thiab muaj tawv los qhwv tej pob txha. Tiamsis tsis muaj pa rau hauv.
9Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cia li cev Vajtswv lus rau pa, neeg tus tub, cia li cev los maj, thiab hais rau pa tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Tus pa 'e, cia li los ntawm plaub fab cua los thiab tshuab pa rau hauv cov neeg uas raug tua tuag no kom lawv thiaj li ciaj sia.’ ” 10Kuv thiaj li cev Vajtswv lus raws li uas nws hais rau kuv, mas pa kuj nkag rau hauv lawv thiab lawv kuj ciaj sia, thiab lawv sawv tsees, ua ib pab tub rog coob coob.
11Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, cov pob txha no yog cov Yixayee huvsi. Lawv hais tias, ‘Peb tej pob txha qhuav nkig nkuav, peb tsis muaj chaw vam lawm, peb raug muab txiav tu nrho.’ 12Yog li no, cia li cev Vajtswv lus thiab hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv haiv neeg 'e, kuv yuav qheb nej tej qhov ntxa thiab tsa nej tawm hauv nej tej qhov ntxa los thiab yuav coj nej rov los rau hauv Yixayee tebchaws. 13Kuv haiv neeg 'e, thaum kuv qheb nej tej qhov ntxa thiab tsa nej sawv tawm hauv nej tej qhov ntxa los mas nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub. 14Thiab kuv yuav muab kuv tus ntsuj plig rau hauv nej, thiab nej yuav ciaj sia, thiab kuv yuav muab nej txawb rau hauv nej lub tebchaws. Mas nej thiaj li paub tias kuv uas yog Yawmsaub tau hais tseg thiab tau ua raws li ntawd. Yawmsaub hais li no ntag.’ ”

Yuda thiab Yixayee yuav rov koom ua ke

15Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 16“Neeg tus tub, koj muab ib tog ntoo los thiab sau rau hauv tias, ‘Yuda li thiab cov Yixayee uas koom Yuda li.’ Thiab muab dua ib tog ntoo los sau rau hauv tias, ‘Efa‑i li, yog Yauxej thiab cov Yixayee uas koom Yauxej li.’ 17Muab ob tog ntoo los ua ke ua ib tog, kom thiaj tuav tau ua ib tog hauv koj txhais tes. 18Mas thaum koj haiv neeg hais rau koj tias, ‘Koj yuav tsis qhia rau peb paub tias ob tog ntoo no lub ntsiab yog dabtsi lov?’ 19koj cia li hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv tabtom yuav muab Yauxej thiab cov Yixayee uas koom Yauxej tog ntoo uas nyob hauv Efa‑i txhais tes, thiab muab Yuda tog ntoo los koom ua ke, thiab muab ob tog los ua ke, kom thiaj tuav tau ua ib tog rau hauv kuv txhais tes.’ 20Thaum ob tog ntoo uas koj sau ntawd nyob hauv koj txhais tes tab meeg lawv, 21mas cia li hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav coj cov Yixayee tawm hauv ib tsoom tebchaws uas lawv mus nyob lawm los, thiab yuav sau zog lawv hauv txhua fab los thiab coj lawv los rau hauv lub tebchaws uas yeej yog lawv li. 22Thiab kuv yuav ua kom lawv koom ua ib haiv neeg rau hauv lub tebchaws xwb, yog saum Yixayee tej roob. Thiab yuav muaj tib tug vajntxwv kav lawv sawvdaws. Lawv yuav tsis ua ob haiv neeg dua li lawm, thiab tsis faib ua ob lub tebchaws dua li lawm. 23Lawv yuav tsis ua rau lawv qias puas tsuas ntawm qhov uas pe lawv tej dab mlom thiab ntawm lawv tej qhov txhia chaw uas ntxub kawg thiab ntawm lawv tej kev fav xeeb dua li lawm. Tiamsis kuv yuav cawm lawv dim qhov uas lawv fav xeeb ua txhaum muaj txim, thiab yuav ntxuav lawv kom huv. Mas lawv yuav ua kuv haiv neeg thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv.
24“ ‘Kuv tus qhev Davi yuav ua vajntxwv kav lawv, thiab lawv yuav muaj tib tug yug yaj xwb. Lawv yuav ua raws li kuv tej kevcai thiab ua tib zoo coj raws li kuv tej kab ke. 25Lawv yuav nyob hauv lub tebchaws uas nej tej poj koob yawm txwv nyob uas kuv muab pub rau kuv tus qhev Yakhauj. Lawv thiab lawv cov menyuam thiab tej menyuam ntawd li tub ki yuav nyob qhov ntawd mus ib txhis. Kuv tus qhev Davi yuav ua lawv tus thawj mus ib txhis. 26Kuv yuav nrog lawv sib cog lus kom muaj kev thaj yeeb, thiab tej lus cog tseg ntawd yuav nyob mus ib txhis. Kuv yuav foom koob hmoov rau lawv thiab ua kom lawv huaj vam coob, thiab kuv yuav txawb qhov chaw uas pe kuv rau hauv lawv nruab nrab mus ib txhis. 27Kuv lub chaw nyob yuav nyob hauv lawv. Kuv yuav ua lawv tus Vajtswv thiab lawv yuav ua kuv haiv neeg. 28Mas ib tsoom tebchaws yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub muab cov Yixayee cais ua cov uas dawb huv rau thaum qhov chaw uas pe kuv nyob hauv lawv nruab nrab mus ib txhis.’ ”